Commis­sie­bij­drage Reken­ka­mer­rapport


11 juni 2020

Bedankt voorzitter. En ook dank aan de rekenkamer voor het gedane uitgebreide onderzoek.

Kort nog even. Partij voor de Dieren is blij dat de rekenkamer over het algemeen een positief beeld schetst. Veel is al genoemd, samenwerking tussen afdelingen, verkeersveiligheid, digitale criminaliteit. Concreet maken van de aanbevelingen luidt de boodschap van de rekenkamer. Ik zou graag aansluiten bij het verzoek van de rekenkamer aan het college om in een plan van aanpak per aanbeveling te concretiseren hoe de aanbevelingen zullen worden opgevolgd.

Inderdaad, voor het uitvoeren van ambities moet ook geld beschikbaar gesteld worden. Handhaving is voor ons een heel belangrijk punt. Onze fractie is het eens met het beeld dat door de rekenkamer wordt geschetst dat financiering en middelen soms laat beschikbaar worden. Zo ziet Partij voor de Dieren vaak dat er dingen aan het misgaan zijn, waar door VTH niet altijd snel en accuraat op kan worden ingespeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als illegale bomenkap, werkzaamheden rond bomen, auto’s in parken, dierenmishandeling, het handhaven tijdens evenementen (waarvan zelfs de politie aangeeft dat er te veel van zijn om goed te kunnen handhaven), terwijl Utrecht nog wel steeds inzet op festivalisering, of iets wat afgelopen weken weer goed zichtbaar werd: een toenemende hoeveelheid zwerfvuil. Heeft het college goed op de radar op welke aspecten van Handhaving handen tekort worden gekomen?

Verbreding van de taken van handhavers kan ook voor extra druk op de handhaving zorgen. De rekenkamer pleit voor verbreding van taken van handhavers, voor een minder groot ‘gat’ tussen het takenpakket van Handhaving en de politie. Het werd mij niet helemaal duidelijk hoe ze dit dan concreet voor zich zien. Wat is de mening van het college over de manier waarop dit gat gedicht moet worden?

Tot zover. Bedankt, voorzitter.