Schrif­te­lijke vragen Binnentuin tussen Omloop en Everard Zouden­bal­ch­straat


Indiendatum: 9 dec. 2020

Schriftelijke vragen 275/2020

Op 25 november j.l. publiceerde het college een raadsbrief over de vaststelling van de bouwenvelop sloop/nieuwbouw Omloop/Laan van Chartroise. De volgende fase van het proces is het opstellen van het bestemmingsplan, welke naar verwachting medio 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. De bouwenvelop vermeldt dat er op de plek van de huidige binnentuin tussen de Omloop en de Everard Zoudenbalchstraat, parkeerplaatsen zouden moeten bijkomen, voor de te bouwen sociale huurwoningen. Maar hiervoor moeten bomen, struiken en bloemen in de binnentuin wijken. De tuinen vervullen nu een belangrijke functie voor veel soorten vogels en andere dieren. Vrijwel alle bewoners van de aangrenzende huizen hebben hun handtekening gezet onder een zienswijze waarin bezwaar tegen de plannen wordt gemaakt.

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de plannen. Vooruitlopend op het bestemmingsplan willen we meer zekerheid over de binnentuin. Het is belangrijk dat het college nu helder maakt dat de binnentuin groen blijft, zodat dit in het bestemmingsplan naar bewoners gecommuniceerd wordt. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het in kader van de broodnodige vergroening van de buurt van groot belang is dat het bestaande groen onaangetast blijft? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een groene binnentuin een essentiële voorziening is voor gezond stedelijk leven en het met het oog op de huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis onverstandig is de binnentuin te verstenen om parkeerplaatsen te kunnen aanleggen? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college toezeggen niet akkoord te gaan met een bouwplan waarin de bomen, struiken en bloemen en het groen in de binnentuin vervangen worden door verstening? Zo nee, waarom niet?

4. In deze bouwenvelop staat dat de ontwikkelaar “zo min mogelijk” bomen gaat kappen bij de nieuwbouw. Kan het college specificeren wat “zo min mogelijk” concreet betekent? En kan het college daarbij waarborgen dat de raad straks een bestemmingsplan krijgt voorgelegd waarin de binnentuinbomen behouden blijven? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college toezeggen dat de raad straks een bestemmingsplan krijgt voorgelegd waarin er geen bomen verdwijnen voor parkeerplaatsen en bouwwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 dec. 2020
Antwoorddatum: 14 jan. 2021

Schriftelijke vragen 275/2020

Op 25 november j.l. publiceerde het college een raadsbrief over de vaststelling van de bouwenvelop sloop/nieuwbouw Omloop/Laan van Chartroise. De volgende fase van het proces is het opstellen van het bestemmingsplan, welke naar verwachting medio 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. De bouwenvelop vermeldt dat er op de plek van de huidige binnentuin tussen de Omloop en de Everard Zoudenbalchstraat, parkeerplaatsen zouden moeten bijkomen, voor de te bouwen sociale huurwoningen. Maar hiervoor moeten bomen, struiken en bloemen in de binnentuin wijken. De tuinen vervullen nu een belangrijke functie voor veel soorten vogels en andere dieren. Vrijwel alle bewoners van de aangrenzende huizen hebben hun handtekening gezet onder een zienswijze waarin bezwaar tegen de plannen wordt gemaakt.

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de plannen. Vooruitlopend op het bestemmingsplan willen we meer zekerheid over de binnentuin. Het is belangrijk dat het college nu helder maakt dat de binnentuin groen blijft, zodat dit in het bestemmingsplan naar bewoners gecommuniceerd wordt. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het in kader van de broodnodige vergroening van de buurt van groot belang is dat het bestaande groen onaangetast blijft? Zo nee, waarom niet?

Vergroening in stedelijke (woon)buurten zoals Ondiep is zeker belangrijk. Het gehele plangebied van deze herontwikkeling wordt zelfs groener dan de bestaande situatie. Aan de Omloop komen meer bomen en er komen voortuinen bij. Galerijen aan de achterzijde van de bouwblokken worden groen, doordat er klimplanten tegenop zullen groeien. Het huidige achtergebied tussen bouwblok 4 aan de Omloop en de eengezinswoningen aan de Everard Zoudenbalchstraat is grotendeels sterk verouderd. Struiken zijn niet meer vol, erfafscheidingen ogen slordig en/of ontbreken en de bestrating is plaatselijk verzakt. Los van het sloop-nieuwbouwproject Omloop/Laan van Chartroise is het groen in dit achtergebied dus duidelijk toe aan vernieuwing en verbetering. Het is daarom niet mogelijk om al het bestaande groen onaangetast te houden. Bomen en struiken die niet behouden kunnen blijven, worden gecompenseerd binnen het plangebied.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een groene binnentuin een essentiële voorziening is voor gezond stedelijk leven en het met het oog op de huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis onverstandig is de binnentuin te verstenen om parkeerplaatsen te kunnen aanleggen? Zo nee, waarom niet?

Voor gezond stedelijk leven is het essentieel, dat groene klimaat-adaptieve (binnen)terreinen gemaakt worden. Mede daarom komen er privétuinen voor de begane grond woningen aan de voor- en achterzijde en vooral ook een zo groot mogelijke collectieve binnentuin voor bewoners. Zo kan Mitros borgen dat de collectieve binnentuin zo groen mogelijk blijft voor nu en in de toekomst. Daar waar verharding noodzakelijk is, wordt halfverharding toegepast zodat regenwater kan infiltreren en opwarming wordt voorkomen.

3. Kan het college toezeggen niet akkoord te gaan met een bouwplan waarin de bomen, struiken en bloemen en het groen in de binnentuin vervangen worden door verstening? Zo nee, waarom niet?

Ja, met het huidige plan van De Omloop /Laan van Chartroise, zoals is vastgesteld in de Bouwenvelop, is in de nieuwe situatie het verhard oppervlak kleiner dan in de huidige situatie (mede door toepassing van halfverharding). Het binnengebied wordt groener en er komen meer bomen. Aan de Omloop komen aan beide zijden voortuinen, dus ook daar minder verharding en er komen extra bomen.

4. In deze bouwenvelop staat dat de ontwikkelaar “zo min mogelijk” bomen gaat kappen bij de nieuwbouw. Kan het college specificeren wat “zo min mogelijk” concreet betekent? En kan het college daarbij waarborgen dat de raad straks een bestemmingsplan krijgt voorgelegd waarin de binnentuinbomen behouden blijven? Zo nee, waarom niet?

Het aantal te kappen bomen is nu nog niet bekend. Het aantal zal blijken uit de bouwplaatsinrichting die in een latere fase wordt bepaald en het aantal zal tot een minimum beperkt worden. Bomenkap is niet uit te sluiten gezien de beperkte ruimte op het binnenterrein die beschikbaar is voor bijvoorbeeld het plaatsen van steigers. De te kappen bomen zullen worden gecompenseerd binnen het plangebied. Zie ook antwoord op vraag 1. De raadsbehandeling van het bestemmingsplan zal naar verwachting medio 2021 plaatsvinden. Voor de raadsbehandeling van het bestemmingsplan is inzichtelijk welke bomen gekapt worden en waar deze gecompenseerd worden.

5. Kan het college toezeggen dat de raad straks een bestemmingsplan krijgt voorgelegd waarin er geen bomen verdwijnen voor parkeerplaatsen en bouwwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

Voor de bouw zullen bomen gekapt moeten worden. Echter, uitgangspunt voor ons is dat in nieuwe situaties het groen gecompenseerd wordt en dat er uiteindelijk meer groen wordt toegevoegd dan in de bestaande situatie. Zie ook antwoord op vraag 1 en 4.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren