Monde­linge vragen Gft-compost vervuild met pesti­ciden, PFAS en zware metalen


Indiendatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 8 december 2022

Op 30 november berichtte Een Vandaag dat ter gelegenheid van de Landelijke Compostdag door gemeenten gft-compost is uitgedeeld met pesticiden, PFAS en zware metalen. Ook op grotere schaal wordt deze gft-compost door gemeenten zelf gebruikt. Dit is gevaarlijk, omdat het kan leiden tot gezondheidsrisico’s en bodemvervuiling.

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over het gebruik van turf in compost dat gebruikt en uitgedeeld wordt door de gemeente Utrecht. Omdat ook Utrecht compost uitdeelt (en heeft uitgedeeld) aan inwoners hebben we de volgende vragen:

  1. Is deze vervuilde compost ook in Utrecht uitgedeeld?
  2. Is de compost die in Utrecht is uitgedeeld getest op giftige stoffen en zware metalen? Zo nee, kan het college dit alsnog laten doen?
  3. Utrecht deelt niet alleen compost uit op Landelijke Compostdag, maar ook via andere acties zoals voor geveltuintjes en gebruikt zelf compost bij het groenbeheer. Hoe weet het college zeker dat deze compost vrij is van gif en zware metalen? Is of wordt hier, al dan niet steekproefsgewijs, doorlopend op gecontroleerd?
  4. Als de compost vervuild blijkt, wat kan het college dan doen om inwoners die dit mogelijk ontvangen en gebruikt hebben hiervoor te waarschuwen? En is het college bereid om onmiddellijk te stoppen met het gebruiken en uitdelen van deze compost?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren