Commis­sie­bij­drage Commis­sie­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Dickens­plaats, Halve Maan-Noord


11 juni 2020

Bedankt voorzitter. De Partij voor de Dieren is in principe blij met het bestemmingsplan. De toevoeging van 48 sociale huurwoningen is zeer waardevol voor onze stad. De voorgenomen vergroening van de Dickensplaats verheugt ons ook, gezien de huidige versteende situatie. Het is fijn dat er niet alleen kasten voor gierzwaluwen en vleermuizen zullen zijn, maar ook plekjes voor andere dieren, in de bomen en heggen die langs de parkeerplekken komen.

In het plan staat het volgende: “De verharding wordt waterdoorlatend om zo veel mogelijk hemelwater af te koppelen.” Kan de wethouder toezeggen dat alle verharding in het gebied waterdoorlatend wordt, en dat dus ook de parkeerplaatsen waterpasserende klinkers voor waterberging zullen krijgen? Voorzitter, in het plan lezen we ook de zinssnede: “het minimale aantal van 22 parkeerplaatsen komt binnen het plangebied”. Wij vragen ons af of dit betekent dat er ook echt niet meer dan 22 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, of dat het betekent dat het om minimaal 22 parkeerplaatsen gaat, en dat het er dus nog meer kunnen worden. Kan de wethouder toezeggen om ook in dit bestemmingsplan de ondergrens van het aantal volgens de geldende parkeernormen op te zoeken?

We juichen het toe dat de verkeersveiligheid door het plan zal worden verbeterd. Brede plakken asfalt nodigen automobilisten uit tot brutaal gedrag in het verkeer. Dat tegen het verkeer in rijden wordt ontmoedigd met het nieuwe ontwerp, komt de verkeersveiligheid ten goede en ook dat is van groot belang voor de leefbaarheid ter plaatse. Er zal mogelijk een speeltoestel worden geplaatst in de buurt. Kan de wethouder dit niet alvast überhaupt toezeggen, en kan hier in lijn met de rest van het bestemmingsplan worden gekozen voor een groene, natuurlijke speelplaats?

Dan wat betreft bodemsanering: in hoeverre zal er nu sprake zijn van sanering van de aangetroffen vervuilde bodem? Als de wethouder ervoor kiest om niet te gaan saneren, kan hij dan uitleggen waarom niet? Al valt de vervuiling misschien net binnen de geldende normen, er is nu een goede aanleiding om de troep uit de grond te halen.

Tot slot: onze fractie wil graag weten of er soorten op de locatie zijn waargenomen die ook op de Utrechtse Soortenlijst voorkomen. In dat geval verdienen deze soorten immers extra aandacht en bescherming. We willen de wethouder daarom graag om een toezegging vragen dat de uitkomst van het veldonderzoek op de locatie met terugwerkende kracht wordt geactualiseerd aan de Utrechtse Soortenlijst.

Dat was onze bijdrage. Bedankt, voorzitter.