Amen­dement Een betaalbare maximale minimale inko­menseis


10 maart 2022

Amendement 44/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, gezien het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022, kenmerk 9581472.

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt om de maximale minimale inkomenseis te verlagen naar 42 keer de maandhuur;
  • Met een minimale inkomenseis bepaald wordt hoeveel een huurder moet verdienen ten opzichte van de huurprijs om in aanmerking te komen van een woning;
  • Met motie 336 uit 2021 werd gepleit voor een maximale minimale inkomenseis van 36 keer de maandhuur in de Merwedekanaalzone, waarbij deze inkomenseis ook gezien moest worden als uitgangspunt bij de verdere ontwikkelingen in het gebied, en dat deze motie met een zeer ruime meerderheid van 43 stemmen voor werd aangenomen;
  • Eerder bij de bespreking van de Huisvestingsverordening in 2019 ook al motie 75 werd aangenomen met een bijna raadsbrede meerderheid, waarmee het college werd opgedragen om te komen met voorstellen voor het verlagen van de inkomenseisen en daarbij een grens van 36 keer de maandhuur te hanteren.

Overwegende dat:

  • Met het huidige voorstel van het college onvoldoende uitwerking is gegeven aan de eerdere wensen van de raad;
  • Veel middenhuurwoningen hierdoor onbereikbaar zijn voor mensen die enerzijds te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar anderzijds te weinig verdienen om te kunnen voldoen aan een minimale inkomenseis van 42 keer de maandhuur;
  • Het onwenselijk is dat er voor een grote groep middeninkomens geen woningen beschikbaar zijn in Utrecht, omdat zij tussen wal en schip vallen;
  • Het enige alternatief voor deze groep is om een nog veel groter deel van hun inkomen kwijt te zijn door te huren in de vrije sector wanneer zij in Utrecht willen blijven wonen;
  • Het daarom wenselijk is om de maximale minimale inkomenseis te verlagen tot 36 keer de maandhuur, waarmee middenhuurwoningen bereikbaar worden voor een grotere groep middeninkomens.

Besluit:

Beslispunt 1d van het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022, kenmerk 9581472 als volgt te wijzigen:

d. Verlagen van de maximale minimale inkomenseis naar 36 keer de maandhuur;

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, SBU, Denk, PvdA

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Voorkom verdere afwijking van het Actieplan Middenhuur

Lees verder

Amendement Lopen, rollen en fietsen voorop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer