Monde­linge vragen 400 bomen beschadigd bij graaf­werk­zaam­heden in De Meern


Indiendatum: 4 nov. 2021

Mondelinge vragen 4, 4 november 2021

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabels in De Meern zijn door kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF) en T-Mobile mogelijk 400 bomen beschadigd.

ODF kreeg een vergunning van de gemeente voor de werkzaamheden. Ze begonnen op 4 oktober. Op 18 oktober werd echter geconstateerd dat bij het graven onjuist met de bomen werd omgesprongen. Na een melding van de PvdD ging de gemeente vorige week (alweer?) ter plaatse kijken. Vanwege geconstateerde misstanden werd het werk op 27 oktober stilgelegd. De misstanden konden dus op diverse momenten opgemerkt worden, maar toch heeft ODF drie weken lang bomen kunnen beschadigen tijdens haar werkzaamheden. In die tijd is de teller opgelopen tot 400 potentieel beschadigde bomen.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om het grote aantal mogelijk beschadigde bomen door de werkzaamheden van deze kabelexploitant in De Meern en over het toezicht en de handhaving op werkzaamheden rond bomen in de gemeente. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Hoe representatief is de manier waarop toezicht en handhaving in De Meern heeft plaatsgevonden voor de uitvoering van het Utrechtse bomenbeleid?

2. Hoe verklaart het college dat er niet eerder opgemerkt is dat potentieel 400 bomen ernstig beschadigd werden, terwijl er bijna dagelijks een toezichthouder aanwezig was?

3. Waarom is het toezicht na de eerste overtreding en waarschuwing niet geïntensiveerd?

4. Deze kwestie was eerder al door een bezorgde inwoner gemeld, maar hierop ondernam de gemeente nog geen actie. Waarom worden er pas consequenties aan toezicht en handhaving verbonden als de Partij voor de Dieren aan de bel trekt?

5. Wat is een globale inschatting van de kosten van het onderzoek aan de 400 bomen en van de compensatie van de volledige biodiversiteitswaarde en de klimaatwaarde (bladvolume en houtmassa) van deze bomen, en op welke manier is geborgd dat ODF al deze kosten gaat vergoeden?

6. Zal het proces-verbaal worden voorgedragen aan het Openbaar Ministerie en zal er een boete worden geëist? Zo nee, waarom niet?

7. Zijn er andere bedrijven in onze gemeente bezig met soortgelijke activiteiten? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen treft de gemeente hier?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 nov. 2021
Antwoorddatum: 4 nov. 2021

Mondelinge vragen 4, 4 november 2021

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabels in De Meern zijn door kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF) en T-Mobile mogelijk 400 bomen beschadigd.

ODF kreeg een vergunning van de gemeente voor de werkzaamheden. Ze begonnen op 4 oktober. Op 18 oktober werd echter geconstateerd dat bij het graven onjuist met de bomen werd omgesprongen. Na een melding van de PvdD ging de gemeente vorige week (alweer?) ter plaatse kijken. Vanwege geconstateerde misstanden werd het werk op 27 oktober stilgelegd. De misstanden konden dus op diverse momenten opgemerkt worden, maar toch heeft ODF drie weken lang bomen kunnen beschadigen tijdens haar werkzaamheden. In die tijd is de teller opgelopen tot 400 potentieel beschadigde bomen.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om het grote aantal mogelijk beschadigde bomen door de werkzaamheden van deze kabelexploitant in De Meern en over het toezicht en de handhaving op werkzaamheden rond bomen in de gemeente. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Hoe representatief is de manier waarop toezicht en handhaving in De Meern heeft plaatsgevonden voor de uitvoering van het Utrechtse bomenbeleid?

Voorzitter! Ik wil benadrukken dat het college dit een zeer ernstige situatie vindt. Ik wil ook benadrukken dat ook bij het college veel vragen leven die het de komende tijd beantwoord wil zien. Het werkt daar hard aan. Wij zijn geschokt door de werkwijze van de aannemer van ODF. Wij zijn hard bezig om de omvang van de schade in beeld te brengen, ook de gevolgen ervan. Uiteraard zullen wij ook onszelf kritisch bekijken om te zien welke lessen wij hieruit kunnen trekken. Het antwoord op vraag 1. Het toezicht op de werkzaamheden in De Meern is geregeld in de verordening Kabels en Leidingen en is representatief voor de manier waarop wij toezicht houden op andere graafwerkzaamheden door aannemers van netbeheerders in de stad. Het toezicht bevat onder meer frequente bezoeken aan het werk, afstemming met de aannemer over de toekomstige werkzaamheden, planning en aandachtspunten in het werk.

2. Hoe verklaart het college dat er niet eerder opgemerkt is dat potentieel 400 bomen ernstig beschadigd werden, terwijl er bijna dagelijks een toezichthouder aanwezig was?

Ook bij ons leven veel vragen, zowel over de omvang die de schade zal hebben als over ons eigen handelen in dezen. Zoals wij in de raadsbrief hebben omschreven, werken wij aan een feitenrelaas om ook de laatste vraag goed te kunnen beantwoorden.

3. Waarom is het toezicht na de eerste overtreding en waarschuwing niet geïntensiveerd?

De huidige beschikbare capaciteit voor toezicht op kabels en leidingen is beperkt. Intensivering van het toezicht is een van de besluiten die voorliggen in het kader van de herziene verordening Kabels en Leidingen die de raad dinsdag van ons als raadsvoorstel heeft ontvangen. Normaliter volstaat het wanneer een aannemer een waarschuwing krijgt. Normaal worden waarschuwingen van onze toezichthouders voldoende serieus opgevolgd. Hier is dat duidelijk niet gebeurd. Vanuit het oogpunt van veiligheid mag van de gravende aannemen worden verwacht dat hij zich bewust is van de risico's van het doorhalen van boomwortels, waardoor bomen instabiel kunnen worden.

4. Deze kwestie was eerder al door een bezorgde inwoner gemeld, maar hierop ondernam de gemeente nog geen actie. Waarom worden er pas consequenties aan toezicht en handhaving verbonden als de Partij voor de Dieren aan de bel trekt?

Wij proberen alle meldingen die wij ontvangen serieus op te pakken. Over het verloop tot dusverre kunnen wij niet meer zeggen dan wat tot nog toe in de brief is opgenomen, maar wij komen daar snel op terug.

5. Wat is een globale inschatting van de kosten van het onderzoek aan de 400 bomen en van de compensatie van de volledige biodiversiteitswaarde en de klimaatwaarde (bladvolume en houtmassa) van deze bomen, en op welke manier is geborgd dat ODF al deze kosten gaat vergoeden?

Op dit moment kunnen wij geen globale inschatting maken. Het onderzoek dat wij laten verrichten, helpt ons om de uiteindelijke schade te onderbouwen. Met ODF hebben wij besproken dat zij de schade vergoeden. Wij bereiden op drie vlakken rechtsmiddelen voor:

1. Strafrechtelijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk aangifte doen van de gebeurtenissen in De Meern. Hiervoor is al door de gemeente een proces verbaal opgesteld.
2. Publiek- of bestuursrechtelijk. Wij bereiden bestuursrechtelijke handhaving wegens illegale bomenkap voor, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een last onder dwangsom op te leggen.
3. Civielrechtelijk. Het huidige onderzoek moet inzicht geven in de mate waarin onze eigendommen in de vorm van bomen beschadigd zijn. Die schade zullen wij, indien nodig, vorderen in een civielrechtelijke procedure.

6. Zal het proces-verbaal worden voorgedragen aan het Openbaar Ministerie en zal er een boete worden geëist? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 6. Wij zullen het proces-verbaal zo spoedig mogelijk overdragen aan het OM.

7. Zijn er andere bedrijven in onze gemeente bezig met soortgelijke activiteiten? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen treft de gemeente hier?

Het antwoord op vraag 7. In het raadsvoorstel voor de nieuwe verordening Kabels en Leidingen die de raad maandag jl. heeft ontvangen, wordt de raad verzocht om de leges te verhogen en om het toezicht op deze werkzaamheden te intensiveren. Vooruitlopend daarop is tijdelijk extra toezicht ingeschakeld. Wat in De Meern is gebeurd, is aanleiding om een quickscan te doen naar risico's in de lopende werkzaamheden en om daar onze toezichthouder gericht aanvullend toezicht op te laten houden. Wij maken dit onderdeel van de aanpak van wat wij "deze crisissituatie" noemen.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren