Monde­linge vragen FUP’s en natuur­vrien­de­lijke oevers bij herin­richting Jutfa­seweg?


Indiendatum: 7 okt. 2021

Mondelinge vragen 4, 7 oktober 2021

De Jutfaseweg wordt heringericht en dat biedt kansen voor natuurvriendelijke oevers en FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen) bij de Vaartsche Rijn.

Daarom vroeg de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de raadsbrief Start participatie herinrichting Jutfaseweg (20 april 2021) ambtelijk na wat deze herinrichting zou betekenen voor groen en de diervriendelijkheid van de plannen. In reactie hierop werden we geïnformeerd dat de mogelijkheden onderzocht zouden worden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Vaartsche Rijn, en dat in het definitieve IPvE de afweging en mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers en FUP’s toegelicht zouden worden.

Daarom verbaast het ons dat hier in het definitieve IPvE/FO niets over te vinden is. Zoals bekend vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat dieren veilig het water uit kunnen komen als ze dat willen. We waren in de veronderstelling dat het college hier inmiddels ook overtuigd van was geraakt en dit mee zou nemen in alle werkzaamheden in en rond het water.

Naar aanleiding van het recent ontvangen IpvE/FO Jutfaseweg en het ontbreken van FUP’s en natuurvriendelijke oevers in het ontwerp, heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college ervoor gekozen in dit IpvE niets over FUP’s en natuurvriendelijke oevers te vermelden? Zijn de mogelijkheden überhaupt wel onderzocht?

2. Kan het college toezeggen om in de uitwerking van dit IpvE in een voorlopig ontwerp minimaal 6 FUP’s of een volledig natuurvriendelijke oever op te nemen voor in ieder geval katten, honden, kleine watervogels en amfibieën, rekening houdend met de veiligheid van deze dieren wat betreft verkeer (bij voorkeur aan de kant waar geen auto’s en vrachtwagens rijden)? Zo nee, waarom niet?

A. En zo nee, wat stelt het college dan voor als oplossing voor dieren die veilig uit het water willen komen?

3. Kan het college toezeggen FUP’s en/of natuurvriendelijke oevers (afhankelijk van de hoogte van de oevers/kades) standaard mee te nemen in de uitwerking van alle (her)ontwikkelingsplannen, indien er zich water(en) bevindt/bevinden in een plangebied? Zo nee, waarom niet

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 okt. 2021
Antwoorddatum: 7 okt. 2021

Mondelinge vragen 4, 7 oktober 2021

De Jutfaseweg wordt heringericht en dat biedt kansen voor natuurvriendelijke oevers en FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen) bij de Vaartsche Rijn.

Daarom vroeg de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de raadsbrief Start participatie herinrichting Jutfaseweg (20 april 2021) ambtelijk na wat deze herinrichting zou betekenen voor groen en de diervriendelijkheid van de plannen. In reactie hierop werden we geïnformeerd dat de mogelijkheden onderzocht zouden worden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Vaartsche Rijn, en dat in het definitieve IPvE de afweging en mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers en FUP’s toegelicht zouden worden.

Daarom verbaast het ons dat hier in het definitieve IPvE/FO niets over te vinden is. Zoals bekend vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat dieren veilig het water uit kunnen komen als ze dat willen. We waren in de veronderstelling dat het college hier inmiddels ook overtuigd van was geraakt en dit mee zou nemen in alle werkzaamheden in en rond het water.

Naar aanleiding van het recent ontvangen IpvE/FO Jutfaseweg en het ontbreken van FUP’s en natuurvriendelijke oevers in het ontwerp, heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college ervoor gekozen in dit IpvE niets over FUP’s en natuurvriendelijke oevers te vermelden? Zijn de mogelijkheden überhaupt wel onderzocht?

2. Kan het college toezeggen om in de uitwerking van dit IpvE in een voorlopig ontwerp minimaal 6 FUP’s of een volledig natuurvriendelijke oever op te nemen voor in ieder geval katten, honden, kleine watervogels en amfibieën, rekening houdend met de veiligheid van deze dieren wat betreft verkeer (bij voorkeur aan de kant waar geen auto’s en vrachtwagens rijden)? Zo nee, waarom niet?

A. En zo nee, wat stelt het college dan voor als oplossing voor dieren die veilig uit het water willen komen?

3. Kan het college toezeggen FUP’s en/of natuurvriendelijke oevers (afhankelijk van de hoogte van de oevers/kades) standaard mee te nemen in de uitwerking van alle (her)ontwikkelingsplannen, indien er zich water(en) bevindt/bevinden in een plangebied? Zo nee, waarom niet

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Voorzitter! Dank voor de vragen. Door het college is - samen met het waterschap - onderzocht of het mogelijk is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Gebleken is dat dit niet kan zonder bomen te kappen. Er is onvoldoende ruimte om een glooiende helling te maken. Als wij hadden toegezegd om daarover in het IPvE te rapporteren, dan is dat niet gebeurd. Dat is een omissie. Er is wel onderzoek gedaan. Wat er wel komt, is een systeem dat wij vaker gebruiken, namelijk een soort drijvende waterplanten. Dat systeem kan dezelfde rol spelen als een natuurvriendelijke oever: het vervangen van fauna-uittreedplaatsen. De dieren kunnen dan via de drijvende waterplanten uit het water komen. Het nadenken over fauna-uittreedplaatsen maakt altijd deel uit van onze planvorming, ook op deze plek.