Schrif­te­lijke Vragen Festi­va­li­sering, loca­tie­pro­fielen & duur­zaamheid


Het college geeft ruim baan aan evenementen in Utrecht. Het huidige coalitieakkoord benoemt vaak, en op prominente plekken, het belang van evenementen voor de bruisende stad die Utrecht zou willen zijn. Ook het vorige college hechtte veel waarde aan evenementen in de stad. De festivalisering van Utrecht is een feit. Als Partij voor de Dieren houden we best van feestjes en partijen, maar wijzen we ook op de nadelige gevolgen van evenementen voor dieren, natuur, milieu, klimaat en mensen. Het college dient volgens de Partij voor de Dieren niet alleen oog te hebben voor lol, maar ook voor de toenemende impact op de leefbaarheid in Utrecht.

De afgelopen jaren hebben we, ondanks mooie woorden van het college, weinig actie geconstateerd bij het spreiden en verduurzamen van evenementen. En ook in het opstellen van de locatieprofielen zit geen tempo. De collegebijeenkomst van 17 januari 2019 vonden we dan ook uitermate teleurstellend: het duurt nog wel even totdat de locatieprofielen in werking treden; hoe ze inhoudelijk vorm krijgen bleef onduidelijk, waarbij we wel het idee kregen dat ze steeds meer onbeheersbare vehikels dreigen te worden. Tot slot kregen we een ‘glossy’ presentatie over hoe evenementen verduurzaamd kunnen worden in plaats van hoe de Utrechtse evenementen daadwerkelijk verduurzaamd gaan worden.

Na de collegebijeenkomst over de locatieprofielen bleef de Partij voor de Dieren achter met veel onbeantwoorde vragen met betrekking tot de festivalisering van Utrecht. Daarom onderstaande schriftelijke vragen over de collegebijeenkomst, duurzaamheid, duurzame bedrijfsvoering, spreiding & klachten en ecologie.

COLLEGEBIJEENKOMST LOKATIEPROFIELEN EVENEMENTEN

1. Wat was eigenlijk het doel van de afgelopen collegebijeenkomst?

2. Kan het college begrijpen dat wij als fractie teleurgesteld waren, omdat de bijeenkomst onvoldoende nieuws bracht en bleef steken in algemeenheden?

3. Bij de collegebijeenkomst was veel aandacht voor proces en participatie. Zo worden 10.000 Utrechters uitgenodigd hun mening te delen over evenementen en locatieprofielen. Hoeveel geld trekt het college uit voor dit participatieproces?

4. Bij de collegebijeenkomst waren prominente rollen voor Stad & Co, die het proces begeleidt, en Green Events, die adviseert over duurzaamheid. Hoeveel geld trekt het college uit voor de diensten van deze organisaties?

5. Tijdens de collegebijeenkomst zei de wethouder dat er onvoldoende budget is om alle wensen van de raad met betrekking tot locatieprofielen te realiseren. Kan het college begrijpen dat het raar is dat er dan wel veel geld wordt uitgetrokken voor participatie en externe organisaties? Zo nee, waarom niet?

LOCATIEPROFIELEN

Als het gaat om festivalisering, heeft de Partij voor de Dieren altijd gevraagd om een parkenbeleid, waarbij evenementen verspreid worden over de hele stad om zo de druk op populaire parken als Park Lepelenburg te verminderen. In dit parkenbeleid zouden normen moeten worden opgenomen over het soort evenementen dat per locatie georganiseerd mag worden, hoe vaak evenementen mogen plaatsvinden en hoe rekening gehouden dient te worden met ecologische waarden, hersteltijden en omwonenden. Het college is vervolgens de term ‘locatieprofielen’ gaan bezigen. Over de locatieprofielen is eerder (in de commissie S&R op 4 juli 2017) door het college gezegd dat hierin voor evenementenlocaties ook ecologische waarden en hersteltijden van een park opgenomen zouden worden, en gebruiksvoorwaarden zoals duur, omvang, geluid, op- en afbouw, en communicatie. De verwachting was dat deze informatie aan het eind van 2017 beschikbaar zou zijn. Dat is (nog) niet het geval, want op de collegebijeenkomst van 17 januari 2019 leerden we niets inhoudelijks over de locatieprofielen.

6. Is het college het met de PvdD eens dat het toevoegen van steeds meer elementen aan de locatieprofielen ertoe leidt dat deze locatieprofielen onbeheersbare vehikels worden waarop geen concreet en afrekenbaar beleid te voeren is? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college het met de PvdD eens dat maatregelen die niet-locatiegebonden zijn, zoals bijvoorbeeld keuzes over catering, duurzaamheid, afval en type evenement, niet thuishoren in locatieprofielen, maar in de gemeentebrede evenementennota? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college het ermee eens dat een eenvoudigere uitvoering van het opstellen van het parkenbeleid, met enkel de toegezegde aspecten en zonder het hele participatiecircus, eerder gereed kan zijn en daarmee eerder tot bescherming van parken en hun omwonenden kan bijdragen? Zo ja, waarom is dan toch gekozen voor locatieprofielen in plaats van een eenvoudiger parkenbeleid?

9. Is het mogelijk om ecologische waarden, hersteltijden en rekening houden met omwonenden, als aspecten van de locatieprofielen alvast op te stellen, zodat hier in het komende festivalseizoen al mee gewerkt kan worden?

10. In een raadsbrief van december 2017 schreef het college dat het opstellen van de locatieprofielen in vier opeenvolgende fases gebeurt, waarvan de eerste fase als volgt werd beschreven: I. Check van feiten (beschrijving van de locatie, inrichtingselementen, stroompunten, afmetingen, etc.) en adviezen van experts (ecologie, geluid, duurzaamheid, archeologie, erfgoed, verkeer, veiligheid). Vervolgens werd in december 2017 gezegd: “De check op feiten uit fase I vindt momenteel plaats voor alle locaties. Naar verwachting kunnen wij de geactualiseerde feitelijke gegevens van deze locaties begin 2018 beschikbaar maken op de gemeentelijke site. In het nieuwe digitale aanvraagformulier voor een evenementenvergunning (zie boven) verwijzen wij naar de geactualiseerde profielen.” Waar kunnen wij de uitkomsten hiervan vinden?

11. Ons beeld was, op basis van eerder genoemde raadsbrief en informele communicatie, altijd dat acht locatieprofielen in 2018 uitgewerkt zouden zijn, maar tijdens de bijeenkomst bleek dat alle 39 locatieprofielen pas eind 2019 opgeleverd zullen worden. Is het beeld dat wij hadden onjuist? Zo nee, waarom hebben de acht locatieprofielen zoveel vertraging opgelopen? Is er wellicht al één profiel gereed, dat met de raad gedeeld kan worden?

12. De wethouder stelde tijdens de collegebijeenkomst dat de raad de locatieprofielen niet hoeft vast te stellen. Want beslissen over 39 profielen zou veel werk zijn. Nu heeft onze fractie inderdaad niet de behoefte om ze allemaal individueel vast te stellen, maar vinden we het logisch en juist dat de raad zich uitspreekt over de criteria en de manier waarop de locatieprofielen ingericht worden. In hoeverre is het college het met ons eens? Wanneer worden de profielen daadwerkelijk gedeeld met de raad?

13. Op genoemde bijeenkomst werd niet duidelijk hoe de locatieprofielen eruit gaan zien. De locatieprofielen omvatten naar verwachting informatie over spreiding en over het aantal keer dat een evenement mag plaatsvinden met daarbij toegestane geluidsniveaus, zoals dat gebeurd is in de bestemmingsplannen Berlijnplein en Castellum Hoge Woerd. Conform eerdere toezeggingen van de wethouder zouden de profielen in elk geval iets moeten zeggen over geluidsniveaus, stroompunten, dieselaggregaten, hersteltijd, ecologie, karakter van evenementen en transport. Kan het college benoemen wat er exact in de profielen wordt opgenomen? Zo nee, waarom niet?

14. Tijdens de bijeenkomst werd gesteld dat de locatieprofielen betrekking hebben op muziek- en sportevenementen. Kan het college bevestigen dat ook foodtruckfestivals en evenementen van bredere culturele en sociaal-maatschappelijke aard zich moeten gaan houden aan de regels in de locatieprofielen?

15. De wethouder zei tijdens de collegebijeenkomst dat in het begin van het jaar de gemeentelijke evenementenkalender wordt vastgesteld, en dat vervolgens in de loop van het jaar meer evenementen aan die kalender kunnen worden toegevoegd. Als de locatieprofielen eind 2019 worden vastgesteld, kan de inhoud ervan dan meewegen voor evenementenvergunning voor 2020? Zo nee, waarom niet?

16. Wat is de relatie tussen de locatieprofielen en het evenementenbeleid, dat stamt uit 2009 en dat in 2013 voor het laatst is geëvalueerd? In hoeverre is de evenementennota uit 2013 aan een update toe?

DUURZAAMHEID

Bij diverse vragen van de Partij voor de Dieren, onder meer bij de Voorjaarsnota en de Programmabegroting, over duurzaamheidsmaatregelen ten aanzien van evenementen, verwees het college naar de locatieprofielen (we noemen: het in de ban doen van dieselaggregaten, het aanleggen van stroompunten, het al dan niet verlagen van geluidsniveaus). Tijdens genoemde collegebijeenkomst kregen we als raad wel een algemene presentatie over de verduurzaming, maar niet over de manier waarop het college in Utrecht hier daadwerkelijk aan werkt. Terwijl onze (en andere) fractie(s) hier vragen over stelden en/of moties over indienden.

17. Kan het college begrijpen dat de Partij voor de Dieren teleurgesteld is dat we een presentatie kregen over welke duurzaamheidsmaatregelen in het algemeen mogelijk zijn, in plaats van een update over hoe de toegezegde duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot Utrechtse evenementen momenteel in beleid verwerkt worden?

18. Over de duurzaamheidspresentatie van Green Events: wat vindt het college van de suggestie dat Utrechtse festivals zouden moeten gaan werken met batterijen die opgeladen worden met behulp van bestaande stroompunten en zo duurzamer zijn dan dieselaggregaten en nieuw aan te leggen stroompunten? Is het college bereid een proactieve rol te nemen bij de aanschaf van oplaadbare batterijen, bijvoorbeeld in het opzetten van een leensysteem waar evenementen gebruik van kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

19. Zolang er nog geen oplaadbare batterijen zijn, zijn groene stroompunten van belang. Er zijn/worden er veel aangelegd. In hoeverre wordt het vervolgens verplicht om van die stroompunten gebruik te maken en wordt het gebruik van dieselaggregaten verboden? Door toezeggingen bij de Programmabegroting is dit nu praktijk in het Moreelsepark en Park Transwijk. Welke andere terreinen volgen in welk tempo?

20. Green Events ging ook in op de catering tijdens evenementen. Is het college bereid om meer plantaardig eten te bevorderen bij de Utrechtse evenementen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

21. In het verlengde hiervan: is het college bereid om het gebruik van single-use plastics te verbieden, zoals geadviseerd door Green Events en reeds besloten in Amsterdam? Zo nee, waarom niet?

22. Hoe ver is het college met het coördineren van duurzame en coöperatieve inkoop van festivalbenodigdheden, zoals toegezegd door de wethouder bij bespreking van motie 2018/M132?

23. Het Utrechtse coalitieakkoord schrijft voor: “Dat evenementen in de openbare ruimte over vier jaar duurzaam georganiseerd zijn”. Kan het college inmiddels meer toelichting verstrekken: betekent dit bijvoorbeeld dat alle evenementen over vier jaar klimaatneutraal en uitstootvrij zullen zijn? Welke concrete doelen stelt het college, in welk tijdpad? Graag een uitgebreide reactie.

24. Welke mogelijkheden ziet het college om de leges voor evenementenvergunningen te verduurzamen, vergelijkbaar met de duurzame leges voor omgevingsvergunningen?

25. In de raadsbrief van 2017 beloofde het college de raad in het tweede kwartaal van 2018 te informeren over het opstellen van een duidelijker categorie-indeling en bijbehorende (kostendekkende) legessystematiek. Hoe staat het daarmee?

DUURZAME BEDRIJFSVOERING

In 2017 vroeg de Partij voor de Dieren een update over de in 2016 door het college aangekondigde maatregelen Utrechtse festivals te verduurzamen door gezamenlijk te werken aan CO2-reductie en het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van het college was om in 2020 afspraken te hebben gemaakt met 80 festivals, waarvan er minimaal 40 een ‘A Greener Festival Award’ behaald zouden hebben (Raadsbrief 16-02-2016). In de antwoorden op onze schriftelijke vragen hierover werd dit herhaald: “In de periode 2018-2020 worden jaarlijks 10 festivals naar een A Greener Festival Award begeleid. Ons doel is dat duurzame festivals de komende jaren een vanzelfsprekendheid worden, en dat in 2020 de award aan ten minste 40 Utrechtse festivals is toegekend” (SV 2017-28). Toen we hiernaar vroegen tijdens de collegebijeenkomst van 17 januari, bleef het antwoord beperkt tot dat de snelheid samenhangt met de wil van organisaties. Een concreet getal werd niet genoemd. Tijd voor een nieuwe update dus.

26. Hoeveel begeleidingstrajecten voor festivalorganisaties zijn in 2016, 2017 en 2018 opgezet om deze organisaties te begeleiden naar een A Greener Festival Award?

27. Hoeveel awards zijn daadwerkelijk toegekend?

28. Hoe staat het met de planning om in 2020 met minimaal 80 Utrechtse festivalorganisaties samen te werken, en met het realiseren van 40 behaalde A Greener Festival Awards in Utrecht?

29. Als deze planning niet gehaald wordt, wanneer was het college dan van plan de raad hierover te informeren?

30. Als deze planning niet gehaald wordt, wat is dan de nieuwe, meetbare en realistische ambitie van dit college?

31. De Greener Festival Awards en de begeleiding door de organisatie Green Events zijn vooral gericht op verduurzaming van de bedrijfsvoering van individuele festivals. De relatie tussen festival, locatie en omgeving is daarvan geen onderdeel. Net zomin als de opstapeling van impact (bijvoorbeeld op het groen in parken) als meerdere evenementen elkaar opvolgen op dezelfde locatie. Hoe gaat het college deze factoren meenemen in de verduurzaming van festivals?

SPREIDING & KLACHTEN

Met betrekking tot de festivalisering ging het de Partij voor de Dieren in eerste instantie om een parkenbeleid, waarbij bestaande evenementen verspreid worden over de verschillende parken, en beter nog: versteende pleinen in de stad. De locatieprofielen zouden hier helderheid over moeten bieden, maar tijdens de collegebijeenkomst volgde hier onvoldoende informatie over. Ondertussen lijkt wel duidelijk dat er meer sprake is van overlast door evenementen.

32. Kan het college bevestigen dat een spreiding van evenementen over de stad niet moet leiden tot méér evenementen in de stad, maar alleen tot spreiding van maximaal hetzelfde aantal evenementen als nu?

33. Om dit te staven: hoeveel evenementen van welke categorie hebben in parken en natuurgebieden plaatsgevonden in 2016, 2017 en 2018? (context: middels SV 2015-142 kregen we de cijfers over een groot deel van 2015. Graag voortzetting van die tabel).

34. Hoeveel klachten zijn er vanaf 1 januari 2016 per jaar ontvangen bij de gemeente, politie, of andere instanties, van overlast? En wat was de aard van de klachten (geluidsoverlast, vervuiling, beschadiging van groen, dierenleed)? Graag het aantal en de aard van de klachten aangeven per festival (conform tabel in bijlage 2 van de beantwoording van SV 2015-142).

35. Als antwoord op vragen met betrekking tot ons Meldpunt Festivaloverlast (MV 3 27092018) zegde de wethouder toe de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van het indienen en afhandelen van klachten te verbeteren. Kan het college aangeven welke acties inmiddels zijn verricht en kan het college garanderen dat de dienstverlening op dit punt structureel is verbeterd voordat het evenementenseizoen 2019 in het voorjaar van start gaat?

36. In Amsterdam is pauzering een onderdeel geworden van spreiding. Na het plaatsvinden van een evenement in een bepaald park, wordt dat park voor zes weken ontzien van andere evenementen, zo heeft verantwoordelijk wethouder Ivens deze maand besloten. Is het college bereid om zo’n pauzering toe te voegen aan het systeem van locatieprofielen?

ECOLOGIE

Tijdens de collegebijeenkomst vroegen we in hoeverre organisaties met een ecologische invalshoek worden betrokken bij het participatieproces, dat bij het opstellen van de locatieprofielen wordt opgetuigd. Omdat de tijd ontbrak, hebben we nog aanvullende vragen:

37. In de commissie S&R van 4 juli 2017 benadrukte de wethouder dat de manier waarop omgegaan wordt met groen een heel belangrijk punt is om vast te leggen, en dat daarom in de profielen ook de ecologische draagkracht van parken wordt opgenomen. Is het college het met de PvdD eens dat voor dit onderwerp kennis van ecologische experts vereist is, en dat dit onderwerp zich niet leent voor bewonersinspraak? Zo nee, waarom niet?

38. Hoe wordt op dit moment rekening gehouden met de (broed)seizoenen bij het verlenen van evenementenvergunningen, en wat gaat hierin veranderen na vaststelling van de locatieprofielen?

39. Hoe wordt op dit moment rekening gehouden met op evenementenlocaties aanwezige ecologische waarden bij het verlenen van evenementenvergunningen, en wat gaat hierin veranderen na vaststelling van de evenementenprofielen?

40. Wat is de rol van het MAGIE-overleg in de uitvoering van het huidige evenementenbeleid? Hoe wordt het MAGIE-overleg betrokken bij het opstellen van de locatieprofielen?

41. Welke experts op het gebied van biodiversiteit worden betrokken bij opstellen van de locatieprofielen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren