Amen­dement Dier­vrien­delijk Utrechts vastgoed


15 juli 2021

Amendement 98/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gezien het raadsvoorstel Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed, kenmerk 8745996

Constaterende dat:

  1. Het college voorstelt om uitgangspunten voor de actualisering van het vastgoedbeleidskader vast te stellen;
  2. Er naast een klimaatcrisis ook een biodiversiteitscrisis gaande is;
  3. Diervriendelijk bouwen kan bijdragen aan de stedelijke biodiversiteit door bijvoorbeeld te voorzien in schuil- of nestgelegenheid voor dieren en via groene daken aan voedsel voor vogels en insecten;
  4. Het puntensysteem voor diervriendelijk bouwen de mate waarin gebouwen hieraan bijdragen meetbaar en inzichtelijk maakt;

Overwegende dat:

  1. In het Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed ingezet wordt op diervriendelijk bouwen waarbij in het hoogste ambitieniveau slechts 20 mussenkasten of 2 vleermuisvriendelijke spouwmuren gerealiseerd worden (20 punten);
  2. De uitwerking van natuurinclusief en diervriendelijk bouwen in het waardenwiel ambitieuzer zal moeten zijn om te huidige biodiversiteitscrisis tegen te willen gaan;
  3. De gemeente het goede voorbeeld dient te geven wat betreft natuurinclusief en diervriendelijk bouwen, zo ook in het gemeentelijk vastgoed;
  4. Door nu in het ambitiedocument ook echt ambities te formuleren, het college hiermee in de kaderbrief Vastgoed en de begroting volgend jaar rekening kan houden;

Besluit:

Onder beslispunt 1 b. in het raadsvoorstel ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde vastgoed d.d. 15 juli 2021 kenmerk 8745996 toe te voegen:

Met dien verstande dat de tekst in de groene tabel op pagina 26 van het Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed wordt als volgt gewijzigd:

In de rij achter prestatie-indicator diervriendelijke huisvesting – puntensysteem Diervriendelijk bouwen:

Impactniveau 1: 20 punten

Impactniveau 2:

20-50 punten

Impactniveau 3:

> 50 punten

Ingediend:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen