Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Start­no­titie Omge­vings­visie Jaarbeurs


24 september 2020

Dank voorzitter. Gezien onze spreektijd een ingekorte versie. Cruciale vragen voor de Partij voor de Dieren wat betreft de Omgevingsvisie Jaarbeurs, zijn: wordt er niet alleen verdicht, maar ook aanzienlijk vergroend? En wat is de waarde en de functie van dit groen? Zelfs voor een startnotitie is het document maar weinig concreet. We lezen in de notitie: “Er wordt royaal groen toegevoegd, en bestaande groene structuren worden verbonden.” De PvdD voegt graag vragen toe, bijvoorbeeld: Hoe en welke bestaande groene structuren worden verbonden en uitgebreid? En in hoeverre worden er harde eisen gesteld aan de vergroening van het gebied? Kan de wethouder toezeggen om deze en soortgelijke vragen toe te voegen aan de startnotitie? Of kan mijn fractie met een amendement komen en hoe zou de wethouder daar dan op adviseren?

In de startnotitie wordt geschreven over ‘het realiseren van een duurzaam dak als groene verblijfplaats voor evenementen, recreatie en bewegen’. De heer van der Zweth hamerde hier ook al op. Tijdens de RIB werd al geopperd dat het toch wel erg duur was, en dat er nu een eenvoudig en niet-toegankelijk groen dak moet komen. Het gepresenteerde dak lijkt nu dus maar niet meer dan een mooi lokkertje te zijn! Dat zou een mooie boel zijn, voorzitter. Aangezien er veel verdiend zal gaan worden op de woningen, is dan een toegankelijk bio-divers kwalitatief-hoogwaardig groen dak niet ook mogelijk? Kan de wethouder aangeven wat er voor nodig is om te zorgen dat wij straks in de omgevingsvisie wél een toegankelijk en biodivers groen dak terugzien?

We lezen dat het gebied in al haar facetten zo duurzaam mogelijk wordt. Zaken die wij in de Omgevingsvisie graag concreet terug willen zien zijn bijv. welke mogelijkheden voor circulair bouwen worden ingezet? Komen er zonnepanelen op de daken? Zullen beursbezoekers actief worden gestimuleerd om met het openbaar vervoer te komen? Graag willen wij ook weten of het college kan toezeggen dat er diervriendelijk gebouwd zal worden? (vogels, vleermuizen) Kan de wethouder hier een toelichting op geven, en alvast toezeggen dat deze zaken concreet zullen worden gemaakt in de Omgevingsvisie?

Wij sluiten ons graag aan bij het eerdergenoemde punt van voldoende betaalbare woningen, en ook voldoende sociale huur. En dan tot slot: Als de bestemming van het terrein wijzigt omdat er woningen op moeten komen, dan zal dat invloed hebben op de grondwaarde. Kan de wethouder vertellen welke gevolgen dit heeft voor het erfpachtcontract voor de gebieden waarop dit van toepassing is: de duur, de prijs, de inhoud van het contract? Tot zover, bedankt voorzitter.