Raads­bij­drage Smak­ke­laarsveld


20 februari 2020

Bedankt voorzitter. Zoals bekend staat de Partij voor de Dieren niet achter het plan om te bouwen op het Smakkelaarsveld. De voorgestelde bouw van onder andere kantoren en horeca zal ten koste gaan van de leefbaarheid van het toch al drukke gebied rond de binnenstad. Wij hebben gepleit voor de komst van een park op het Smakkelaarsveld waar nu eens groen alle ruimte had moeten krijgen.

Zoals al gezegd in de commissie kunnen wij er niet mee instemmen dat de herziening van dit bestemmingsplan nog meer mogelijkheid geeft om te bouwen op een plek waar wij alleen een park hadden gewild. We waren tegen de vorige versies van bouwen op het Smakkelaarsveld, en het voorstel dat nu voorligt verandert aan dat standpunt niet, er wordt een beetje geschoven en er moeten nog meer vierkante meters bedrijvigheid komen. Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat wij tegen het voorstel gaan stemmen. Wij steunen wel het amendement en de motie van de Partij van de Arbeid om dit raadsvoorstel nog enigszins te verbeteren. Bedankt.