Schrif­te­lijke vragen Geen bruine energie mest­ver­gister De Meern


Indiendatum: 8 mrt. 2023

Schriftelijke vragen 47/2023

Er is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het vestigen van een mestvergister in De Meern (bron: Officiële Bekendmakingen). Bij navraag bleek dat het hier gaat om een bedrijf dat 350 ‘melkkoeien’ en kalveren houdt [1]. De gemeente Utrecht is bevoegd gezag voor deze aanvraag. Mestvergisters en andere soorten mestverwerkers zijn afhankelijk van een mestoverschot, met andere woorden van de (intensieve) veehouderij, en mestvergisters houden daarmee de bio-industrie overeind. Daarom is de Partij voor de Dieren hiertegen. Mestvergisters zijn daarmee geen bron van groene energie, maar van bruine energie, waarbij bruin staat voor de kleur van de bron, de mest. Ook al beweert de aanvrager dat er geen stank- en luchtwegoverlast ontstaat door mestvergisters, dit is wel degelijk het geval. En biochemicus en hoogleraar Lucas Reijnders noemt mestvergisters “Ecologische waanzin en boerenbedrog”, mede omdat ze netto nauwelijks energie opleveren en juist te veel energie kosten.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat energie van een mestvergister niet gezien kan worden als groen en duurzaam, maar als bruin en vervuilend, omdat deze energie afhankelijk is van de intensieve veehouderij, die één van de grootste veroorzakers is van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de stikstofcrisis? Zo nee, waarom niet?
 2. In hoeverre vindt het college de aanvraag voor een mestvergister passen bij de duurzame stad die Utrecht wil zijn, gelet op het feit dat deze mest afkomstig is uit de intensieve veehouderij en ook lang niet zo duurzaam is als men beweert?
 3. Het is niet bekend of het bedrijf een subsidie van de gemeente of een andere overheid aanvraagt. Is dit het geval en zo ja, om hoeveel geld wordt er gevraagd en gaat het hier dan om een aanvraag voor een ‘duurzame subsidie’?
 4. De Tweede Kamer besloot in september 2021 mestvergisters uit te sluiten van de SDE++ subsidies, waarmee deze energie dus als niet-duurzaam worden gezien. Hoe denkt het college hierover?
 5. Wat is volgens het college de milieu-impact (geurhinder, lucht- en bodemvervuiling door diverse vervuilende stoffen) als deze mestvergister er zou komen? Hoe verhoudt zich dat tot de huidige praktijksituatie en hoe verhoudt zich dat tot de vergunningen die het bedrijf al heeft?
 6. De aanvrager van de vergunning zegt zonder stank- en luchtwegoverlast te kunnen werken, maar dat lijkt ons onmogelijk, ook gezien de onderzoeken die hier al naar gedaan zijn elders in Nederland. Hoe denkt het college hierover?
 7. In hoeverre heeft het college de instrumenten om, als bevoegd gezag, de aanvraag af te kunnen wijzen? Bijvoorbeeld: het hele apparaat krijgt een afmeting van 517 m2 – en dat is groter dan mag van het bestemmingsplan.
  A. Is het bijvoorbeeld een optie om deze afwijking van het bestemmingsplan niet te vergunnen, of hier in plaats van de kruimelregeling te kiezen voor een wijziging van het bestemmingsplan en dit als voorstel voor te leggen aan de raad? Zo nee, waarom niet?
 8. Als het college deze, en eventuele toekomstige, aanvragen voor een mestvergister wél kan weigeren: bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?
 9. Als het college echter over onvoldoende instrumenten beschikt: welke rol kan de gemeenteraad hier spelen?
 10. Als het college de aanvraag écht niet kan weigeren, bent u dan bereid om de strengste normen op te leggen wat betreft uitstoot ten bate van een schone en stankloze lucht en bodem? Zo nee, waarom niet?
 11. Vindt het college het, net als de Partij voor de Dieren, pas écht duurzaam en klimaatvriendelijk als de aanvrager van deze vergunning toewerkt naar het houden van minder dieren - en daarmee ook minder mest - en is het college bereid om het gesprek met de aanvrager hierover aan te gaan? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoeveel veehouderijen zijn er momenteel in de gemeente Utrecht gevestigd, met hoeveel en welke dieren, en waar bevinden deze zich?
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] Dit bedrijf valt dus officieel onder de intensieve veehouderij, aangezien veehouderij intensief wordt genoemd bij meer dan 200 ‘melkkoeien’.