Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn in Duur­zaam­heids­verslag 2017


6 september 2018

De Partij voor de Dieren heeft het vanavond over het Duurzaamheidsverslag, mede omdat hierin dierenwelzijn is opgenomen. Wij betreuren het dat niet duidelijk gecommuniceerd is dat het Jaarverslag Dierenwelzijn voortaan in het Duurzaamheidsverslag opgenomen is. Wij pleitten er diverse keren voor dat dierenwelzijn in meer beleidsterreinen geïntegreerd moet worden, maar dat betekent niet dat het een kleinere rol moet krijgen en in een ander verslag ‘weggestopt’ wordt. Wij verzoeken het college om het Jaarverslag Dierenwelzijn weer in de oude glorie te herstellen óf veel uitgebreider op te nemen in het Duurzaamheidsverslag. Ons werd verteld dat het Jaarverslag Dierenwelzijn prima terugkomt in het Duurzaamheidsverslag, maar dat het wat compacter is opgemaakt. Dit klopt echt niet. Wij missen informatie die er in 2016 wél in stond, namelijk:

1. De inleiding, waarin uitgebreid verslag werd gedaan van de ontwikkelingen rond dierenwelzijn.

2. De toe- en afname van andere vogels dan gierzwaluwen en huismussen en de vergelijking met andere steden.

3. Uitgebreidere informatie over andere wilde dieren.

4. De gemiddelde verblijfsduur van dieren in de opvang en wat er met hen gebeurd is. Wij vinden het heel onwenselijk dat in het Duurzaamheidsverslag wordt verwezen naar jaarverslagen van andere organisaties. De informatie is beschikbaar, maak er dan ook gebruik van om de raad volledig te informeren. De jaarverslagen van dierenorganisaties waarnaar verwezen wordt zijn overigens niet eens opgenomen als bijlagen bij het Duurzaamheidsverslag.

5. De opvang van andere dieren dan honden, katten, konijnen en vogels. [knaagdieren, schilpadden, etc].

6. Informatie over verkeersslachtoffers.

7. Informatie over hoeveel van welke soorten dieren er in de steedes zitten.

8. Financiën die eerst wél in het jaarverslag stonden, namelijk wat er in 2017 is uitgegeven aan dierenwelzijn in Utrecht. Hier hebben we sinds 2014 enorm voor moeten pleiten en nu is dit weer van de baan.

Wij verzoeken het college deze informatie alsnog naar de raad te sturen én dit op te nemen in het Jaarverslag Dierenwelzijn 2018. Wij zouden de Partij voor de Dieren niet zijn als we niet ook nog andere issues aan de kaak stelden. We beginnen met de overige hoofdstukken in het Duurzaamheidsverslag die raakvlakken hebben met dieren.

Voedsel en Stadslandbouw (pagina 12): “Door invulling te geven aan stedelijk voedselbeleid worden duurzaamheid, economie, welzijn en een gezonde leefomgeving op elkaar afgestemd”. Vraag aan het college: waarom wordt dierenwelzijn hier niet genoemd? Op pagina 13 staat dat 75% van de mensen in een Inwonersenquête aangaf geen of minder vlees te eten om het milieu en energie te besparen. Dit is een groot aantal mensen waar het college serieus rekening mee moet houden in haar aandacht voor vermindering van vleesconsumptie. Wij zijn verbaasd dat er niet naar dierenwelzijn is gevraagd, aangezien veel mensen geen vlees eten vanwege het enorme dierenleed. In het hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord Inkopen staat ook al niet dat dierenwelzijn wordt meegenomen. Wel prijs, kwaliteit, sociale en duurzaamheidsaspecten. We verzoeken het college voortaan dierenwelzijn ook mee te nemen in deze hoofdstukken van het Duurzaamheidsverslag en de inspanningen die hiervoor verricht zijn.

Waterkwaliteit en veiligheid (pagina 15): er staat dat er maar één geval was van dode watervogels in de Utrechtse wateren door waterverontreiniging. De Partij voor de Dieren en bewoners hebben echter meerdere gevallen gemeld van dode vissen en vogels, bijvoorbeeld in de Daalsesingel. Bij de Leidsche Rijn was vorig jaar teveel grondwater opgepompt door een bouwbedrijf, waardoor het water roestbruin was en ook vissen gedood heeft. Wij stelden vorig jaar tevens vragen over riooloverstorten, die ook nog eens veel dode vissen op hun geweten hebben. Is het college bereid een completer overzicht te maken van dode en zieke dieren door riooloverstorten en andere verontreinigingen van de Utrechtse wateren?

Verder vinden wij het essentieel om in dit hoofdstuk volgend jaar informatie op te nemen over de negatieve invloed die vislood van hengelaars heeft op de waterkwaliteit en de gezondheid van waterdieren. Is het college bereid om hier ook een passage over op te nemen in het Duurzaamheidsverslag? In de antwoorden op onze schriftelijke vragen 65/2018 zei het college nog dat zij het streven naar het terugdringen van vislood vanwege waterkwaliteit en milieu (en natuurlijk dierenwelzijn!) ondersteunt.

Licht (pagina 35): in 2017 dienden Milieuplatform Leidsche Rijn en Milieucentrum Utrecht een burgerinitiatief in tegen lichtvervuiling in Utrecht. Van lichtvervuiling hebben ook veel dieren last, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Het college deed na de behandeling van dit burgerinitiatief een aantal toezeggingen en zou hier nog over terugkoppelen. In het Duurzaamheidsverslag staat 1 pagina over licht, waarin vooral wordt ingegaan op energiebesparing. De Partij voor de Dieren heeft contact gehad met de indieners van het burgerinitiatief en wil weten wat er gebeurd is met de toezeggingen:

  • Het aanlichten van gebouwen wordt na 23:00 uur uitgezet (behalve de Dom).
  • Waar nieuwe lampen worden ingedraaid, wordt nagegaan of de armatuur afgeschermd kan worden aan de boven- en zijkant.
  • Waar nieuwe armaturen worden geplaatst, wordt ervoor gezorgd dat alleen nog wegen en fietspaden worden aangelicht. Parken, groenstroken en watergangen worden afgeschermd.

Hier heb ik nog iets over te zeggen: maandag fietste ik over de Zeedijk en daar waren nieuwe armaturen geplaatst met ongelofelijk felle witte lampen erin, die volop naar de zijkant én bovenkant uitstraalden. Hoe is dit mogelijk? Was het college hier niet bij betrokken of hebben ze deze armaturen over het hoofd gezien? Is het college bereid om deze armaturen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, af te schermen naar boven en de zijkant en de lampen te vervangen door vleermuisvriendelijke lampen? In het Duurzaamheidsverslag staat dat 41 van de 69.075 lampen in Utrecht redelijk vleermuisvriendelijk zijn, dat is slechts 0,06%!!! Wij vinden dat het college echt harder moet werken om lichtvervuiling in Utrecht versneld en vooruitstrevend aan te pakken en hierbij ernstig rekening te houden met het welzijn van vleermuizen, vogels, andere dieren én mensen.

En dan nog meer toezeggingen van het college:

  • Nieuwe straatverlichting mag 0% naar boven uitstralen.
  • In Leidsche Rijn zijn technisch slechte armaturen geplaatst, die vóór 2025 worden vervangen. In 2018 wordt de eerste tranche (in het Máximapark) vervangen, waarbij lichtvervuiling wordt tegengegaan.
  • Er worden alleen LED lampen gebruikt met kleurtemperatuur 3.000K (warmer en minder blauw licht, veroorzaakt geen slaapstoornissen en ernstige verstoring van dieren)

Wij willen een duidelijk overzicht van het college van wat zij in 2017 en 2018 heeft gedaan om lichtvervuiling verder terug te dringen. We verzoeken u hierover in gesprek te gaan met Milieuplatform Leidsche Rijn en Milieucentrum Utrecht, om de toezeggingen zo spoedig mogelijk uit te voeren en hierover uiterlijk 1 november 2018 terug te koppelen naar de raad.

Wat willen we als Partij voor de Dieren nog meer?

Dierenweides

Wij pleiten er al langer voor dat er in de Utrechtse dierenweides geen dieren meer worden gefokt voor de slacht. Maar helaas worden er nog steeds kleine dieren geboren, die enkele maanden later naar de slacht of een opfokbedrijf worden gebracht. Of dat een dier ‘onhandelbaar’ wordt geacht, terwijl zij soms letterlijk worden overspoeld door vele kinderhandjes en volwassenen die iets van ze willen. Het moge duidelijk zijn dat wij willen dat dit stopt. Wij vragen het college daarom om een inventarisatie van hoeveel en welke dieren er bij alle dierenweides jaarlijks worden gefokt en naar de slacht gaan, dit uitgesplitst per diersoort. Daarnaast wordt op steeds meer schoolpleinen en sportvelden een rookverbod ingesteld. Wij vragen het college of dit ook ingesteld kan worden op dierenweides, vanwege het welzijn van de kinderen die hier rondlopen.

Vermaak met dieren: circussen

15 september 2015 kwam er een landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus. Tenminste, een aantal wilde dieren. Eén circus sleept zelfs nog een olifant mee, die niet meer mag optreden, maar wel wordt tentoongesteld op het circusterrein. Verder zijn dieren als kamelen, dromedarissen en slangen nog toegestaan. En dan hebben we het nog niet eens over ‘gedomesticeerde’ dieren. Het aantal optredens met koeien die ‘kunstjes’ doen in de piste is bijvoorbeeld toegenomen. De Partij voor de Dieren wil een einde aan het gebruik van álle dieren in circussen. We stelden al eerder een slim en selectief toelatingsbeleid voor in de raad, waarin alleen plaats is voor circussen zonder dieren. We hebben het idee dat het beleid in Utrecht langzaam die kant op gaat, maar het gaat ons niet snel genoeg. Magic Circus bijvoorbeeld treedt nog vele dagen per jaar op met onder meer vogels. En Circus Sijm trad in juli op in Park Transwijk met onder meer 2 paarden, die apart van elkaar gehouden werden in de volle zon. Dit is niet wat we willen in een gemeente die zegt diervriendelijk te zijn. We verzoeken het college om nu écht aan de slag te gaan met een voorkeursbeleid voor circussen en andere evenementen zonder dieren, te beginnen uiterlijk 1 januari 2019.

Andere evenementen met dieren

In het Duurzaamheidsverslag staat dat er geen exotische dieren zijn ingezet bij evenementen in Utrecht, maar dat klopt niet. Misschien zijn er geen exotische dieren ingezet waarvoor een vergunning van de gemeente nodig was, maar dat neemt niet weg dat er in Utrecht nog vele andere evenementen met dieren worden georganiseerd, waaronder diverse keren met uilen en roofvogels. Zo stierf deze week een 4 maanden oude uil die ingezet werd voor Holland Opera. Vanmiddag tijdens het vragenuurtje beloofde het college na vragen van de Partij voor de Dieren geen subsidies meer te verlenen aan culturele instellingen die roofvogels gebruiken. Geweldig! Dank aan de wethouder hiervoor. Maar er worden nog veel meer dieren gebruikt voor vermaak. Showman’s Fair had eind augustus een Kerststal met levende dieren en Kantien organiseerde een mopshondenfestival, waar veel mensen met hun zwaar doorgefokte hondjes naartoe kwamen. Eerder dit jaar werden 70 boerderijdieren tentoon gesteld in het Beatrixtheater. In december wordt naar verwachting weer een Kerststal georganiseerd in het Catharijneconvent en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het college kan bij aanvragen van vergunningen voor evenementen organisaties vriendelijk doch dringend te verzoeken geen dieren te gebruiken, door een voorkeursbeleid in te stellen voor evenementen die geen dieren gebruiken en door in gesprek te gaan met bedrijven, organisaties en culturele instellingen. Omdat het helaas ondoenlijk is om met allemaal in gesprek te gaan, verzoeken wij het college om te gaan praten met:

  • De Jaarbeurs, omdat zij regelmatig in de fout gaat door het organiseren van dieronvriendelijke evenementen, zoals de hierboven genoemde voorstelling met 70 dieren, een internationale vee-industriebeurs en hengelbeurzen.
  • Utrecht Marketing, omdat zij de Culturele Zondagen organiseren. Hierbij worden ook dieren ingezet en zij konden ons niet stellig beloven dat ze dat niet meer zouden doen.
  • Het Catharijneconvent, dat ieder jaar een kerststal organiseert en tot nu toe nog niet heeft bevestigd hiermee te stoppen, ondanks voorzichtige toezeggingen hiertoe.

Hengelen

Regelmatig krijgt de Partij voor de Dieren meldingen via Dierenambulance Utrecht van dieren die verstrikt zijn geraakt in visgerei dat hengelaars laten slingeren. Vooral vogels worden hier de dupe van. Des te meer reden voor ons om te blijven pleiten voor een verbod op hengelen in Utrecht. Aangezien we steeds horen dat het college hengelen nu nog niet kan verbieden, willen we dat er in ieder geval stappen worden gezet om het dierenleed door hengelen af te laten nemen. Wat willen wij:

1. Een verbod op vislood.

2. Een verbod op het gebruik van weerhaken en meervoudige haken. In Amsterdam komt dit verbod er al.

3. Een uitbreiding van het aantal hengelvrije wateren.

4. Strenge straffen voor hengelaars die hun visgerei laten liggen en hiermee nóg meer slachtoffers maken.

Kan het college toezeggen dat zij met de bovenstaande punten aan de slag gaat door onder meer met de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan over het verbod op weerhaken?

Verkoop dieren

Eerder vroegen wij de nieuwe wethouder Dierenwelzijn of zij de gesprekken die de vorige wethouder had met tuincentra en dierenwinkels over de verkoop van dieren voort te zetten. De dierenwinkel die wij eerder uitlichtten als slecht voorbeeld, omdat zij vele dieren verkochten, is er onlangs mee gestopt. Maar er zijn nog genoeg dierenwinkels die nog wél dieren verkopen. Kan de wethouder een update geven van haar werkzaamheden op dit gebied? Lot zet gesprekken met dierenwinkels voort.

Duiven PC Hooftstraat en rattengif

Op dit moment, maar dit speelt al vanaf juli, worden er door Mitros en een valkenier duiven gevangen op de PC Hooftstraat, omdat bewoners er overlast van zouden hebben. En Mitros heeft in Zuilen vele gifbakken geplaatst om ratten te doden. Deze gifbakken van Rentokil staan zelfs in plantsoentjes in de openbare ruimte. De gemeente zegt dat zij zelf geen duiven vangt en doodt, maar dat doen woningcorporaties en wellicht andere bedrijven wél. Is het college bereid om met Mitros en de andere woningcorporaties in gesprek te gaan om in de prestatieafspraken vast te leggen dat duiven niet mogen worden gedood en dat zij diervriendelijker (lees: preventief!) beleid gaan voeren? Dit houdt wat ons betreft ook in dat zij geen gebruik meer maken van bestrijdingsmiddelen als Roundup voor de bestrijding van planten en insecten.