Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Grex IPvE en SPvE Zuilense Vecht


15 april 2021

Bedankt, voorzitter. Toen het Gebiedsplan Zuilense Vecht begin vorig jaar in de raad werd besproken, gaf de Partij voor de Dieren al aan dat wij vreesden voor een IPvE waarin zou worden voorgesteld dat er veel groen zou moeten verdwijnen. Onze zorgen zijn niet weggenomen, integendeel. Wij zien wel dat ecologie echt serieuze aandacht heeft gekregen in het raadsvoorstel, zowel binnen de IpvE als binnen het SPvE, dus onze complimenten daarvoor.

Tegelijkertijd is het vanuit dat oogpunt bezien toch bevreemdend dat er 300 bomen verwijderd moeten worden om ruimte te maken voor de woningen en de sportvelden. 300 bomen is echt ontzettend veel. En de hoeveelheid groene ruimte die verloren gaat is ook veel. Het plan is zoveel mogelijk handhaven, anders verplanten, en anders kappen en compenseren. Maar wat “zoveel mogelijk” is, en wat de criteria bij de keuze zijn, is niet vastgelegd. Nu is verplanting van bomen i.p.v. kap een oplossing die nog veel te weinig gekozen wordt binnen de gemeente Utrecht. Er wordt nog veel te vaak gekapt waar ook verplant kan worden. Onze fractie heeft in de commissie over het bomenbeleid twee weken geleden er ook al voor gepleit om véél vaker te kiezen voor verplaatsing van bomen. Wij vinden het belangrijk dat bomen op waarde worden geschat, en als je dat doet kies je niet zo gemakkelijk voor kappen. Nu zal ik het betoog van onze fractie van twee weken geleden hier niet gaan herhalen, voorzitter, maar ik zou de wethouder wel willen vragen om dit project aan te grijpen om als college te laten zien dat de plannen om het bomenbeleid aanzienlijk te verbeteren in de praktijk worden gebracht. Kan de wethouder daarom toezeggen dat er zoveel mogelijk bomen gespaard zullen blijven van de kap, en dat deze zullen worden verplaatst, laten we zeggen: minstens 50%, liefst meer, van de te verwijderen bomen, en alle bomen ouder dan 30 jaar? En als dat verplanten niet kan, dan moet er misschien gewoon nog eens extra gekeken worden of met een andere indeling en andere keuzes, méér bomen gewoon op hun plek kunnen blijven staan.

Dan loopt onze fractie nog tegen een ander probleem aan: voor dit project is de rode contour wéér verder opgerekt, waarmee er groen gebied verloren gaat. Maarssen en Utrecht groeien zo nog meer aan elkaar vast, en het groene buitengebied groeit dicht. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om het opofferen van de groene ruimte rondom onze gemeente, zoals dat hier gebeurd is, te compenseren door elders in onze gemeente een stuk rode contour weer terug te geven aan het groen? Als het verblijfgebied van dieren op deze locatie wordt volgebouwd, moeten zij ergens naar kunnen uitwijken. Dus kan de wethouder toezeggen om het verplanten van bomen, en als het niet anders kan ook eventuele kap, gefaseerd uit te voeren? Bijvoorbeeld in 2 of 3 seizoenen? En tegelijkertijd ook de nieuwe aanplant alvast een plek te geven in het gebied? Door de nieuw geplande bomen niet pas helemaal aan het eind, maar al aan het begin van het traject te planten, kunnen ze alvast groeien en wortelen, dieren hebben gelijk al nieuwe plekjes en de nieuwe bewoners zitten straks tussen meer volwassen bomen. Als nieuwe aanplant niet direct op de definitieve plek kan, dan kan de wethouder misschien eens kijken hoe het bij Lombokplein opgelost gaat worden, waar de bomen voor een deel alvast in of aan de rand van het plangebied een tijdelijke plek krijgen om later vandaaruit naar hun definitieve plek in het plangebied verplant te worden.

De onderbeplanting bij bomen, zoals aan de gebiedsranden bij de Burgemeester Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg is ook erg belangrijk, zowel wat betreft schuilmogelijkheden voor dieren als voor de biodiversiteit. Kan de wethouder toezeggen dat er onderbeplanting op deze locatie blijft?

Voorzitter, u hoort onze bedenkingen. Enerzijds is er veel aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptie en ecologie en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, maar als er 300 bomen gaan verdwijnen – ook al worden deze uiteindelijk gecompenseerd – dan worden de schuilplaatsen van talloze dieren vernietigd, en bovendien wordt er in het groen gebouwd, en dat vindt onze fractie echt moeilijk te verkroppen. Wij hebben dus echt toezeggingen van de wethouder nodig wat betreft de verplaatsing van de bomen, en de onderbeplanting.

Ten slotte heb ik nog enkele vragen die niet over het groen gaan. Voor onze fractie is het bij het maken van de afweging om voor of tegen het raadsvoorstel te stemmen ook van belang te weten om hoeveel woningen het nu eigenlijk gaat. Er is nogal een verschil tussen 200 en 300 woningen. Wij zien wel staan dat het waarschijnlijk om circa 290 woningen zal gaan. Kan de wethouder hier duidelijkheid over geven? In hoeverre is dit een afrekenbaar en concreet getal?

Welke mogelijkheden zitten er in dit plan voor wooncollectieven, CPO-projecten, tiny houses, en andere alternatieve woonvormen?

Onze fractie is ook nog benieuwd naar een update rondom de uitvoering van Motie 82/2018 Milieuvriendelijkst kunstgras. Hoe is hier werk van gemaakt?