Monde­linge vragen Kring­loop­punten in het Zocherpark?!


Indiendatum: 12 mrt. 2020

Mondelinge vragen 13, 12 maart 2020

In de raadsbrief IPvE-FO herinrichting Tolsteegbarrière en -brug van 13 januari j.l. valt te lezen dat de locatie van de afvalcontainers die nu voor het Louis Hartlooper Complex staan wordt verplaatst naar de Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen. Op deze nieuwe locatie zouden dan maar liefst zes ondergrondse afvalcontainers moeten komen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. De zes containers nemen bovengronds en ondergronds openbare ruimte in beslag. De ruimte rondom de containers moet bovengronds verhard worden. De containers moeten ondergronds ingepast en aangelegd worden. Als de containers er staan moet een zware ophaalvrachtwagen met grote regelmaat stilstaan bij de containers. Hoe zou het college bij het aanleggen van de containers en straks bij het gebruik ervan, garanderen dat het pal daarnaast gelegen kwetsbare, rijksmonumentale Zocherpark, in het bijzonder de monumentale bomen en hun wortels, niet beschadigd wordt?

2. Hoe strookt het voornemen voor een afvalinzamelingslocatie op deze plek, met de groene en cultuurhistorische waarde van het Zocherpark?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit voornemen niet in lijn is met de Beheervisie Singelgebied en het Beheerplan Zocherpark?

4. Kan het college toezeggen om alle scenario’s voor het herplaatsen van de containers van de Tolsteegbarriere, inclusief het handhaven van de huidige locatie, te delen met de raad alvorens tot een definitief besluit te komen voor ondergrondse containers op de locatie Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 mrt. 2020
Antwoorddatum: 12 mrt. 2020

Mondelinge vragen 13, 12 maart 2020

In de raadsbrief IPvE-FO herinrichting Tolsteegbarrière en -brug van 13 januari j.l. valt te lezen dat de locatie van de afvalcontainers die nu voor het Louis Hartlooper Complex staan wordt verplaatst naar de Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen. Op deze nieuwe locatie zouden dan maar liefst zes ondergrondse afvalcontainers moeten komen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. De zes containers nemen bovengronds en ondergronds openbare ruimte in beslag. De ruimte rondom de containers moet bovengronds verhard worden. De containers moeten ondergronds ingepast en aangelegd worden. Als de containers er staan moet een zware ophaalvrachtwagen met grote regelmaat stilstaan bij de containers. Hoe zou het college bij het aanleggen van de containers en straks bij het gebruik ervan, garanderen dat het pal daarnaast gelegen kwetsbare, rijksmonumentale Zocherpark, in het bijzonder de monumentale bomen en hun wortels, niet beschadigd wordt?

Om de ambities van de herinrichting van de Tolsteegbarrière mogelijk te maken, moeten de afvalcontainers worden verplaatst, onder andere via het doel de trottoirs op de barrière voor voetgangers meer toegankelijk te maken. Dat is een belangrijke entree tot de binnenstad. Het is ook een looproute van het Station Vaartsche Rijn. Samen met het buurtcomité Twijnstraat en omgeving zijn acht locaties onderzocht en is de locatie op de hoek van het Nicolaaskerkhof en de Wijde Doelen als meest geschikte naar voren gekomen. Het is onze wens om zes containers te plaatsen, dus een volledig kringloopstation, onder meer vanwege de niet toereikende capaciteit op de huidige locaties. Of de gewenste aantallen kunnen worden geplaatst, hangt af van de resultaten van de nog uit te voeren grond- en bodemonderzoeken en de daadwerkelijke situatie in de ondergrond. Wij houden daarbij uiteraard rekening met voldoende afstand tussen de aanwezige bomen en de locatie van de containers.

2. Hoe strookt het voornemen voor een afvalinzamelingslocatie op deze plek, met de groene en cultuurhistorische waarde van het Zocherpark?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit voornemen niet in lijn is met de Beheervisie Singelgebied en het Beheerplan Zocherpark?

4. Kan het college toezeggen om alle scenario’s voor het herplaatsen van de containers van de Tolsteegbarriere, inclusief het handhaven van de huidige locatie, te delen met de raad alvorens tot een definitief besluit te komen voor ondergrondse containers op de locatie Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen?

De beoogde locatie ligt aan de rand van het rijksmonumentale Zocherpark en vormt voor sommige wandelaars een weggetje het Zocherpark in. Na realisatie van de ondergrondse container kunnen wandelaars nog steeds in de richting van de Singel lopen. Ook zal tussen de bomen, de boomwortels en de containers voldoende afstand in acht worden genomen. Over de locatie en de inpassingen is overleg geweest met onder andere de afdeling Erfgoed en met de beheerder van het park. De wensen van de betrokkenen worden betrokken bij de uitwerking, waaronder met betrekking tot het rijksmonument Zocherpark grote
zorgvuldigheid. Wanneer uit de grondonderzoeken en proefsleuven blijkt dat deze locatie geschikt is, zal een vergunning worden aangevraagd. Wij hebben de raad bij brief van 13 januari jl. het
vastgestelde IPvE-FO van de Tolsteegbarrière toegezonden. De uitvoering van het plan staat voor de komende zomer op de rol. Als de containers op de huidige locatie - de Tolsteegbrug - blijven staan, kunnen de ambities van de herinrichting niet worden behaald, waaronder de verbeterde looproute van onder andere de looproute van het station Vaartsche Rijn naar de binnenstad. Vanwege een provinciale subsidie met als voorwaarde dat de uitvoering vóór de zomer van 2020 start, is het verder uitstellen van de herinrichting niet mogelijk. Bij de voorbereiding van de uitvoering zullen wij zorgen voor een zorgvuldige inpassing van de containers.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren