Commis­sie­bij­drage Ruim­te­lijke ontwik­keling, Grond­zaken en Vastgoed Program­ma­be­groting 2023


20 oktober 2022

De Partij voor de Dieren zal in dit blokje ingaan op een meldings- en vergunningplicht voor uit- en aanbouwen, de leges omgevingsvergunningen, stikstof, en eindigen met waterbewuste woonwijken.

Meldings- en vergunningplicht

De Partij voor de Dieren stelde schriftelijke vragen 225/2021 met de titel Houd tuinen klimaatadaptief, waarin wij onze zorgen uitten over de gevolgen van uit- en aanbouwen voor de klimaatadaptiviteit van de groene stadstuinen. Uitbouwen tot maximaal vier meter (onder de naam 'bijbehorend bouwwerk’) zijn door landelijke wetgeving vergunningsvrij toegestaan. Amsterdam liet echter zien dat het mogelijk is om in ruimtelijke regelgeving vast te leggen dat voor uitbouwen een vergunning nodig is. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat er zelfs geen meldplicht bestaat op dit moment. Er is dus op voorhand geen toezicht. Onze fractie werd gemaild door een bewoner die trammelant met de buren had, omdat de buren over de erfgrens hadden gebouwd. Die bewoner moest hiervoor dus naar de rechter, omdat toezicht op voorhand ontbreekt. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat er minstens een meldplicht voor uitbouwen zouden moeten zijn, en liever nog een vergunningplicht? En is de wethouder bereid om een voorbeeld te nemen aan Amsterdam?

Leges omgevingsvergunningen

Vanwege uitstel van de Omgevingswet moeten de leges voor omgevingsvergunningen verhoogd worden met 32,5% om kostendekkend te blijven. Kan de wethouder bevestigen dat groene en duurzame vergunningen goedkoper blijven dan vervuilende? Dit baseer ik op dat onze fractie ooit voor elkaar heeft gekregen dat dit zo is, en wij willen dus graag dat het zo blijft. Hopelijk kan de wethouder dit bevestigen.

Stikstofmaatregelen
Nog even over stikstof. Tijdens het commissiedebat Haarrijnseplas liet de wethouder zich ontvallen dat er moet worden opgepast met aanpassingen aan bestemmingsplannen, omdat er dan mogelijk nieuwe stikstofberekeningen moeten worden gemaakt en dat het risico bestaat dat de wettelijke norm of vrijstelling in de tussentijd wordt gewijzigd. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat ook de gemeente Utrecht haar verantwoordelijkheid moet nemen op het gebied van stikstofuitstootreductie? En dat het niet wenselijk is dat de gemeente Utrecht strengere regels omzeilt door vast te houden aan oudere plannen? Hoe ziet de wethouder deze verantwoordelijkheid en het aandeel van de gemeente Utrecht in het stikstofdebat?

Waterbewuste woonwijken

De Partij voor de Dieren wil waterbewuste woonwijken. EenVandaag had hier op 3 oktober jl. een interessant item over. Door droogte en bevolkingsgroei komt een watertekort steeds dichterbij. Ons drinkwater wordt gebruikt om de wc's mee door te spoelen, voor het gebruik van de wasmachine, en we vangen ons regenwater niet op. “Dit kan echt niet meer", aldus drinkwaterbedrijf Vitens. Onze fractie wil, net als drinkwaterbedrijven. dat waterbewust bouwen de norm wordt bij nieuwbouwprojecten. Dit houdt in dat regenwater dat op de daken valt wordt verzameld en wordt gefilterd, zodat het als drinkwater kan worden gebruikt. Water waarmee is gedoucht wordt gezuiverd zodat de was ermee kan worden gedaan, en wc's ermee kunnen worden doorgespoeld. En de groei van onze stad waar het college zo hard op inzet, moet ook bijgebeend worden door de drinkwatervoorziening. Kan de wethouder toezeggen zich ervoor in te zetten dat er ook in Utrecht dergelijke pilots komen? En kan de wethouder toezeggen er bij de minister De Jonge op aan te dringen dat het Bouw- en Drinkwaterbesluit hierop aangepast wordt?

De Partij voor de Dieren baalt er sowieso van dat de gemeente nog steeds niet zelf over het Drinkwater- en Bouwbesluit gaan. Is de wethouder net als onze fractie van mening dat het tijd wordt dat de gemeente via de G4 of via de VNG het Rijk op het hart drukt dat wij zelf willen gaan over drinkwater- en bouweisen? Is de wethouder hiertoe bereid? Zo niet, waarom niet?