PvdD wil geen groot­schalige festivals in natuur­gebied Gagelbos


5 december 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Utrecht stopt met het verlenen van vergunningen aan festivals in (beschermde) natuurgebieden en agendeerde het onderwerp voor de commissievergadering Stad en Ruimte waarin vandaag stevig debat werd gevoerd over dit onderwerp.

Eerder stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan het college van B&W over de natuurschade die op 5 juli 2014 werd aangericht door het festival Zomerkriebels in het Gagelbos. De Partij voor de Dieren kreeg in de beantwoording van de vragen niet de gewenste toezegging dat de incidenteel afgegeven vergunning aan Zomerkriebels bij een volgende aanvraag geweigerd zal worden en besloot het onderwerp daarom te agenderen voor bespreking in de commissie Stad en Ruimte. De ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks waren mede-indieners van dit verzoek van de PvdD. Ook dienden Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO), Wijkraad Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht een bezwaarschrift in tegen de vergunningverlening.

De recreatiezone in het Gagelbos is alleen bestemd voor extensieve natuurrecreatie. Dit houdt in dat er nauwelijks druk zou moeten worden uitgeoefend op de natuur. De Partij voor de Dieren ziet niet in hoe een dermate groot festival aan deze voorwaarde kan voldoen. Doordat Zomerkriebels te groot was voor de recreatiezone, werd een deel van het festival gehouden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waardoor schade werd aangericht aan een beschermd natuurgebied. Door communicatiefouten tussen Staatsbosbeheer, het Recreatieschap en de gemeente Utrecht zijn er stukken grasland geklepeld in plaats van gemaaid, waardoor vlinderpopulaties en gewassen met hoge natuurwaarde zijn vernietigd. Ook zijn door het festival de geluidsnormen in het aangrenzende stiltegebied fors overschreden. Eva van Esch, raadslid PvdD: “De Partij voor de Dieren wilde een harde toezegging van de wethouder dat de gemeente Utrecht in de toekomst geen vergunning meer zal verlenen aan Zomerkriebels of een soortgelijk festival in een natuurgebied als het Gagelbos en het bestaande vergunningenbeleid daarop aanpast. Helaas kregen we deze toezegging niet.”

Wethouder Geldof gaf tijdens zijn beantwoording aan dat er bij de toetsing van vergunningsaanvragen zeker ruimte is voor maatwerk. De Partij voor de Dieren is blij dat dit het geval is, maar merkt daarbij op dat er in de praktijk tijdens deze toetsing zeer weinig aandacht is voor dieren, natuur en milieu. Vooral de veiligheid van evenementen wordt getoetst. De wethouder liet weten dat Staatsbosbeheer een evaluatie houdt over de schade die het Gagelbos geleden heeft door Zomerkriebels, waarbij tevens gekeken zal worden naar de overschrijding van de geluidsnormen in het stiltegebied. Daarna wordt besloten of een eventuele verandering van locatie noodzakelijk is. De wethouder is echter van mening dat er incidenteel best een festival gehouden kan worden in natuurgebieden. De Partij voor de Dieren is duidelijk een andere mening toegedaan. Van Esch: “Er is niets mis met een festival als Zomerkriebels, maar zoek dan wel een locatie die passend is en zo min mogelijk overlast oplevert voor mens, dier, natuur en milieu.”

De Partij voor de Dieren is niet tevreden met de beantwoording van de wethouder en gaat zich beramen op vervolgstappen.

Gerelateerd nieuws

Jaarbeurspleingarage heeft geen second opinion nodig

De Partij voor de Dieren stemde vanavond tijdens de gemeenteraad als enige fractie tegen de actuele motie ‘Second opinion Jaa...

Lees verder

Bomen Europaweg hoeven niet weg

Partij voor de Dieren Utrecht stelde op 8 december 2014 samen met de ChristenUnie, D66 en GroenLinks schriftelijke vragen ove...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief