Amen­dement 40-40-20 óók bij heront­wik­keling PBC


16 december 2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 december 2021 gezien het raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum d.d. 16 december 2021, kenmerk 9177010,

Constaterende dat:

1. In de huidige plannen de volgende percentages voor betaalbare woningen zijn opgenomen: 25% sociale huur voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen, 10% reguliere sociale huur, 30% middenhuur en 35% vrije sector;
2. Utrecht een groot en oplopend tekort kent aan betaalbare koop- en huurwoningen in de stad;
3. Door het tekort te weinig doorstroming in de woningmarkt is;
4. Er in Utrecht-Oost bovendien weinig bouwlocaties voorhanden zijn;

Overwegende dat:

1. Het nodig is het woonprogramma structureel boven het ambitieniveau van de Woonvisie te verdelen, willen we het stadsgemiddelde uiteindelijk op dit niveau krijgen;
2. Ieder bouw- of herontwikkelingsplan er een bijdrage aan moet leveren om op het gestelde ambitieniveau uit te komen;
3. Deze herontwikkeling daarnaast moet worden aangegrepen om meer sociale huur in Utrecht-Oost te realiseren;

Besluit:

1. Het 3e bullet van beslispunt 1 van het raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum d.d. 16 december 2021, kenmerk 9177010 als volgt te wijzigen:

“Binnen het woonprogramma is circa 25% van de huisvesting bestemd voor sociale huur voor kwetsbare doelgroepen, 15% voor reguliere sociale huur, 40% middelduur en 20% vrije sector huur- en koopwoningen (40-40-20).”

2. Het SPvE dienovereenkomstig aan te passen.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Ismail el Abassi, DENK


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, S&S, Denk, PvdA

  Tegen

  PVV, SP, CDA, GL, SBU, CU, D66, VVD