Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Voor­jaarsnota 2014


18 juni 2014

De Partij voor de Dieren is blij dat het punt dierenwelzijn op de agenda staat voor vanavond, want dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en verdienen daarom onze bescherming. Dat betekent ook dat de gemeente voor hen in de bres moet springen als hun belangen worden geschaad. Dat is ook de wettelijke taak van de gemeente. De Partij voor de Dieren is dan ook blij met een wethouder dierenwelzijn en een aankomende update van de dierenwelzijnsnota.

Helaas is er geen enkel woord op papier gezet over investeringen in dierenwelzijn in de Voorjaarsnota. Wij willen van de wethouder dan ook graag een toezegging over het toevoegen van een alinea over dierenwelzijn in de VJN. (wij noemen het punt 3.3.6 Dierenwelzijn) Om alvast op die toezegging vooruit te lopen hebben we een aantal punten die wij graag terugzien in die alinea. Graag hoor ik van de wethouder bij alle punten of hij dit kan toezeggen.

Ten eerste zou de Partij voor de Dieren graag jaarlijks een inventarisatie hebben van het budget dat de gemeente Utrecht uitgeeft aan dierenwelzijn. Tevens zien wij graag een jaarlijkse inventarisatie waarbij zicht komt op de aanwezigheid en verspreiding van dieren in de stad. Dit is tevens noodzakelijk om te kijken hoeveel geld er moet worden geïnvesteerd in dierenwelzijn.

Daarnaast moet dierenwelzijn altijd worden geïntegreerd in het gemeentelijke beleid ( en dus ook in de VJN) op het gebied van bouw, natuur, milieu, economie, onderwijs en zorg. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw worden altijd nestgelegenheden en slaap- en schuilplekken gecreëerd voor dieren, zoals mussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Wat betreft dierenweides moet Utrecht deze voldoende financieel ondersteunen. In Utrecht is hier de afgelopen jaren fors op gezuinigd. De bezuinigingen op dierenweides moeten geen verder doorgang krijgen en dierenweides die dreigen het niet te gaan redden moeten met een eenmalige subsidie financieel gered worden. Ondersteuning geldt wel alleen indien de dierenweides een streng fokbeleid voeren, dieren niet worden afgevoerd naar de slacht en het welzijn van de dieren voorop staat.

Wat betreft huisdieren, de Partij voor de Dieren wil dat mensen met een krappe beurs aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartsenkosten. En bij kades en grachten zoals bij de Weerdsingel, worden FUP’s geregeld, zoals te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen. Bij nieuwe werkzaamheden worden FUP’s dan ook automatisch in het plan meegenomen.

Ook moet de gemeente in voldoende mate financieel bijdragen aan dierenopvangcentra als het Stichts Asyl, de Vogelopvang, de Dierenbescherming (oa Knaag en Ko) en de Dierenambulance. De subsidie voor de Vogelopvang is bijvoorbeeld in 2014 met de helft afgenomen. Er wordt nu nog met provincie en buurgemeentes geprobeerd hetzelfde bedrag als in 2013 te evenaren. De Partij voor de Dieren wil graag een toezegging van de wethouder dat hierop actief beleid wordt gevoerd om dit te bereiken.

Wat betreft het asiel. De Partij voor de Dieren stelt, in navolging van Amsterdam, voor om het asiel een bedrag per opgevangen dier te geven. Dit is een goed systeem, omdat elke gemeente een eerlijke prijs betaalt voor de opvang.

Ditzelfde geldt voor de opvang van knaagdieren en konijnen door de Dierenbescherming, Zij ontvangen nu een vast bedrag per jaar, maar het zou veel zuiverder zijn om een vast bedrag per opgevangen dier (per gemeente) te betalen. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Wat de Partij voor de Dieren betreft voert de gemeente een vooruitstrevend hondenbeleid uit waarbij het budget van de hondenbelasting geheel geïnvesteerd wordt in dierenwelzijn, onder andere in uitrenvelden, uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Tevens kan de gemeente met het geld van de hondenbelasting investeren in het chippen van honden en katten en ook projecten waarbij verwilderde huiskatten worden gevangen, gecastreerd en teruggeplaatst kunnen hiermee financieel worden ondersteund.

De gemeente moet ook investeren in de veiligheid van dieren. De gemeente moet voorzien in veilige putdeksels, afsluitroosters of uitklimvoorzieningen, zodat padden en kikkers niet vast komen te zitten in straatkolken of andere putten en moet voor nog meer veilige oversteekplaatsen bij wegen zorgen. En ook straatverlichting in het buitengebied moet binnen de verkeersveiligheidsmarges zodanig afgesteld worden dat de verlichting zo min mogelijk hinder oplevert voor dieren. Dit is ook goed voor de portemonnee van de gemeente.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stationsgebied Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Commissiebijdrage onderwijs, cultuur en wijkgericht werken Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer