Motie Geen vergun­ningen meer voor biomas­sa­cen­trales


8 december 2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 8 december, ter bespreking van raadsvoorstel Utrecht kiest voor gezonde lucht

Constaterende dat:

  1. Utrecht niet voldoet aan de jaargemiddelde advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie voor PM2,5 (fijnstof);
  2. Fijnstof, dat voor enkele procenten uit roet bestaat, vrijkomt bij de verbranding van organisch materiaal zoals biomassa;
  3. Roet van alle fracties van stoffen in fijnstof de meeste milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt;
  4. Biomassacentrales vaak de opdracht krijgen om hun uitstoot te filteren, maar dat dit niet altijd dekkend is, en uitstoot voorkomen nog altijd een betere optie is;
  5. De gemeente Utrecht desondanks vorige maand nog een vergunning heeft verleend voor een op biomassa gestookte asfaltcentrale.

Overwegende dat:

  1. Steeds meer verontrustende informatie over de herkomst van pellets naar boven komt zoals de recente onthulling door onderzoeksplatform Investico dat ondanks de duurzaamheidseisen waaraan Nederlandse biomassacentrales moeten voldoen, deze toch gebruikmaken van hout uit kaalgekapte stukken bos in Estland, in beschermde Natura 2000-gebieden;
  2. Volgens het RIVM luchtvervuiling in Nederland elk jaar 12.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt;
  3. Het maatschappelijk debat zich vanuit het oogpunt van gezondheid, milieu, klimaat en biodiversiteit inmiddels overwegend tegen biomassa heeft gekeerd.
  4. Vanaf heden geen vergunningen voor biomassacentrales meer te verlenen.

Draagt het college op:

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV
Cees Bos, SBU

DENK (2), Partij voor de Dieren (2),Partij voor de Vrijheid (1), PvdA (3), SP(2), Stadsbelang Utrecht (1), Student &Starter (2), VVD (6)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU, Denk, PvdA, VVD

Tegen

CDA, GL, CU, D66