Raads­bij­drage Laat dieren­welzijn niet onder­sneeuwen


8 mei 2014

Vandaag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Een bijzonder moment. De Partij voor de Dieren wil het nieuwe college feliciteren met het collegeakkoord en het zo snel gevormde college.

‘Utrecht Maken We Samen’, is de titel van dit collegeakkoord op hoofdlijnen. Dat klinkt veelbelovend. De Partij voor de Dieren ziet mooie plannen staan in dit akkoord en is verheugt dat er een wethouder dierenwelzijn zal worden beëdigd vanavond.

Wij zijn ook blij dat het nieuwe college zich inzet voor een meer duurzame gemeente.

Echter, vooral op het gebied van dierenwelzijn en groen houdt de PvdD de vinger aan de pols van het nieuwe college.

Het is namelijk van groot belang dat er nú doorgepakt wordt en dat dieren, natuur en milieu een grotere rol dan voorheen gaan spelen in de besluitvorming van de Utrechtse politiek.

Het nieuwe college streeft ernaar de gemeente Utrecht klimaatneutraal te maken in 2030. De Partij voor de Dieren juicht dit streven toe en stimuleert het college nóg harder te werken aan initiatieven die het behalen van deze doelstelling mogelijk maken.

Niet economische groei, maar een duurzame samenleving waarbij de draagkracht van de aarde centraal staat moet volgens ons leidend zijn. Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2018 is bijvoorbeeld goed mogelijk door in te zetten op energiebesparing, duurzame energie en CO2 compensatie.

Wat betreft mobiliteit en luchtkwaliteit wordt er gestreefd naar het bereiken van een zo groot mogelijke verbetering van luchtkwaliteit en gezondheid, daarom vindt de Partij voor de Dieren het opmerkelijk dat er een draagvlakmeting wordt gehouden bij het bepalen of er wel of niet tot betaald parkeren overgegaan wordt. Dit zal vertraging kunnen opleveren en draagt niet bij aan Utrecht Aantrekkelijk & Bereikbaar.

Het creëren van regelvrije zones en het flexibel maken van bestemmingsplannen kan voordelig uitpakken voor bijvoorbeeld de toepassing van windenergie, maar de Partij voor de Dieren is ongerust of de regelvrije zones niet ook ten koste gaan van natuur. Waar groen is of gepland is moet groen blijven!

In het collegeakkoord is een kleine passage gewijd aan dieren en natuur. Onze aanwezigheid in de raad zal hier vast en zeker een bijdrage aan hebben geleverd!

Dat het nieuwe college het Meerjarig Groenprogramma 2014-2017 als uitgangspunt neemt en de sterk verouderde Nota Dierenrijk Utrecht (1999) gaat updaten is een goed streven, maar wij willen voorkómen dat deze onderwerpen ondergesneeuwd raken door de andere ambities voor Utrecht.

De Partij voor de Dieren spoort het college daarom aan nog dit jaar met ambitieuze plannen te komen voor het verbeteren van dierenwelzijn en de groene leefomgeving in Utrecht. Hier is de afgelopen raadsperiode nauwelijks aandacht voor geweest. De Partij voor de Dieren biedt het college van harte aan om gebruik te maken van onze expertise om een ambitieus dierenwelzijnsbeleid in Utrecht te realiseren.

Zo willen wij bijvoorbeeld een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren, willen we dierenwinkels en tuincentra stimuleren te stoppen met de verkoop van dieren en wordt het hoog tijd voor uittreedplaatsen voor dieren in de Utrechtse grachten.

Bij het vergroenen van de Utrechtse wijken is volgens de gemeente een grote rol weggelegd voor bewoners. Zo wordt er volgens de samenstellers van de wijkgroenplannen alleen aandacht besteed aan dieren als bewoners hierom vragen.

De Partij voor de Dieren ziet daarom ook een belangrijke rol voor de inwoners van Utrecht als het gaat om dierenwelzijn. Met behulp van het Leefbaarheidsbudget kunnen mensen bijvoorbeeld hun wijk vergroenen en kunnen ze ervoor zorgen dat er meer losloopgebieden voor honden komen.

De Partij voor de Dieren zal het nieuwe college de komende raadsperiode blijven herinneren aan de genoemde doelstellingen op gebied van dieren, milieu en duurzaamheid, en hoopt daarbij op een goede samenwerking!