Monde­linge vragen Afval­con­tainers Wijde Doelen/Nico­laas­dwars­straat


Indiendatum: 15 okt. 2020

Mondelinge vragen 8, 15 oktober 2020

Op 12 maart j.l. stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over plaatsing van maar liefst zes ondergrondse afvalcontainers aan de Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen. De PvdD stelde daarbij de risico’s aan de kaak van de aanleg en het gebruik van de containers voor het pal ernaast gelegen rijksmonument het Zocherpark, en in het bijzonder voor de monumentale bomen in het park, inclusief hun wortels. Het wel of niet plaatsen van de afvalcontainers zou volgens de gemeente afhangen van de destijds nog uit te voeren grond- en bodemonderzoeken, het archeologisch onderzoek en de situatie in de ondergrond. Omwonenden hebben meermaals geprotesteerd tegen de komst van de afvalcontainers, omdat zij vrezen dat de bezoekers van de ernaast gelegen speeltuin hinder zullen ondervinden van rondslingerend zwerfvuil en stank.

Op 21 juli j.l. werd er in de update voor belangstellenden over de Tolsteegbarrière en -brug gecommuniceerd dat nog niet zeker was dat de locatie de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat geschikt zou worden bevonden. Er werd aangegeven dat er mogelijk archeologisch interessante waarden in de grond zouden liggen en dat daarom een archeologievergunning nodig was. Op 22 september j.l. lazen we in het ‘Wijkbericht start herinrichting Tolsteegbarrière’: “Na de herinrichting komen de drie ondergrondse containers voor het Louis Hartloopercomplex niet terug op die locatie. Op dit moment onderzoeken we of de locatie op de hoek Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat geschikt is. Zodra hier meer duidelijkheid over is ontvangt u een apart wijkbericht.” We hebben hier vervolgens niets meer van vernomen. Intussen zijn de werkzaamheden in het gebied van start gegaan.

Over deze situatie hebben de Partij voor de Dieren en de VVD de volgende vragen:

1. Waarom heeft de gemeente het beloofde aparte wijkbericht met duidelijkheid over de geschiktheid van de locatie Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat niet verstuurd zoals beloofd?

2. Wat was de uitkomst van de grond- en bodemonderzoeken en het archeologisch onderzoek?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voornemen om op deze locatie containers te plaatsen niet in lijn is met de Beheervisie Singelgebied en het Beheerplan Zocherpark? Zo nee, waarom niet?

4. Is de locatie voor het herplaatsen van de containers van de Tolsteegbarrière al definitief en zo ja, wanneer is deze keuze gemaakt en waarom is het scenario om de containers op het Nicolaaskerkhof te plaatsen niet gekozen?

5. Kan de gemeente garanderen dat het rijksmonumentale Zocherpark en de bomen inclusief hun wortels niet aangetast worden bij de plaatsing en het gebruik van de zes afvalcontainers? Welke maatregelen gaat ze daartoe nemen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, VVD

Indiendatum: 15 okt. 2020
Antwoorddatum: 15 okt. 2020

Mondelinge vragen 8, 15 oktober 2020

Op 12 maart j.l. stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over plaatsing van maar liefst zes ondergrondse afvalcontainers aan de Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen. De PvdD stelde daarbij de risico’s aan de kaak van de aanleg en het gebruik van de containers voor het pal ernaast gelegen rijksmonument het Zocherpark, en in het bijzonder voor de monumentale bomen in het park, inclusief hun wortels. Het wel of niet plaatsen van de afvalcontainers zou volgens de gemeente afhangen van de destijds nog uit te voeren grond- en bodemonderzoeken, het archeologisch onderzoek en de situatie in de ondergrond. Omwonenden hebben meermaals geprotesteerd tegen de komst van de afvalcontainers, omdat zij vrezen dat de bezoekers van de ernaast gelegen speeltuin hinder zullen ondervinden van rondslingerend zwerfvuil en stank.

Op 21 juli j.l. werd er in de update voor belangstellenden over de Tolsteegbarrière en -brug gecommuniceerd dat nog niet zeker was dat de locatie de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat geschikt zou worden bevonden. Er werd aangegeven dat er mogelijk archeologisch interessante waarden in de grond zouden liggen en dat daarom een archeologievergunning nodig was. Op 22 september j.l. lazen we in het ‘Wijkbericht start herinrichting Tolsteegbarrière’: “Na de herinrichting komen de drie ondergrondse containers voor het Louis Hartloopercomplex niet terug op die locatie. Op dit moment onderzoeken we of de locatie op de hoek Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat geschikt is. Zodra hier meer duidelijkheid over is ontvangt u een apart wijkbericht.” We hebben hier vervolgens niets meer van vernomen. Intussen zijn de werkzaamheden in het gebied van start gegaan.

Over deze situatie hebben de Partij voor de Dieren en de VVD de volgende vragen:

1. Waarom heeft de gemeente het beloofde aparte wijkbericht met duidelijkheid over de geschiktheid van de locatie Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat niet verstuurd zoals beloofd?

Het wijkbericht laat langer op zich wachten omdat de onderzoeken meer tijd kosten. Het gaat om bodemonderzoek, grondonderzoek en archeologisch onderzoek. Dat heeft te maken met een gebrek aan beschikbare onderzoekscapaciteit en ook met de lengte van vergunningprocedures. Wij verwachten dat volgende maand een besluit kan vallen. Het is bekend dat hierover een petitie is ingediend. Dit onderwerp houdt de gemoederen bezig. Als het besluit wordt genomen, is dat het moment om een wijkbericht naar buiten te brengen.

2. Wat was de uitkomst van de grond- en bodemonderzoeken en het archeologisch onderzoek?

In het wijkbericht komt te staan wat de uitkomsten van de verschillende onderzoeken zijn.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voornemen om op deze locatie containers te plaatsen niet in lijn is met de Beheervisie Singelgebied en het Beheerplan Zocherpark? Zo nee, waarom niet?

De beheervisie Singelgebied en het beheerplan Zocherpark doen geen uitspraken over het al dan niet plaatsen van ondergrondse containers aan de rand van het park.

4. Is de locatie voor het herplaatsen van de containers van de Tolsteegbarrière al definitief en zo ja, wanneer is deze keuze gemaakt en waarom is het scenario om de containers op het Nicolaaskerkhof te plaatsen niet gekozen?

Het besluit over de locatie is nog niet genomen. Wij verwachten dat volgende maand. Dan start de formele inspraak. Pas na de inspraak nemen wij een definitief besluit. Dat besluit staat weer open voor bezwaar en beroep. In het wijkbericht worden de omwonenden daarover goed geïnformeerd. Op dat moment zullen wij uiteraard ook de raad informeren. Het afvallen van het Nicolaaskerkhof heeft te maken met het feit dat daar recent een herinrichting heeft plaatsgevonden en dat ook het Centraal Museum daar zeer tegen is gekant.

5. Kan de gemeente garanderen dat het rijksmonumentale Zocherpark en de bomen inclusief hun wortels niet aangetast worden bij de plaatsing en het gebruik van de zes afvalcontainers? Welke maatregelen gaat ze daartoe nemen?

Zodra de noodzakelijke besluiten zijn genomen en de vergunningen zijn verleend, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zoals men heeft kunnen horen, zal het nog even duren voordat het zover is.


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, VVD