Monde­linge vragen Bomen, terras, parkeer­plaats of toch liever bomen?


Indiendatum: 16 dec. 2021

In mei van dit jaar zijn bij horecaonderneming Tiger Mama aan de Voorstraat twee bomen gekapt op een terrein met ook struiken en fietsrekken. Het betrof noodkap zonder vergunning waarbij bij de uitvoering van graafwerkzaamheden mogelijk overtredingen zijn begaan. Bij de beantwoording van mondelinge vragen 10/20 mei 2021 zegde het college toe in juni meer duidelijkheid te geven, ook over verplichte herplant conform de APV. Onze fracties menen deze informatie niet ontvangen te hebben. Ondertussen is op het stuk grond, waarvoor de gemeente een terrasvergunning afgaf, een autoparkeerplaats aangelegd (zie foto’s, bron: Twitter). Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Student & Starter, GroenLinks, D66, PvdA en CDA hebben de volgende vagen:

1. Wat is de uitkomst van het onderzoek naar mogelijke overtredingen inzake de noodkap in mei en op welke wijze is de raad hierover, conform de gedane toezegging, geïnformeerd?

2, In hoeverre past de aanleg van een parkeerplaats binnen de gemaakte afspraken over dit stuk grond?

3. Is het college bereid (handhavend) op te treden en de aanleg van de parkeerplaats terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

4. Wanneer en hoe zijn de twee gekapte bomen gecompenseerd? Wat is de uitkomst van het onderzoek dat in mei was toegezegd naar de oplegging van de herplant op de locatie waar tot mei bomen stonden?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Myrthe van Mil, Student & Starter
Heleen de Boer, GroenLinks
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Lau Bosse, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA

Tiger Mama voor de bomenkap

Tiger Mama na de bomenkap