Monde­linge vragen Sanctie voor verzwijgen gebruik dieren bij evene­menten?


De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat in Utrecht geen evenementen meer plaatsvinden waarbij dieren worden gebruikt. Het college raakt hier ook steeds meer van overtuigd en heeft een tijdje geleden haar aanvraagformulier voor evenementen hierop aangepast.

Organisatoren van evenementen die bij de gemeente een vergunning aanvragen moeten hierop aangeven of ze gebruik maken van dieren en zo ja, op welke manier deze dieren worden ingezet tijdens het evenement. Het is echter de afgelopen maand al 2 keer voorgekomen dat organisatoren verzwijgen dat ze dieren gebruiken. Namelijk op 10 mei tijdens het festival Lekker in het Park (Máximapark) en op 22 juni tijdens de Dag van het Wilhelminapark. (In het eerste geval werd verzwegen dat het commerciële geitenbedrijf Geertjes Hoeve een ‘knuffelplek’ zou inrichten voor kleine kinderen en geitjes, in het tweede geval stonden er ganzen in een kleine omheining in het Wilhelminapark.)

Dit zijn twee voorbeelden waar wij door dierenliefhebbers uit de stad op gewezen zijn, maar er kunnen zo maar meer van dit soort gevallen zijn. Hierdoor heeft de afdeling VTH niet de gelegenheid om hen bijvoorbeeld vooraf te verzoeken af te zien van het gebruiken van dieren.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat sommige evenementenorganisatoren verzwijgen dat ze dieren gebruiken en zo ja/nee, wat vindt het college hiervan?

2. Staat er een boete of een andere sanctie op het niet-vermelden van het gebruiken van dieren tijdens evenementen waarvoor een vergunning bij de gemeente nodig is? Zo ja, wat houdt die sanctie in? Zo nee, waarom staat hier geen sanctie op?

3. Als er geen sanctie staat op het niet-vermelden van het gebruiken van dieren, is het college bereid om die zo spoedig mogelijk in te stellen? Zo ja, wanneer en waar denkt het college aan? Zo nee, waarom niet?

Er staat nu op het aanvraagformulier voor evenementen: “Is er sprake van entertainment? Bijvoorbeeld een kermisattractie of iets met muziek of dieren.” En “Zo ja, wat voor entertainment?’. Sommige organisatoren zullen deze vragen niet goed lezen, of menen dat de manier waarop zij dieren gebruiken geen entertainment is, maar educatie of een andere term. De Partij voor de Dieren heeft liever een directe vraag zoals: “Zet u dieren in tijdens uw evenement? Zo ja, welke dieren en op welke manieren worden deze dieren ingezet?”

4. Is het college bereid een kritische blik te werpen op het aanvraagformulier voor evenementen en dit zodanig aan te passen dat de vragen die over de inzet van dieren gaan ook alleen daarover gaan? Zo nee, waarom niet?


Voorbeeld Lekker in het Park Máximapark, waar Geertje’s Hoeve diverse geiten en lammetjes inzette om te worden geknuffeld door kleine kinderen. Ergens op het formulier hadden ze bij een stand GH ingetekend, maar ze hebben niets gezegd over het feit dat Geertje’s Hoeve er zou zijn met geiten.