Monde­linge vragen Vraag­tekens bij visse­rij­kundig onderzoek Plas Veld­huizen


Indiendatum: 20 feb. 2020

Mondelinge vragen 1, 20 februari 2020

11 februari 2020 kregen de Utrechtse raadsleden een uitnodiging van de AUHV (Utrechtse hengelaars) om aanwezig te zijn bij een ‘visserijkundig onderzoek’ op Plas Veldhuizen, i.s.m. de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Sportvisserij Nederland. Omdat er staat ‘visserijkundig’ vermoedt de Partij voor de Dieren dat het doel van dit ‘onderzoek’ is om de vissen later weer op te laten hengelen door hengelaars. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom is het nodig om de vissen allemaal uit het water te halen? Dit levert stress, pijn en angst voor deze dieren op.

Er wordt gebruik gemaakt van netten en ‘electrovisapparatuur’. Wij lazen hier verwarrende informatie over: de vissen zouden verdoofd raken, niet verdoofd raken, vissen zouden hierdoor sterven etc.

2. Hoe groot is de kans dat vissen sterven door deze manier van vangen en in hoeverre vindt het college het aanvaardbaar dat vissen hier sowieso stress en pijn door ervaren?

3. De vissen worden ‘netjes teruggezet’ zegt men, maar deze actie heeft zeker negatieve gevolgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de vissen. Wat is het belang van dit ‘onderzoek’ voor de gemeente Utrecht?

4. Waarom zijn er bij het ‘onderzoek’ scholen aanwezig? Wat is het doel hiervan? Kinderen liefde voor het hengelen bijbrengen?

5. Als het doel van deze massavisvangst vooral is informatie in te winnen ten bate van de hengelaars zelf: is het college bereid de medewerking van de gemeente in te trekken en bij HDSR en AUHV erop aan te dringen dit af te blazen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 feb. 2020
Antwoorddatum: 20 feb. 2020

Mondelinge vragen 1, 20 februari 2020

11 februari 2020 kregen de Utrechtse raadsleden een uitnodiging van de AUHV (Utrechtse hengelaars) om aanwezig te zijn bij een ‘visserijkundig onderzoek’ op Plas Veldhuizen, i.s.m. de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Sportvisserij Nederland. Omdat er staat ‘visserijkundig’ vermoedt de Partij voor de Dieren dat het doel van dit ‘onderzoek’ is om de vissen later weer op te laten hengelen door hengelaars. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom is het nodig om de vissen allemaal uit het water te halen? Dit levert stress, pijn en angst voor deze dieren op.

Dit onderzoek wordt gedaan om te bepalen hoeveel vis en welke vissoorten er bij benadering in de Plas Veldhuizen aanwezig zijn. Dat is van belang om te bepalen of de visstand een mogelijke oorzaak is van de blauwalgproblematiek in de plas. Het onderzoek heeft ook een ander belang: om met de hengelaarsvereniging afspraken te kunnen maken over het al doen niet uitzetten van vis in de plas. Daarmee wordt invulling gegeven aan de overeenkomst met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging waarin wij hebben afgesproken dat het uitzetten van vis altijd in overleg gaat met het waterschap en de gemeente om de waterkwaliteit te waarborgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sportvisserij Nederland, volgens landelijke richtlijnen. Het is de meest geschikte en meest diervriendelijke manier om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Conform de richtlijnen wordt 15% van het wateroppervlak en 20% van de oevers afgevist. Op basis daarvan worden de resultaten geëxtrapoleerd naar de hele plas. Er komen aan dit type onderzoek geen hengels en haken te pas.

Er wordt gebruik gemaakt van netten en ‘electrovisapparatuur’. Wij lazen hier verwarrende informatie over: de vissen zouden verdoofd raken, niet verdoofd raken, vissen zouden hierdoor sterven etc.

2. Hoe groot is de kans dat vissen sterven door deze manier van vangen en in hoeverre vindt het college het aanvaardbaar dat vissen hier sowieso stress en pijn door ervaren?

De elektrovisserij is een vismethode wanneer niet met netten kan worden gevist. Deze vorm van visserij leent zich uitstekend voor het bevissen van kleine wateren met veel waterplanten, obstakels, paaigronden of habitats die zo min mogelijk moeten worden verstoord. Het is derhalve een gangbare methode bij visserijkundig onderzoek. Het klopt dat bij niet deskundig gebruik er sprake kan zijn van risico's voor vissen. Vandaar dat voor het hanteren van elektrovisapparatuur een ontheffing nodig is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een visserijbedrijf met een dergelijke ontheffing.

3. De vissen worden ‘netjes teruggezet’ zegt men, maar deze actie heeft zeker negatieve gevolgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de vissen. Wat is het belang van dit ‘onderzoek’ voor de gemeente Utrecht?

Zie antwoord 2

4. Waarom zijn er bij het ‘onderzoek’ scholen aanwezig? Wat is het doel hiervan? Kinderen liefde voor het hengelen bijbrengen?

In gesprekken met de hengelaarsvereniging is afgesproken dat er meer voorlichting moet komen over zo diervriendelijk mogelijk vissen. Aangezien dit onderzoek wordt uitgevoerd door de landelijke sportbond volgens de landelijke richtlijnen hebben alle deelnemende partijen - waaronder betrokken gemeenteambtenaren - zich gerealiseerd dat wij via dit onderzoek ook aan voorlichting kunnen doen. Er wordt niet met hengels gevist. Wij vinden echter wel dat zowel het hele proces van het visserijonderzoek als de afloop een nadere evaluatie verdienen van alle aspecten die hierbij zijn betrokken.

5. Als het doel van deze massavisvangst vooral is informatie in te winnen ten bate van de hengelaars zelf: is het college bereid de medewerking van de gemeente in te trekken en bij HDSR en AUHV erop aan te dringen dit af te blazen? Zo nee, waarom niet?

De betrokken partijen zijn gebaat bij de uitkomsten van dit onderzoek. Wij zien nu geen reden om de medewerking van de gemeente aan het onderzoek in te trekken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren