Commis­sie­bij­drage Raads­brief Voor­ge­nomen beslissing op aanvraag voor crema­torium St. Barbara


13 januari 2022

Dank u wel, voorzitter. Het college is voornemens de Algemene Verklaring van Geen Bedenkingen toe te passen en op basis daarvan af te wijken van het bestemmingsplan en opnieuw een vergunning voor het realiseren van een crematorium op begraafplaats St. Barbara te verlenen. De Partij voor de Dieren vindt de komst van een nieuw crematorium in onze stad op deze locatie maar ook überhaupt, onwenselijk en bovendien onnodig.

Weliswaar zal de uitstoot van luchtvervuilende stoffen en ook de stikstofdepositie onder de landelijke norm vallen, dit neemt niet weg dat de komst van een crematorium van negatieve invloed zal zijn op de luchtkwaliteit. Ook een toename van het aantal verkeersbewegingen aan de Prinsesselaan is ongunstig voor de luchtkwaliteit én de leefbaarheid. Voor de omwonenden, mens én dier en het milieu op de locatie zal een crematorium alleen maar negatieve gevolgen hebben.

Sowieso heeft onze fractie goede hoop dat de trend van duurzame ontwikkelingen ook voor uitvaarten steeds verder doorzet, en het ligt in de lijn der verwachting dat ‘resomeren’ binnen afzienbare tijd door de Tweede Kamer zal worden toegestaan. (Bij deze methode wordt een lichaam tijdens een chemisch proces opgelost in een vloeistof, en met deze methode gaan kansen voor het milieu gepaard.)

Een vergunning verlenen voor een omstreden en onwenselijk plan terwijl er nog een uitspraak van de Raad van State gaat komen is voorbarig en het negeert de bezwaren geuit door een groot aantal inwoners. De PvdD hoopt dan ook dat andere fracties het met ons eens zijn dat het beter is om de vergunning niet te verlenen – in ieder geval niet zolang er nog geen uitspraak van de Raad van State is en liever helemaal niet. Is de wethouder bereid de vergunning – in ieder geval voor nu – niet te verlenen, en eerst maar eens af te wachten wat de Raad van State erover zegt?

Er worden ook mensen van buiten Utrecht in onze gemeente begraven en gecremeerd. Op zich kan een crematorium ook een regiofunctie hebben, dat begrijpt onze fractie ook wel. Maar moet er dan per se een crematorium bij komen, zonder dat hier een tekort aan is, terwijl de weerstand vanuit de omgeving zo groot is en er dus geen draagvlak voor is? En waarom vooruitlopen op een juridische uitspraak? De petitie ‘Geen crematorium op begraafplaats St. Barbara Utrecht’ is maar liefst 1048 keer ondertekend. Waarom wil de gemeente het belang van 1 ondernemer boven de belangen van meer dan 1000 omwonenden stellen? De gemeente moet er in de eerste plaats voor haar inwoners zijn, vindt de Partij voor de Dieren, en het belang van zoveel omwonenden zou écht zwaarder moeten wegen dat het belang van 1 ondernemer.

Tot slot, voorzitter. Omwonenden geven aan te genieten van de rust en de natuur die Begraafplaats St. Barbara biedt. Wij begrijpen dat de begraafplaats moeite heeft om het groen op de zo’n 7 hectare aan grond te onderhouden, en met de komst van het crematorium in de onderhoudskosten van het terrein wil voorzien. Een aantal omwonenden heeft al aangegeven graag bij te dragen aan het onderhoud. Wij zien als Partij voor de Dieren hier een uitgelezen kans voor de gemeente om een faciliterende rol aan te nemen in het samenbrengen van bewoners en St. Barbara, al dan niet vergezeld door een financiële ondersteuning voor de begraafplaats vanwege hun maatschappelijke waarde, wanneer er geen crematorium komt. Hoe reageert de wethouder op dit idee, en is de wethouder bereid hier mee aan de slag te gaan?