Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Beleidsnota Cultuur en veror­dening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028


31 augustus 2023

Voorzitter, de cultuursector staat best heel wat te wachten. En zo makkelijk heeft de sector het al niet. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst vroeg een inspreker al; “het woord ontwikkelruimte. Wat is dat nou precies?” Want tsja, hoeveel ruimte is er nou eigenlijk? De fysieke ruimte is schaars. En veel financiële ruimte voor ontwikkeling ziet mijn fractie met deze nota ook niet. Dat baart ons zorgen. Als puntje bij paaltje komt is budget toch wel een belangrijke voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen. Ook bijvoorbeeld qua duurzaamheid, fair pay en fair practice. Er gaat met deze plannen cultuur verdwijnen uit de stad en dat is berezonde. Wat mijn fractie betreft is dat een groot verlies dat niet bij onze stad past. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Graag een reflectie.

Er is vanuit de sector behoefte aan perspectief, niet alleen voor de komende aanvraagperiode maar ook verder vooruit. Dat mist in deze nota. Wat gaat de lange adem zijn? Is er een puntje aan de horizon? Mijn fractie zou graag een vooruitblik op de lange termijn zien. Want zonder te weten of er na afbrokkeling weer opgebouwd kan worden is er geen beginnen aan. Dat schept weinig vertrouwen vanuit de sector en dat is begrijpelijk. Kan de wethouder hier een inzicht in geven? Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de organisaties die in de nieuwe cultuurnota komen daadwerkelijk kunnen werken aan hun eigen toekomstbestendigheid? En hoe gaat ze dat doen met de organisaties die er uit gaan vallen? Want dat gaat gebeuren met dit ontoereikende budget.

En wanneer we het over lange adem hebben, dan kan de Partij voor de Dieren natuurlijk duurzaamheid niet vergeten. Dat ziet mijn fractie nog niet scherp genoeg terugkomen in de nota. Dat terwijl de sector een enorme potentie heeft om bewustwording te vergroten. Twee punten wil ik hierop inbrengen:

  • Hoe staat het ervoor met de overgenomen motie die wij bij de voorjaarsnota indienden over het helpen verduurzamen van de sector? Lopen er al gesprekken? Zou de wethouder dit kunnen verduidelijken? Vanuit de sector werd het tijdens de RIB ook aangekaart; tochtige koude werkplekken en in de zomer juist te heet. Het moeten werken in krotten. En deze vraag werd ook gesteld; waarom energiesubsidie geven wanneer het effectiever en uiteindelijk kostenbesparender zou zijn om vol in te zetten om verduurzaming van de panden? Kan de wethouder die vraag beantwoorden?
  • En een tweede punt hierop: in de subsidieverordening zien we duurzaamheid niet terugkomen. In de nota worden er wel een aantal woorden aan gewijd, zonder duidelijk wordt wat er nou eigenlijk vanuit de sector verwacht wordt. Wat zijn concreet de voorwaarden waar aanvragers zich aan moeten voldoen? Kan de wethouder dat verduidelijken? Wat mijn fractie betreft komt er in de weigeringsgronden (artikel 9 van de verordening) een bulletpoint over het moeten hebben van een visie op duurzaamheid. In de vorige nota stond nog dat van instellingen wordt verwacht dat zij actief maatregelen nemen om hun ecologische voetprint te beperken. Wat ons betreft verdwijnt dat in de komende nota niet. Kan de wethouder dat toezeggen?

Dan nog een punt over dieren. We hebben bij de vorige cultuurnota per amendement geregeld dat aan cultuurinstellingen in de cultuurnota gevraagd wordt dat dat zij geen levende dieren gebruiken bij voorstellingen en projecten. We vinden het jammer dat dat niet terugkomt in deze cultuurnota, en willen graag de toezegging van de wethouder dat ze dit alsnog in de cultuurnota verwerkt en dat dit een weigeringsgrond voor subsidie wordt. Kan de wethouder dat toezeggen?

Tot slot heeft mijn fractie een aantal korte vragen over de project- en impulssubsidies. Makers weten de weg ernaar beter te vinden, en nu is het geld op. Er komt geen 4e en 5e ronde dit jaar. Vooral voor nieuwe makers komt dit aan als een klap. College zou dit proces herzien. Graag hoor ik van de wethouder hoe het ervoor staat hiermee. Wat gaat het vervolg zijn? Makers komen nu in de knel, en wij hebben begrepen dat er geen transparantie was over het wegvallen van de laatste aanvraagrondes. Hoe gaat de wethouder dit in de toekomst voorkomen? Komt er een betere spreiding van de middelen?

Dan toch nog een nabrander; over de 2-jarige subsidie. Wanneer is de nadere regel voor de 2-jarige subsidietender naar verwachting uitgewerkt? Want pas als die er is, dan kan deze subsidie aangevraagd worden. Mijn fractie vraagt zich af of het niet beter zou werken als dat eerder kan. Zou het bijvoorbeeld een goed idee kunnen zijn om deze gelijktijdig open te stellen met de 4-jarige subsidie? Hoe denkt de wethouder hierover?