Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijzen naar recre­a­tie­schappen, ontwerp-begroting 2021


10 september 2020

Bedankt voorzitter. Kort nog even. Wij sluiten ons aan bij het belang van een sluitende begroting. Wij vinden ook dat de huidige wanordelijke bedrijfsvoering mag niet ten koste gaan van de taken van RMN, en het gaat ook om een groot algemeen gedeeld belang dat het natuurbeheer gecontinueerd wordt. Natuurlijk mag het groen niet de dupe worden van de situatie, en dit geldt wat ons betreft ook als we het hebben over het exploiteren van de gebieden, zojuist benoemde ik dit tijdens de interruptie die ik deed. Wij zouden dus ook graag zien dat de wethouder het belang hiervan erkent, graag een reflectie hierop van de wethouder. Verder sluiten we ons aan bij de vraag over welke rol de gemeente Utrecht überhaupt in deze situatie kan nemen. Tot zover. Bedankt voorzitter.