Bijdrage 2 Nota Dieren­welzijn, Aanpak Plaag­dier­be­heersing en Brief Indi­ca­toren Dieren­welzijn


7 november 2019

Voorzitter, allereerst danken we de wethouder en ambtenaren hartelijk voor het aanvullen van de Nota Dierenwelzijn aan de hand van onze input in de vorige commissie, bijvoorbeeld rond de U-Pas en dierenartskosten en de jacht op katten, zodat de Nota weer een stukje diervriendelijker is geworden. Fijn ook dat de wethouder Openbare Ruimte aanwezig is. We delen onze bijdrage in in 3 delen:

1. Brief indicatoren dierenwelzijn

Wat de Partij voor de Dieren betreft kunnen we, na beantwoording van onze vragen, instemmen met de Brief Indicatoren Dierenwelzijn.

2. Strekt ter vervanging Nota Dierenwelzijn

Naar aanleiding van de Nota had de Partij voor de Dieren een waslijst aan vragen en ideeën en we zijn blij dat een aantal verzoeken zijn gehonoreerd. We bespreken nu de zaken die wij écht veranderd willen zien in de Nota, zodat deze écht diervriendelijk wordt. We koppelen hier amendementen aan en hopen op uw steun. Wij vinden het het allerbelangrijkst om jacht, hengelen en het fokbeleid op steedes aan te passen.

Gevonden dieren (3)

Deze week kregen we bericht van een vrijwilliger van de Vogelopvang dat er te weinig inkomsten zijn om 2 vaste krachten aan te houden. 1 vaste kracht is te weinig om de Vogelopvang draaiende te houden en er is wederom sprake van sluiting. Kan de wethouder toezeggen dat zij zo spoedig mogelijk met de Vogelopvang, de Dierenbescherming en de provincie hierover gaat praten, om zeker te stellen dat de Vogelopvang dieren kan blijven helpen?

Jacht (4.1)

Fijn dat we straks een jaarlijks rapport krijgen over welke dieren waar waarom zijn gedood, maar liever zien we natuurlijk dat het college de natuur zélf de gelegenheid biedt om in balans te komen door geen vossen en ganzen meer te doden op de landgoederen. Dit wordt zeker een amendement van ons. Het college heeft dankzij ons nu een duidelijk standpunt ingenomen over de jacht op katten, dus we hopen dat dit ook gaat gelden voor vossen en ganzen.

In de Nota staat nu dat er objectieve tellingen plaatsvinden van dieren in het wild, maar deze tellingen vinden plaats door Faunabeheereenheden, oftewel jagers. Deze zijn per definitie niet objectief, want de tellende jagers zijn niet onafhankelijk. Is het college bereid het woord ‘objectief’ te verwijderen uit de nota?

Hengelen (4.4)

De Partij voor de Dieren blijft pleiten voor een totaalverbod op hengelen. We vragen een toezegging van het college dat zij de raad op de hoogte houdt over de voorbereidingen voor het contract van 2022 met de AUHV en de mogelijkheden voor de raad om hier actief over mee te denken en aanpassingen voor te stellen.

Kromme Rijn
Bij navraag bleek dat de Kromme Rijn in bezit is van waterschap HDSR en dat daarom het verbod om te hengelen in Amelisweerd niet voor dit water geldt. Kan het college toezeggen dat zij in gesprek gaat met HDSR om ook in de Kromme Rijn een hengelverbod in te stellen, opdat heel het natuurgebied Amelisweerd hengelvrij wordt?

Monumentale parken
Een hengelverbod geldt nu alleen voor monumentale parken in Utrecht, zoals het Julianapark. Ziet de wethouder Openbare Ruimte mogelijkheden om nog meer parken tot gemeentelijk monument te laten verklaren, zoals bijvoorbeeld het Beatrixpark en het Majellapark? Dit is niet alleen gunstig voor vissen, maar geeft de parken zélf en alle dieren en planten die erin leven een extra beschermde status.

Karpers
We blijven het vreemd vinden dat hengelaars karpers mogen uitzetten om ze vervolgens weer op te hengelen. Dit is niet alleen dieronvriendelijk, maar zit ook de ecologie van die wateren in de weg, omdat karpers de bodem omwoelen en het water vertroebelen en onder meer hierdoor andere vissen en dieren verdringen. Kan het college toezeggen ervoor te zorgen dat er geen karpers meer worden uitgezet in Utrecht ten behoeve van hengelaars?

Aal en visserijbedrijf Peter Burger
We zijn blij dat het college inzet op een verbod op het vangen van aal. Wij willen echter dat visserijbedrijf Peter Burger geen enkele vis meer vangt in Utrecht en vragen daarom een toezegging van het college dat zij haar uiterste best doet om te kijken hoe het contract met dit bedrijf in 2025 beëindigd kan worden.

Vislood
We blijven erbij dat het belangrijk is om in de Nota Dierenwelzijn informatie op te nemen over de inspanningen tegen vislood en wijzen het college er nogmaals op dat niet alleen de waterschappen, maar ook de Provinciale Staten hiermee bezig zijn. Graag een toezegging om hier ook actief met hen over in gesprek te gaan en blijven. En we vragen de wethouder of vislood wordt opgenomen in het Plan Watertaken? We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Graag een toezegging hierop.

Visdraad en vogelslachtoffers
Regelmatig lezen we in de media en horen we van de Dierenambulance dat vogels verstrikt raken in achtergelaten visdraad en haken. We verzoeken het college met klem bij de AUHV te benadrukken dat hun leden deze spullen zeer goed op gaan ruimen.

Verkoop dieren (5.1)

We begrepen dat Dibevo en de Dierenbescherming werken aan een keurmerk Plus voor dierenwinkels, waar de Dierenbescherming mogelijk ook achter kan staan. Dit klinkt beter dan alleen een keurmerk van een organisatie die het welzijn van ondernemers voorop stelt. We vragen het college deze ontwikkeling ook in de Nota te vermelden en de raad op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.

Fokbeleid op kinderboerderijen (5.2)

We blijven erbij dat er een fokverbod moet gaan gelden op kinderboerderijen en dat er geen dieren meer naar de slacht of opfokbedrijven worden gebracht. We vinden het jammer dat het college in de nota laat staan dat dit educatief voor kinderen is en dat het een mogelijkheid voor dieren is om zich voort te planten, terwijl ze meestal kunstmatig geïnsemineerd worden. We willen een toezegging van de wethouder dat het fokken en slachten van dieren op de steedes en kinderboerderijen niet meer toegestaan is.

Ondersteuning bij zorg voor huisdieren (5.4)

Goed dat het college in gesprek gaat met Amsterdam en Rotterdam over hun minimabeleid rond huisdieren. Kan het college toezeggen dat zij hierover terugkoppelt naar de raad en zo ja, wanneer?

Dieren bij evenementen (5.6)

Zoals bekend zien wij liever dat er wordt ingezet op het áltijd ontmoedigen van het gebruik van dieren bij vergunningaanvragen van evenementen en dat er bij evenementen die de gemeente zélf organiseert of subsidieert een verbod komt op het gebruik van dieren, zoals nu alleen geldt voor uilen, roofvogels en reptielen. Wij gaan hiertoe bij de raad een amendement indienen.

Dierlijke producten (6)

Fijn dat er straks geen levende dieren meer geserveerd en verwerkt worden in de gemeentelijke catering! Wij denken dat het hier in ieder geval gaat om oesters, kokkels en mosselen. Kan de wethouder dit bevestigen, aanvullen en opnemen in de nota? Verder vragen we de wethouder om in het contract op te nemen dat garnalen niet meer als garnering worden gebruikt, zoals nu al geldt bij raadsbuffetten. Dit is een verspilling van dierenlevens.

Nieuwe maatschappelijke discussies
Het college zegt slechts bereid te zijn advies te geven aan ondernemers en consumenten over de verkoop van dierlijke producten in de stad naar aanleiding van nieuwe maatschappelijke discussies over dierenwelzijn. Wij vinden dit niet proactief genoeg en dit biedt ons als raad niet de gelegenheid om issues aan te kaarten. Graag een toezegging van het college dat deze zin uit de nota gehaald wordt en dat ook individuele burgers en partijen aanzet kunnen geven tot actie richting een diervriendelijker beleid rond dierlijke producten.

Tot slot

Sommige partijen zien deze Nota misschien als eindpunt, maar wij als Partij voor de Dieren zien het als een beginpunt waar we zeker op terug blijven komen. Het kan altijd beter!

3. Aanpak ‘Plaagdierbeheersing’

We zijn blij dat preventie in deze aanpak voorop staat en dat wordt aangegeven dat mensen voor het leeuwendeel verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van overlast, en dat het Actieplan Utrecht Schone Stad hierbij betrokken wordt. Ratten zijn wezens met gevoel en het is beter dat gif door het college als uiterst redmiddel wordt gezien, en dat het college op ons verzoek de Dierenbescherming bij de besprekingen betrekt. En laat duidelijk zijn dat wij überhaupt niet willen dat ratten worden gedood.

Een aantal punten:

  • Het aantal meldingen van ratten is bruto en niet netto. We vragen ons dan ook af of het aantal meldingen niet toegenomen is door de toegenomen media-aandacht ervoor, en door de toegenomen intolerantie van stadsbewoners tegenover wilde dieren.
  • De gemeente heeft een regierol in deze nieuwe aanpak, maar geeft in antwoord op onze vragen aan dat woningcorporaties als Mitros verantwoordelijk blijven voor hun eigen aanpak, wat in dit geval betekent dat ze duizenden gifbakken in de openbare ruimte mogen laten staan. Wat houdt dan die regierol van de gemeente in volgens het college? Is het juist niet de bedoeling dat de gemeente Mitros dan opdracht geeft de gifbakken te verwijderen, omdat zij zo expliciet aangeeft tégen gif te zijn? Kan de wethouder toezeggen dat er steviger dan nu wordt gecommuniceerd dat die gifbakken echt weg moeten?
  • Klemvallen en vallen waarbij ratten worden ‘bedwelmd’ en gedood door alcohol zijn ook niet diervriendelijk. We vragen het college waarom zij deze vallen dan wel als zodanig kwalificeert.
  • We vragen ons af waarom mensen actief worden opgeroepen om de aanwezigheid van ratten te melden. Op deze manier leg je meer de nadruk op het feit dat ratten een probleem zouden kunnen of moeten zijn, terwijl dat over het algemeen niet het geval is. Kan de wethouder toezeggen dat het college zich hierin terughoudend zal opstellen en alleen meldingen ‘afwacht’?
  • Kan het college toezeggen de raad – net zoals zij met de jacht gaat doen - op de hoogte te houden van de ergste gevallen van het doden van ratten? Met informatie over hoe vaak er wordt ingezet op gif en op welke locaties? We zouden als Partij voor de Dieren graag de uitersten willen zien en staven.
  • Top dat het college gaat onderzoeken of de APV kan worden aangepast op het gebied van het voeren van dieren, zodat er een (tijdelijk) verbod hierop kan komen. Wij vragen een toezegging van het college dat het woord ‘tijdelijk’ uit de Aanpak gehaald wordt, want de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie wijzen al jaren op de grote problemen rond het dumpen van voedsel voor eenden, duiven en andere dieren op het gebied van water- en grondvervuiling, vroegtijdige sterfte van dieren, botulisme en ook het aantrekken van ratten. Het zou geweldig zijn als het verbod op het dumpen van voedsel en het voeren van dieren er komt en we wachten dan ook met enthousiasme de plannen in 2020 af!

Tot slot

We blijven benadrukken dat de Dierenbescherming zoveel mogelijk betrokken moet worden bij deze aanpak. Ze mogen soms adviseren lazen wij, maar ze zijn een belangrijke partner van de gemeente bij dierenwelzijnsissues. Maak gebruik van hun expertise en hun diervriendelijker insteek!

Interessant voor jou

Commisisebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling omgevingsvisie Utrecht, aanvulling gebiedsbeleid en correcties

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Beleidsnotitie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels; beleidsregels Tijdelijk verblijf (short stay)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer