Raads­bij­drage Vrouw­jut­tenhof


23 januari 2020

De Partij voor de Dieren heeft nog een aantal bedenkingen bij het voorliggende plan.

Altrecht krimpt in en daardoor ontstaat ruimte voor woningen. Dat kan in beginsel wel op onze instemming rekenen. We hebben twee bedenkingen:

  1. Combineren van plannen
  2. Parkeerplaatsen.

Combineren van plannen Overtuinen en Bleijenburg

In feite worden er in dit voorstel twee deelplannen gecombineerd.

Voor het gedeelte “Bleijenburg” kan de Partij voor de Dieren instemmen.

Dat voor het realiseren van het gedeelte “Overtuinen” groen wordt vernietigd is bezwaarlijk. In de stukken wordt dit weggezet als “tuinen met achterstallig onderhoud”, maar we hebben te maken met biodiverse en iets verwilderde natuur. De Partij voor de Dieren is blij dat door inzet van bewoners het belang van groen op deze plek erkend wordt en per saldo de omvang vrijwel geheel gecompenseerd wordt, maar dat neemt niet weg dat er veel verstoord wordt.

De overweging van de Partij voor de Dieren is dat enkel het realiseren van de 23 appartementen in Bleijenburg, en daarnaast het juist verder vergroenen van Overtuinen, tot een betere balans leidt tussen een prettige en klimaatvriendelijke leefomgeving en daarmee veel meer oplevert voor mensen en dieren in Utrecht dan het realiseren van 9 dure koopwoningen.

We vinden het daarom jammer dat beide ontwikkelingen in één plan gecombineerd zijn en willen aangetekend hebben dat het deel “Overtuinen” niet op onze instemming kan rekenen. Overigens overwogen we nog even een amendement hierop, maar aangezien de plannenmakerij al teruggaat tot 2013 zou dat ook de realisatie van Bleijenburg tegenhouden. Wel wil ik om de toezegging van het college vragen: in de toekomst dit soort plannen niet zonder meer te combineren maar plannen voor gebieden die niet letterlijk aan elkaar grenzen en in feite verschillende ontwikkelingen zijn los te koppelen.

Parkeren

Ons tweede bezwaarpunt bij dit voorstel betreft het parkeren. De omvang van de parkeergarage die in dit plan zit is voor ons onbegrijpelijk. Bij woningen in de binnenstad, met een bushalte voor deur en twee treinstations dichtbij, zou volgens de Partij voor de Dieren vooruitgelopen kunnen worden op een autovrije binnenstad. Zo lang de parkeernota normen dit niet toestaan, moet de absolute ondergrens uit die nota gehanteerd worden, en dat zou zijn 25 parkeerplaatsen en geen 40 zoals nu in dit voorstel staat. Daarom dienen we een amendement van Student & Starter mede in.

Ten slotte wil ik opgemerkt hebben dat het feit dat de woningen energieneutraal worden, groene zonnedaken krijgen en dat er veel maatregelen diervriendelijk bouwen worden ingepast wat ons betreft een voorbeeld is voor toekomstige plannen.