Commis­sie­bij­drage Meer­ja­ren­be­leidsplan en finan­ciële opgave Bibli­o­theek Utrecht


2 juni 2022

Voorzitter, allereerst, ik ben mij bewust van de wellicht wat ongelukkige timing van deze bespreking. Het coalitieakkoord is gisterenmiddag pas gepresenteerd, dat heeft alle fracties weinig tijd gegeven voor voorbereiding.

Toch had uitstellen voor mijn fractie geen voorkeur, want dat zou betekenen dat we het hier pas na het zomerreces over zouden gaan hebben. Dat leek ons gezien de zorgelijke en acute situatie van de Bibliotheek Utrecht allesbehalve wenselijk.

De Partij voor de Dieren ziet het enorme belang van de bibliotheek voor Utrecht en alle inwoners. De bibliotheek heeft een brede, en bovendien groeiende, functie die veel verder reikt dan het uitlenen van boeken. De bibliotheek levert een enorme bijdrage aan de stad. De functie van de bibliotheek is onmisbaar voor de stad en heeft ook nog meer potentie. De Partij voor de Dieren wil er alles aan doen om die functie te behouden en te versterken. Nu is de vraag of dat haalbaar is, en uitwerkingsplannen worden nog gemaakt, maar daarvoor moeten ook keuzes gemaakt worden.

Mijn fractie wil voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe beleidsplan en de bijbehorende kaders, dat als het goed is deze zomer gaat gebeuren, duidelijkheid krijgen over hoe de verschillende fracties en het college erin staan. Hoe denken de andere fracties en de wethouder over de situatie?

Er zijn twee scenario’s die nu voorliggen. Bezuinigen of door ontwikkelen. Onze fractie heeft een voorkeur voor het door ontwikkelen. Deelt de wethouder deze voorkeur met de Partij voor de Dieren? En hoe staan de andere fracties daarin?

In het coalitieakkoord staat dat er voor 2023 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de bibliotheek, en dat het komende jaar de oorzaken van de financiële situatie geanalyseerd gaan worden en oplossingen verkend gaan worden. Dat is op zich mooi nieuws, en mijn fractie is blij met de keuze om de bibliotheek op de korte termijn te helpen om de financiële druk weg te nemen. Maar, vraag ik de wethouder, gaat er behalve verkennen en analyseren ook een gedegen toekomstbestendig plan komen? En is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat deze incidentele smak geld nog geen structurele oplossing is? Deelt de wethouder de mening van mijn fractie dat het ontwikkelscenario ook om een structurele investering vraagt? Ook wil ik van de wethouder graag horen wanneer deze 1 miljoen dan beschikbaar gesteld wordt, en een toezegging dat dit ook echt gaat gebeuren. Ook vraag ik de wethouder of dat wel op tijd gaat zijn; de bibliotheek heeft wellicht namelijk niet nog een heel jaar, en moet om iets uit te kunnen werken wel weten waarop gerekend kan worden.

In coalitieakkoord wordt de brede functie van bibliotheek ook herkend. Er wordt alleen niets gezegd over het meegroeien van de bibliotheek met de stad. Dat zien we in het coalitieakkoord helemaal niet terugkomen. Het koppelen van de subsidie aan het aantal inwoners, daar vroeg de bibliotheek om, en dat lijkt mijn fractie een goed idee. Als de stad dan al gaat groeien - waar mijn fractie, zoals men hier al wel weet, liever niet op aanstuurt - laat dan ook het budget voor de bibliotheek meegroeien. Hoe denken de andere fracties hierover? En is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat deze koppeling gemaakt moet worden, dat dat logisch en noodzakelijk is? Kan de wethouder toezeggen dat daar werk van gemaakt wordt?

Mijn fractie hoopt dat het ontwikkelscenario doorgezet kan worden, dat het college zich hier hard voor gaat maken, en dat de bereikbaarheid van de bibliotheek voor alle inwoners geborgd kan worden.

Dank voorzitter.