Monde­linge vragen Kring­loop­punten in het Zocherpark?!


Mondelinge vragen 13, 12 maart 2020

In de raadsbrief IPvE-FO herinrichting Tolsteegbarrière en -brug van 13 januari j.l. valt te lezen dat de locatie van de afvalcontainers die nu voor het Louis Hartlooper Complex staan wordt verplaatst naar de Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen. Op deze nieuwe locatie zouden dan maar liefst zes ondergrondse afvalcontainers moeten komen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. De zes containers nemen bovengronds en ondergronds openbare ruimte in beslag. De ruimte rondom de containers moet bovengronds verhard worden. De containers moeten ondergronds ingepast en aangelegd worden. Als de containers er staan moet een zware ophaalvrachtwagen met grote regelmaat stilstaan bij de containers. Hoe zou het college bij het aanleggen van de containers en straks bij het gebruik ervan, garanderen dat het pal daarnaast gelegen kwetsbare, rijksmonumentale Zocherpark, in het bijzonder de monumentale bomen en hun wortels, niet beschadigd wordt?
  2. Hoe strookt het voornemen voor een afvalinzamelingslocatie op deze plek, met de groene en cultuurhistorische waarde van het Zocherpark?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit voornemen niet in lijn is met de Beheervisie Singelgebied en het Beheerplan Zocherpark?
  4. Kan het college toezeggen om alle scenario’s voor het herplaatsen van de containers van de Tolsteegbarriere, inclusief het handhaven van de huidige locatie, te delen met de raad alvorens tot een definitief besluit te komen voor ondergrondse containers op de locatie Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren