Motie Schaf honden­be­lasting af


8 juli 2021

Motie 181/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht hondenbelasting heft en dat het heffen van een hondenbelasting een eigen keuze van onze gemeente is en geen verplichting;
  • De opbrengsten van de hondenbelasting zo’n 750.000 euro bedragen en dat de opbrengsten niet ten goede komen aan faciliteiten voor honden en andere dieren, maar terugvloeien naar de algemene middelen;
  • Het college budget raamt voor inflatiecorrectie (loon- en prijsbijstelling), wat betekent dat er jaarlijks forse bedragen aan de programma's toegevoegd worden.

Overwegende dat:

  • Het heffen van belasting op een levend wezen een raar verschijnsel is en dat de hondenbelasting in feite een lastenverzwaring voor inwoners is waarmee de begroting sluitend wordt gemaakt;
  • De Tweede Kamer naar aanleiding van een burgerinitiatief tot het afschaffen van de hondenbelasting een motie aannam die de regering opdraagt de gevolgen voor afschaffing te onderzoeken en het zinvol is dat Utrecht pro-actief op deze ontwikkeling anticipeert;
  • Het toepassen van een jaarlijkse loon- en prijsbijstelling nodig is, maar dat budgetten voor niet vaste kosten niet per se hoeven te worden verhoogd en dat met een slimme keuze hier een structureel bedrag van 750.000 euro te vinden is;

Draagt het college op:

  • De hondenbelasting in Utrecht af te schaffen met ingang van 1 januari 2022;
  • Dekking hiervoor te vinden in het niet verhogen van niet vaste kosten met betrekking tot de loon- en prijsbijstelling voor 2022 en verder;
  • De afschaffing van de hondenbelasting te verwerken in de Programmabegroting 2022 en een voorstel voor de intrekking van de Verordening Hondenbelasting naar de raad te zenden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU, VVD

Tegen

CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA