Monde­linge vragen Noodkap platanen Vreden­burg­plein


Indiendatum: 9 sep. 2021

Mondelinge vragen 1, donderdag 9 september 2021

Afgelopen week communiceerde de gemeente per wijkbericht over de noodkap van twee platanen op het Vredenburg. Er staat dat de bomen aan het afsterven en daarom gevaarlijk zijn.

Het zijn beeldbepalende bomen in een stenige omgeving en mede daarom is de Partij voor de Dieren verbaasd dat de slechte conditie van deze bomen niet eerder opgemerkt is en kap niet meer te voorkomen zou zijn.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de conditie van andere bomen op het plein en de gevolgen van de kap van deze twee platanen en heeft daarom de volgende vragen:

Vragen:

1. Wat is de oorzaak van het afsterven van de bomen?

2. Is mogelijk een verband met de herinrichting van het plein enkele jaren geleden of met afval(water) van de markt, bijvoorbeeld omdat de bomen hierdoor verzwakt zijn en vatbaarder voor infecties?

3. In hoeverre had eerdere signalering kap kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door gevaarlijke takken te snoeien of bomen beter verzorgd te hebben?

4. Wat is de conditie van de andere bomen op het Vredenburg en is de monitoring en verzorging hiervan aangepast naar aanleiding van de toestand van deze platanen?

5. En in het verlengde hiervan: kan het college toezeggen de conditie van de andere bomen op het Vredenburg te optimaliseren door deze te monitoren en te verzorgen, en (nood)kap hiermee te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Uit het wijkbericht valt niet op te maken of er één of twee bomen zullen worden teruggeplaatst ter vervanging.

6. Kan de wethouder toezeggen om naar aanleiding van deze kap en compensatie niet alleen minimaal twee nieuwe bomen terug te planten, maar ook te onderzoeken of er op het Vredenburg ruimte is voor het planten van meer dan twee nieuwe bomen, zoals eigenlijk wel nodig is op het behoorlijk stenige Vredenburg? Zo nee, waarom niet?

Gesteld door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Indiendatum: 9 sep. 2021
Antwoorddatum: 9 sep. 2021

Mondelinge vragen 1, donderdag 9 september 2021

Afgelopen week communiceerde de gemeente per wijkbericht over de noodkap van twee platanen op het Vredenburg. Er staat dat de bomen aan het afsterven en daarom gevaarlijk zijn.

Het zijn beeldbepalende bomen in een stenige omgeving en mede daarom is de Partij voor de Dieren verbaasd dat de slechte conditie van deze bomen niet eerder opgemerkt is en kap niet meer te voorkomen zou zijn.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de conditie van andere bomen op het plein en de gevolgen van de kap van deze twee platanen en heeft daarom de volgende vragen:

Vragen:

1. Wat is de oorzaak van het afsterven van de bomen?

Voorzitter! Het antwoord op vraag 1. Op dit moment hebben wij nog geen duidelijk beeld van de mogelijke oorzaken van het afsterven van de twee platanen op het Vredenburgplein. Het is ernstig en uiterst verdrietig. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de wortels door een senior boomtechnisch adviseur van Stadsbedrijven. Daaruit bleek dat diverse wortels zijn afgestorven en zwart zijn geworden. Aan de hand van dit onderzoek hebben wij geconstateerd dat de bomen onveilig zijn. Daarom worden de bomen op maandag 13 september a.s. gekapt volgens de noodkapprocedure.


2. Is mogelijk een verband met de herinrichting van het plein enkele jaren geleden of met afval(water) van de markt, bijvoorbeeld omdat de bomen hierdoor verzwakt zijn en vatbaarder voor infecties?

Aan een extern boomtechnisch adviesbureau wordt opdracht gegeven om het onomkeerbare afstervingsproces van beide platanen te onderzoeken. Wij willen nog niet vooruitlopen op mogelijke oorzaken waar mevrouw Sasbrink naar vraagt.


3. In hoeverre had eerdere signalering kap kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door gevaarlijke takken te snoeien of bomen beter verzorgd te hebben?

De bomen op het Vredenburgplein worden volgens het protocol jaarlijks gecontroleerd op hun conditie en mogelijke gebreken. Dat gaat via de visual tree assessment, die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bureau.

4. Wat is de conditie van de andere bomen op het Vredenburg en is de monitoring en verzorging hiervan aangepast naar aanleiding van de toestand van deze platanen?

De twee platanen zijn in maart van dit jaar voor het laatst geïnspecteerd. Toen was de conditie voldoende. Er was geen aanleiding tot nader onderzoek. Eind augustus heeft één van onze VTA inspecteurs gemeld dat bij de twee platanen nader onderzoek moest worden gedaan in verband met hun snel teruglopende conditie. Het in opdracht gegeven onderzoek zal informatie kunnen geven hoe de bomen slecht zijn geworden en welke eventuele beïnvloedingsmogelijkheden, bijvoorbeeld snoei of verzorging, hadden kunnen helpen om hetzelfde in de toekomst bij andere bomen kunnen voorkomen. De drie andere oude platanen zijn ook in maart 2021 geïnspecteerd. Op grond van deze VTAinspectie is de verzorging niet aangepast. Wel wordt een van deze platanen voor eind september 2021 gesnoeid. Naar aanleiding van de constatering dat twee platanen moeten worden gekapt, worden de andere platanen op het Vredenburgplein opnieuw geïnspecteerd. Dat is een afwijking van het normale inspectieregime. Wij vinden dat er aanleiding is om dat onderzoek te doen.


5. En in het verlengde hiervan: kan het college toezeggen de conditie van de andere bomen op het Vredenburg te optimaliseren door deze te monitoren en te verzorgen, en (nood)kap hiermee te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Als het in opdracht gegeven onderzoek aanbevelingen oplevert om de bomen extra te inspecteren of te verzorgen, volgen wij die uiteraard op.

Uit het wijkbericht valt niet op te maken of er één of twee bomen zullen worden teruggeplaatst ter vervanging.

6. Kan de wethouder toezeggen om naar aanleiding van deze kap en compensatie niet alleen minimaal twee nieuwe bomen terug te planten, maar ook te onderzoeken of er op het Vredenburg ruimte is voor het planten van meer dan twee nieuwe bomen, zoals eigenlijk wel nodig is op het behoorlijk stenige Vredenburg? Zo nee, waarom niet?

Het herplantbeleid is vastgelegd in het bomenbeleid. De twee te kappen platanen worden uiteraard herplant, maar onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om extra bomen te planten. Als het mogelijk is om de toekomstige boomlocaties iets te veranderen, ontstaat er eventueel ruimte voor één of meer extra bomen.

Gesteld door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren