Raads­bij­drage Raads­voorstel Aangepast beoor­de­lings­kader Ruim­telijk-Econo­misch Programma (REP)


17 september 2020

We hebben het vandaag weer over de zoveelste tussenstap voor het opstellen van een visiestuk. Terwijl ondertussen de tijd doortikt en crises op het gebied van biodiversiteit, klimaat, gezondheid en zo u wilt ook woningmarkt en mobiliteit alleen maar erger worden.

We hebben even getwijfeld of wij vandaag weer moesten meedoen aan het optuigen van nog meer woorden op papier. Maar de wethouder deed in de commissie zo’n expliciete uitnodiging om ook op dit stuk weer met moties of amendementen te komen als wij meer richting willen meegeven aan de uitwerking van de REP, dat wij toch weer in de pen geklommen zijn. In het aangepaste beoordelingskader zijn een aantal moties goed verwerkt en dat hebben we besproken in de commissie.

De Contour REP gaat erover hoe we vanaf nu verder gaan. In die aangepaste Contour staat nog steeds meer meer meer en groeien groeien groeien centraal. Het toekomstbeeld op de ‘kaart van alles’, hier wordt naar onze mening veel te veel gefantaseerd over volledig volbouwen van open ruimte.

In de prioritering en fasering worden een aantal urgenties meegegeven die bepalen of projecten eerder of later in de tijd kunnen worden opgepakt. De Partij voor de Dieren erkent dat de crisis op de woningmarkt urgent is. Maar dat is niet de énige crisis waarmee we op dit moment te maken hebben. Daarom zouden we de tekst op dit punt willen aanvullen. En omdat wij niet de Contour vaststellen maar slechts instemmen met het gebruik daarvan, hebben we dit geformuleerd als verzoek aan het college: Mede namens de SP, de volgende motie.

De Partij voor de Dieren constateert dat het blijft zoeken naar hoe we bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen, de grenzen van de aarde kunnen respecteren. De balans tussen economie en natuur is scheef.

Een volgend punt dat ontbreekt in de Contour, is de notie dat bij groei van de economie, de grenzen van wat de aarde aankan, ik gebruik graag de term ecologisch plafond, en de ondergrens van het sociale minimum, gerespecteerd moeten worden. Groei kan, maar tot op zekere hoogte.

Als uitgangspunt bij de pijler werken zien we daarom graag die circulariteit expliciet terug: motie mede namens CU.

En tenslotte. In die Contour worden onderzoeksvragen geformuleerd. Aan bestuurstafels van die vijf pijlers van de REP, moet over die onderzoeksvragen nagedacht worden om te komen tot verdere uitwerking in de volgende fase.

Het valt ons op dat de “tafel groen & landschap” wordt opgedragen na te denken over de samenhang met verstedelijking, mobiliteit en energie, zodat keuzes daarmee samenhangen.

Dat is natuurlijk heel goed, maar tegelijkertijd valt op dat aan al die andere Tafels niet nagedacht wordt over samenhang met groen en landschap. Het levert natuurlijk meer op als dit onderwerp van twee kanten benaderd wordt.

De PvdD vindt het verstandig dat er dan ook aan al die andere Tafels ook nagedacht worden over de samenhang met groen en landschap. Wij stellen daarom voor om vergelijkbare vragen toe te voegen aan de onderzoeksvragen voor de andere tafels. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat de ruimteclaim voor werken gelijk opgaat met de ruimteclaim voor groen? Hoe hangen keuzes over energie samen met vraag naar groen en landschap. Motie.

Afsluitend, het moge duidelijk zijn dat voor ons het allerbelangrijkst is om bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen de grenzen van de aarde respecteren.

Je moet voldoende economie hebben om te zorgen dat iedereen een sociaal fundament heeft. En tegelijkertijd de grenzen van wat de aarde aankan niet overschrijden.

Voorzitter, dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Ontwerp-Regionale Energiestrategie en concept-bod (RES)

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer