Motie Driemaal 100.000 euro voor dieren­hulp­or­ga­ni­saties


9 november 2023

Motie 398/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, gezien het Raadsvoorstel Programmabegroting 2023,

Constaterende dat:

 1. Het coalitieakkoord de ambitie verwoordt om 24/7 hulp aan dieren in nood te willen leveren en dat daarom 100.000 euro structureel vrijgemaakt wordt;
 2. Dit bedrag zeker welkom is voor de toegenomen hulpvraag voor dieren in nood, maar dat het college zelf constateert dat dit bedrag niet afdoende is om de ambitie waar te maken;
 3. Dat namelijk nóg een bedrag van 100.000 structureel hiervoor nodig is en dat het college dit bedrag niet vrijmaakt;
 4. De gemeente over 2022 een dividend van 1,9 miljoen heeft ontvangen van de BNG Bank, dat dit bedrag 650.000 euro hoger is dan verwacht en dat deze 650.000 euro nog niet bestemd was ten tijde van de Voorjaarsnota 2023;
 5. De Partij voor de Dieren middels amendement 59/2023 in deze meevaller dekking zocht voor een bedrag van driemaal 100.000 euro voor extra hulp aan dierenhulporganisaties;
 6. Het college dit amendement ontraadde, zich beroepend op spelregels over mee- en tegenvallers, en dat het amendement verworpen werd.

Overwegende dat:

 1. De spelregels over mee- en tegenvallers rond de P&C-Cyclus niet altijd even helder zijn en ook niet eenduidig geïnterpreteerd worden;
 2. De raad budgetrecht heeft en als zodanig eigenhandig geldstromen kan en mag beïnvloeden en bestemmen;
 3. Na het debat in de Commissie Financiën van de Programmabegroting de wethouder heeft toegezegd de spelregels te verduidelijken en met de raad te bespreken;
 4. Ondertussen de nood bij de dierenhulporganisaties nog altijd erg hoog is (en steeds hoger wordt) en dat de genoemde meevaller van 650.000 euro een neutrale bron is voor de dekking van deze ambitie van het coalitieakkoord.

Draagt het college op:

 1. Bij de Voorjaarsnota 2024 voor de kalenderjaren 2024, 2025 en 2026 elk een bedrag van 100.000 euro te bestemmen als extra financiële ondersteuning voor de Utrechtse dierenhulporganisaties, en dit bedrag van in totaal 300.000 euro te vinden in de genoemde meevaller van het onverwacht hoge dividend van BNG Bank; of - mocht dit bedrag al bestemd zijn voor een andere post - eveneens driemaal 100.000 euro te bestemmen uit een dekking naar keuze, aangezien de druk op de dierenhulporganisaties zodanig hoog is dat dit als een zwaarwegende tegenvaller beschouwd mag worden.

En gaat over op de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Bij1, CDA, Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, UtrechtNu!

  Tegen

  ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, S&S, SBU, Volt, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Na wangedrag rode kaart voor festivals en evenementen

  Lees verder

  Motie Dat verdient geen bloemetje

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer