Monde­linge vragen Red Vogel­opvang Utrecht


Onlangs kondigde Stichting Vogelopvang Utrecht aan dat ze (voornamelijk) vanwege financiële problemen noodgedwongen de opvang sluiten, minimaal tot 1 maart 2020. De nog aanwezige vogels zijn naar Vogelopvang Soest gebracht. De Partij voor de Dieren en de SP hebben inmiddels contact gehad met bestuur, vrijwilligers, Dierenbescherming en de ambtenaar Dierenwelzijn en vinden het zeer belangrijk dat de Vogelopvang inderdaad op 1 maart 2020 weer opengaat, en blijft. Zeker gezien het feit dat alle wildopvangen in Nederland het moeilijk hebben en de Vogelopvang in Naarden ook (hopelijk tijdelijk) onlangs gesloten is. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft hierover aan de bel getrokken richting minister Schouten[1][2]. Wildopvangen doen belangrijk werk voor dieren die (meestal) het slachtoffer worden van menselijk handelen. Zij verdienen alle steun. De Dierenbescherming en de Vogelopvang hebben beide aangegeven dat zij blij zijn met de steun van de gemeente Utrecht. Deze steun is echter helaas niet genoeg om de Vogelopvang structureel draaiende te kunnen houden.

De Partij voor de Dieren en de SP hebben hierover de volgende vragen:

Fijn dat de wethouder Dierenwelzijn heeft toegezegd dat zij een brief wil sturen naar díe gemeenten die wél gebruik maken van de Vogelopvang, maar de Vogelopvang níet financieel steunen.

1. Is de wethouder bereid deze brief vóór 1 februari 2020 te versturen, zodat gemeenten een maand de tijd hebben om hopelijk per 1 maart toe te zeggen dat ook zij hun financiële verantwoordelijkheid nemen voor gewonde en zieke vogels? Zo nee, waarom niet?

2. Kan de wethouder toezeggen dat zij alles doet wat in haar vermogen ligt om een structurele (financiële) oplossing te vinden voor de Vogelopvang, zodat deze per 1 maart 2020 weer open kan én kan blijven, en hierin een regierol op zich wil nemen met medeneming van alle relevante partijen? Zo nee, waarom niet?

3. Is de wethouder bereid proactief contact te zoeken met minister Schouten om aan te geven dat ook Vogelopvang Utrecht een groot probleem heeft qua financiën en dat het essentieel is dat zij deze (en andere wildopvangcentra) zo spoedig mogelijk steunt, omdat zij een belangrijke rol vervullen in de hulp aan wilde dieren? Zo nee, waarom niet?

De wethouder gaf eerder aan dat het contact over de Vogelopvang vooral verloopt via de Dierenbescherming, als contractpartner van de gemeente. In noodsituaties (en voor aanvullende informatie) is het echter goed als er ook contact is met ‘onderaannemers’.

4. Is de wethouder bereid de komende tijd en in ieder geval tot 1 maart 2020 ook in nauw contact met het bestuur van de Vogelopvang te blijven om te kijken wat het college kan doen om hen te helpen? Zo nee, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de Vogelopvang, de inspanningen van het college en de mogelijke heropening in maart 2020? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Hester Assen, PvdA

[1] https://partijvoordedieren.nl/nieuws/redding-in-zicht-voor-vogelopvang-naarden (“De Partij voor de Dieren wil dat de minister in gesprek gaat met opvangcentra, provincies, gemeenten en andere betrokkenen om tot een landelijke richtlijn voor een financiële vergoeding te komen.”)

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-wassenberg-financi%C3%ABle-steun-voor-wildopvangcentra unaniem aangenomen op 17 december 2019.