Motie Toon ambitie bij het vermin­deren van het aantal zwerf­dieren


6 juni 2019

Motie 107/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van de Jaarstukken 2018,

Constaterende dat:

  • In het programma Openbare Ruimte en Groen, onder subdoelstelling 2.2 'We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt', bij prestatie-indicator P2.2.3 'Aantal Zwerfdieren', het college het doel noemt van 3 zwerfdieren per 1.000 inwoners;
  • Dit betekent dat het in 2018 om ongeveer 1.050 zwerfdieren mocht gaan;
  • Dit doel constant gehouden wordt, wat in de praktijk betekent dat het aantal zwerfdieren van het college nnag meestijgen met het aantal inwoners van de stad;
  • Dit het dierenwelzijn in de stad niet bevordert en zelfs verslechtert;

Overwegende dat:

  • Eenvoudige, diervriendelijke maatregelen ervoor zorgen dat het aantal zwerfdieren vermindert;

Roept het college op:

  • Ambitie te tonen op het gebied van dierenwelzijn en de indicator niet stabiel te houden op 3 zwerfdieren per 1.000 inwoners, maar onder prestatie-indicator P2.2.3 toe te werken naar een vermindering van het aantal zwerfdieren met 10% per jaar, daarmee uiterlijk te beginnen per januari 2020, en hierover jaarlijks verantwoording af te leggen met ingang van de Jaarstukken 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen