Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Veror­dening kabels en leidingen, wijziging APV en leges­ver­or­dening; colle­ge­voorstel handboek kabels en leidingen, vrij­stel­lings­be­sluit, wijziging nadeel­com­pen­sa­tie­re­geling


16 december 2021

Voorzitter, meer grip op de ondergrond en beter toezicht op werkzaamheden is hard nodig. Dat is maar weer eens gebleken in De Meern waar door vermijdbare fouten bomen zijn gesneuveld. En dit is geen losstaand incident. Fijn dat er nu een nieuwe verordening komt, wel erg jammer dat dat niet eerder is gebeurd. De oude verordening komt uit 2013. Er is tijd zat geweest om een en ander te verbeteren in de tussentijd. De verbeteringen die nu zijn aangebracht zijn voor mijn fractie akkoord maar we missen vooralsnog heel wat. Als we gaan verbeteren, laten we dat dan meteen grondig doen.

Ik noem een zestal punten die beter moeten in deze verordening en kondig ook maar vast aan dat we deze punten allemaal willen terugzien in de visie ondergrond die komend jaar naar de raad komt:

Titel document
Allereerst de titel van de verordening. Bij de bespreking van de programmabegroting hebben wij hier ook al een punt van gemaakt. Kabels en leidingen hebben geen alleenrecht op de ondergrond. Wij vinden de titel dan ook niet passend. Kan de wethouder toezeggen om de verordening en het handboek de titel “kabels, leidingen en boomwortels” of simpelweg “ondergrond” te geven? Welk van deze twee opties zou zijn voorkeur hebben?

Bodemleven plek in verordening en de visie ondergrond
Onder onze voeten is een heel ecosysteem te vinden. Dat gaat verder dan alleen de boomwortels. Deze wortels hebben ook een gezonde ondergrondse omgeving nodig. Waarom heeft dit bodemleven geen plek in de verordening gekregen? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de term bodemleven in de verordening en de visie ondergrond terug zou moeten komen?

Toezicht + artikel bomen in verordening, beter verankeren

Dan de bomen. Daar heeft mijn fractie vanzelfsprekend een en ander over te zeggen. Fijn dat het besef er is dat toezicht en handhaving flink beter moet. Hopelijk gaat dat ook echt een verschil maken. Daar heeft mijn fractie wel twijfels over, want controle komt vaak te laat. Bovendien waren er bij de bomen in De Meern volgens het college al twee keer per dag toezichthouders op locatie. Ik vraag mij af; had meer toezicht dan ook echt een verschil gemaakt? Hou duidt de wethouder dit? Mijn fractie wil dat bomen ook duidelijker verankerd zijn aan de voorkant, in de verordening zelf en niet alleen in de nadere regel. In de verordening zelf staat nu alleen op een drietal plekken “groenvoorziening”. Dat is wat cryptisch, en kan ook een lap gras zijn. Kan de wethouder toezeggen dat er in een strekt ter vervanging een artikel over bomen wordt toegevoegd aan de verordening, waarin heel concreet wordt gemaakt onder welke voorwaarden en met welke maatregelen er in de buurt van boomwortels gegraven mag worden?

Werkzaamheden onder kroonprojectie altijd met de hand
Mijn fractie wil dat werkzaamheden onder de kroonprojectie van bomen altijd met de hand gebeurd. Vraag aan de wethouder; kan hij dit duidelijk terug laten komen in de verordening, bijvoorbeeld dus in een bomenalinea?

Tijdelijke bomen
Dan voorzitter, het begrip “tijdelijke bomen”. Wat Partij voor de Dieren betreft, is iets beter dan niets, en dus is het fijn als er bomen kunnen komen op plekken waar dat nu door eigen beleidsregels niet kan. Ook als deze, helaas, een houdbaarheidsdatum hebben.

Waar wij ten eerste huiverig voor zijn: die tijdelijke bomen helpen voor luchtkwaliteit en co2-opname, maar worden ook een verblijfplaats voor dieren. Wat gebeurt er als bomen uitgroeien tot ecologisch waardevol, maar er afgesproken is dat ze na bepaalde tijd al verplant mogen worden? Kan college toelichten hoe daarover is nagedacht?

Waar wij ten tweede huiverig over zijn is een constructie waarbij nutsbedrijven alleen bomen boven hun kabels en leidingen gaan “tolereren” als zij daarvoor bomen elders mogen omkappen. En zoals is gebleken in de evaluatie, gaat herplant helemaal niet zo goed als we zouden willen zien. Hoe denkt de wethouder hierover? Is hij het met de Partij voor de Dieren eens dat “tijdelijke bomen” hoe dan ook geplant moeten worden, maar niet in een ruilhandel met ander bomen in de stad?

  Kan het college ook toezeggen dat bij aanplant van deze tijdelijke bomen rekening gehouden wordt met de kortere beschikbaarheid van standplaats, en maatregelen te nemen die het op een later moment verplanten in plaats van kappen kansrijker maken?

  En over de term “tijdelijke bomen”, mijn fractie ziet graag dat daar een losse categorie voor wordt gemaakt in het bomenbeleid. Wij vinden dat bomen met een vooraf vastgestelde houdbaarheidsdatum van maximaal 15 jaar niet mogen meetellen voor de totale bomenstand. En bovendien willen wij niet dat deze meetellen met “1 boom per inwoner”. Kan de wethouder deze drie zaken toezeggen?

  Motie aanpassing telecomwet gesprek Den Haag

  Tot slot, de telecomwet. In de raadsbrief over de graafschade in de Meern geeft het college aan dat ze met de G4 gaat bespreken of ze een aanpassing van de telecomwet gaat bepleiten in Den Haag. Mijn fractie denkt: kaart dat gewoon aan. Kan de wethouder toezeggen de aanpassing van de telecomwet te gaan bepleiten in Den Haag?

  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage Raadsvoorstel vaststelling IPvE/FO Maliebaan

  Lees verder

  Commissiebijdrage Gezamenlijke behandeling van de Raadsvoorstellen Visie klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer