Monde­linge vragen Bomen, terras, parkeer­plaats of toch liever bomen?


Indiendatum: 16 dec. 2021

In mei van dit jaar zijn bij horecaonderneming Tiger Mama aan de Voorstraat twee bomen gekapt op een terrein met ook struiken en fietsrekken. Het betrof noodkap zonder vergunning waarbij bij de uitvoering van graafwerkzaamheden mogelijk overtredingen zijn begaan. Bij de beantwoording van mondelinge vragen 10/20 mei 2021 zegde het college toe in juni meer duidelijkheid te geven, ook over verplichte herplant conform de APV. Onze fracties menen deze informatie niet ontvangen te hebben. Ondertussen is op het stuk grond, waarvoor de gemeente een terrasvergunning afgaf, een autoparkeerplaats aangelegd (zie foto’s, bron: Twitter). Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Student & Starter, GroenLinks, D66, PvdA en CDA hebben de volgende vagen:

1. Wat is de uitkomst van het onderzoek naar mogelijke overtredingen inzake de noodkap in mei en op welke wijze is de raad hierover, conform de gedane toezegging, geïnformeerd?

2, In hoeverre past de aanleg van een parkeerplaats binnen de gemaakte afspraken over dit stuk grond?

3. Is het college bereid (handhavend) op te treden en de aanleg van de parkeerplaats terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

4. Wanneer en hoe zijn de twee gekapte bomen gecompenseerd? Wat is de uitkomst van het onderzoek dat in mei was toegezegd naar de oplegging van de herplant op de locatie waar tot mei bomen stonden?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Myrthe van Mil, Student & Starter
Heleen de Boer, GroenLinks
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Lau Bosse, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA

Tiger Mama voor de bomenkap

Tiger Mama na de bomenkap

Indiendatum: 16 dec. 2021
Antwoorddatum: 16 dec. 2021

In mei van dit jaar zijn bij horecaonderneming Tiger Mama aan de Voorstraat twee bomen gekapt op een terrein met ook struiken en fietsrekken. Het betrof noodkap zonder vergunning waarbij bij de uitvoering van graafwerkzaamheden mogelijk overtredingen zijn begaan. Bij de beantwoording van mondelinge vragen 10/20 mei 2021 zegde het college toe in juni meer duidelijkheid te geven, ook over verplichte herplant conform de APV. Onze fracties menen deze informatie niet ontvangen te hebben. Ondertussen is op het stuk grond, waarvoor de gemeente een terrasvergunning afgaf, een autoparkeerplaats aangelegd (zie foto’s, bron: Twitter). Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Student & Starter, GroenLinks, D66, PvdA en CDA hebben de volgende vagen:

1. Wat is de uitkomst van het onderzoek naar mogelijke overtredingen inzake de noodkap in mei en op welke wijze is de raad hierover, conform de gedane toezegging, geïnformeerd?

Voorzitter! De heer Van Heuven en anderen stellen een heel naar incident aan de orde. In het vragenuur is daarover al vaker gesproken. De eerste afgestorven boom is met spoed gekapt. De omgeving is geïnformeerd via een wijkbericht. De boom wordt deze winter op de Van Asch Van Wijckskade gecompenseerd. Over de tweede boom hebben wij proces-verbaal opgemaakt. Uiteindelijk is bij het OM geen aangifte gedaan. De reden daarvan is onvoldoende bewijslast. De activiteit waardoor de boom is beschadigd, is niet direct door onszelf waargenomen. Er is derhalve geen sprake van heterdaad. Er zijn geen getuigenverklaringen afgelegd. Eerdere ervaringen hebben ons geleerd dat het OM in dergelijke gevallen niet tot vervolging overgaat. De aannemer heeft overigens toegegeven dat hij de boom heeft beschadigd, maar ook dat is voor het OM dan onvoldoende bewijslast. Over deze kwestie heeft de raad in mei jl. een brief ontvangen. Wij hebben op deze brief gereageerd. Op 2 augustus jl. heeft de raad een afschrift van onze reactie op de brief ontvangen. Daar was ook het wijkbericht bij. Met het sturen van dat afschrift hebben wij gemeend de raad voldoende te hebben geïnformeerd.

2. In hoeverre past de aanleg van een parkeerplaats binnen de gemaakte afspraken over dit stuk grond?

Het antwoord op vraag 2. De aanleg van een parkeerplaats past in geen enkele afspraak die wij met de exploitant hebben. Zowel de erfpachtovereenkomst als de verleende omgevingsvergunning en de verleende horecavergunning zien op de aanleg en de exploitatie van een terras.

3. Is het college bereid (handhavend) op te treden en de aanleg van de parkeerplaats terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 3. Niet beoogd is een nieuw parkeerterrein, hoewel de situatie oogt als een parkeerplaats. Kennelijk vinden sommige automobilisten dat ook. Het staat vast dat de plek niet als parkeerplaats is bedoeld. Wij willen het parkeren zo snel mogelijk fysiek onmogelijk maken. Volgende week wordt iets gedaan waardoor er daadwerkelijk niet langer kan worden geparkeerd.

4. Wanneer en hoe zijn de twee gekapte bomen gecompenseerd? Wat is de uitkomst van het onderzoek dat in mei was toegezegd naar de oplegging van de herplant op de locatie waar tot mei bomen stonden?

Het antwoord op vraag 4. Met de exploitant is afgesproken de tweede boom op het terras te compenseren met een boom die nog kan groeien. De exploitant is voornemens om op het terras extra groen aan te brengen. Mogelijk zet hij ook een tweede boom neer. De herplant en de verdere inrichting van het terras vinden plaats zodra de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan. Pas op dat moment zal de grond in erfpacht aan de exploitant worden overgedragen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Myrthe van Mil, Student & Starter
Heleen de Boer, GroenLinks
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Lau Bosse, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA

Tiger Mama voor de bomenkap

Tiger Mama na de bomenkap