Amen­dement Ambi­tie­niveau mate­ri­aal­ge­bruik bij circulair bouwen omhoog


15 juli 2021

Amendement 94/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gezien het raadsvoorstel Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed, kenmerk 8745996

Constaterende dat:

 1. Het college voorstelt om uitgangspunten voor de actualisering van het vastgoedbeleidskader vast te stellen;
 2. Hergebruik van grondstoffen belangrijk is omdat grondstoffen niet onuitputtelijk zijn en het duurzaam omspringen met materiaal onze impact op het milieu verkleint;
 3. Circulair bouwen bijdraagt aan het besparen van grondstoffen, wat noodzakelijk is om in de klimaatcrisis schaduwkosten aan het milieu te voorkomen;
 4. Het college heeft aangegeven haar uiterste best te doen met betrekking tot circulair bouwen en zich als doel heeft gesteld dat bouwafval in 2050 tot de verleden tijd behoort;
 5. Hoge ambities op het gebied van circulair materiaalgebruik in het vastgoed hieraan kunnen bijdragen;

Overwegende dat:

 1. De uitwerking van circulair bouwen ambitieuzer kan en zal moeten zijn om de huidige klimaatcrisis tegen te willen gaan en schaduwkosten te voorkomen;
 2. Circulair bouwen technisch gezien niet zozeer een kwestie is van kunnen, maar eerder van willen;
 3. De gemeente het goede voorbeeld dient te geven wat betreft duurzaamheid, zo ook in het gemeentelijk vastgoed;
 4. De uitwerking van circulair bouwen in het waardenwiel in het ambitiedocument niet ambitieus genoeg is omdat in impactniveau 1 zelfs met 0% hergebruikt materiaal genoegen genomen wordt;
 5. Zeker bij nieuwbouw het streven van meer dan 50% circulair bouwmateriaal realistisch is;
 6. Het daarom verstandig is om in het ambitiedocument onderscheid te maken tussen circulair materiaalgebruik bij nieuwbouw en bij bestaande bouw;

Besluit:

Onder beslispunt 1 b. in het raadsvoorstel ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde vastgoed d.d. 15 juli 2021 kenmerk 8745996 toe te voegen:

Met dien verstande dat de blauwe tabel op pagina 26 van het ‘Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed’ als volgt gewijzigd wordt:

 1. Achter ‘Materiaalgebruik’ komt te staan ‘bestaande bouw’ (zodat de normen die in het document staan blijven gelden voor renovatie bij bestaande bouw)
 2. Onder ‘Materiaalgebruik bestaande bouw’ wordt een regel toegevoegd met normen voor circulair materiaalgebruik bij nieuwbouw, als volgt;

Materiaalgebruik nieuwbouw

Impactniveau 1:

>50% hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar materiaal

Impactniveau 2:

>75% hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar materiaal

Impactniveau 3:

90-100% hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar materiaal

Ingediend:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen