Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Bestem­mingsplan Carte­si­us­driehoek Fase 1


24 september 2020

Bedankt, voorzitter. De Partij voor de Dieren ziet in dit plan prima ambities om van het gebied een gezonde en duurzame ov- en fietsvriendelijke stadswijk te maken, waar zaken als circulair bouwen en klimaatadaptatie de nodige aandacht krijgen. Het mobiliteitsbeleid van de Cartesiusdriehoek kan wat ons betreft als voorbeeld voor de hele stad dienen. Maar natuurlijk hebben we ook nog een aantal aandachtspunten.

Te beginnen met de bomen. Vorige week in de raad hadden wij het hier ook al over. Wij hebben de boomrapportage van het bestemmingsplan nog eens goed bestudeerd en wij zijn er echt nog niet van overtuigd dat voor alle 40 bomen kap noodzakelijk is. Wij willen voorkomen dat bomen gekapt worden omdat het nu even makkelijker is voor werkzaamheden. Met name de bomen langs het spoor hebben een belangrijke functie en kunnen dat in het toekomstige plan ook behouden. Tijdens de raad van vorige week gaf de wethouder aan dat de velvergunning voor 18 bomen alleen wordt verleend als het bestemmingsplan voor Cartesiusdriehoek fase 1 wordt goedgekeurd. De Partij voor de Dieren vindt het fijn dat dit nu zwart op wit staat, aangezien wij het bericht van het verlenen van een velvergunning voor het kappen van de 18 bomen terwijl het bestemmingsplan nog niet is goedgekeurd zeer onwenselijk vinden. In het bestemmingsplan wordt overigens geschreven dat de bomenstructuur zal worden verbeterd door extra zorg aan beheer en onderhoud te besteden. Dat is mooi, maar als wij naar de veltekeningen kijken en de toekomstige bebouwing, dan staan nog niet eens alle bomen die de wethouder wil laten kappen op locatie waar gebouwen komen. Klopt het dat er dan ook bomen weg moeten omdat ze in de weg staan voor de werkzaamheden, of erger nog: misschien omdat ze niet mooi genoeg zijn in het toekomstige straatbeeld? Kan de wethouder ons toezeggen om nog eens per boom te beargumenteren waarom het niet te combineren is met de toekomstige bouwplannen?

Het bomenonderzoek, bijlage 20 bij de toelichting op dit bestemmingsplan, stelt weliswaar dat veel van de aanwezige bomen niet duurzaam in te passen zijn in de plannen. Tegelijkertijd wordt in het rapport óók gesteld dat wanneer er rekening gehouden wordt met bepaalde randvoorwaarden (bijvoorbeeld tijdens de werkzaamheden de kroonprojectie ontzien), het wél een mogelijkheid is bepaalde bomen in te passen. Wij denken dan met name aan de bomen direct langs de spoordijk en in het verlengde van de perronlaan. Die bomen langs de spoordijk kunnen dan ook direct bijdragen aan een natuurlijke afscheiding tussen spoor en bebouwing. En juist die verbinding langs het spoor is een gewenste groene verbinding waarvan de gemeenteraad bij vaststellen van de gemeentelijke groenstructuur heeft uitgesproken die te willen versterken. Volgens de Partij voor de Dieren, na bestudering van de Boom Effect Analyse, is het kappen van die bomen langs het spoor niet noodzakelijk om de realisatie van de gewenste woningen mogelijk te maken. Graag een reactie van de wethouder hierop. En kan hij toezeggen de mogelijkheden voor behoud van deze bomen nogmaals serieus te bestuderen? We hebben het hier over eiken, berken, sierkersen en populieren van wel 40 jaar oud, met een toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar en bij goede verzorging nog wel langer. En waarom wordt er niet aan natuur-inclusief bouwen gedaan in de Cartesiusdriehoek?

We lezen ook dat er bij toekomstige bebouwing in het gebied rekening kan worden gehouden met mogelijkheden voor nestlocaties voor huismus en gierzwaluw en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen. Is de wethouder bereid dit toe te zeggen, zodat dit concreet wordt? En hoe ziet de ambitie van de gemeente om diervriendelijk te bouwen er verder uit? Wat voor verblijfsplekken worden gecreëerd voor dieren, en waar zullen deze zich gaan bevinden?

Dan, voorzitter, heeft de Partij voor de Dieren naast de bomen nog twee andere onderwerpen. In het bestemmingsplan staat het totale geraamde woonprogramma in de Cartesiusdriehoek minimaal 580 sociale huurwoningen bedraagt, maar deze sociale huur wordt pas in fase 2-6 gebouwd. Waarom worden er in fase 1 niet al nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd? Er is immers een schreeuwend tekort aan sociale huur in onze gemeente, de gemiddelde wachttijd is inmiddels opgelopen tot elf jaar. Waarom legt het college geen minimum aantal aan sociale huur op voor fase 1? Kan de wethouder dit toelichten?

Dan het thema ‘geluidshinder’. In het plan wordt de conclusie getrokken dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor de uitvoering van het bestemmingsplan, maar er is nog wel 1 “dingetje”, namelijk dat er hogere waarden nodig zijn. Die normen zijn er niet voor niets, voorzitter. Geluidsoverlast en Gezond Stedelijk Leven gaan niet hand in hand. Om nog maar te zwijgen over het lawaai dat zal worden veroorzaakt door de bouw van fase 2 tot en met 6. Zowel de nieuwe bewoners van de Cartesiusdriehoek als de bewoners van omliggende wijken hebben recht op een leefomgeving zonder overmatige geluidshinder. Recent onderzoek van het RIVM concludeert dat mensen zelfs in gebieden met geluidniveaus onder de wettelijke normen gezondheidsschade ondervinden, en dat er ernstige gezondheidseffecten, zoals coronaire hartziekten kunnen optreden bij lagere geluidniveaus dan tot nu toe werd gedacht. Waarom vindt het college het dan toch acceptabel dat de waarden van de geluidshinder worden verhoogd? En welke mogelijkheden ziet het college om het bestemmingsplan dusdanig aan te passen dat dit niet nodig zal zijn?

Tot zover, voorzitter. Hartelijk dank voor uw aandacht.