Schrif­te­lijke vragen Gestegen dieren­arts­kosten zorgen voor dierenleed


Indiendatum: 5 feb. 2024

Schriftelijke vragen 26/2024

Dierenartspraktijken worden steeds vaker overgenomen door commerciële dierenartsketens, waardoor inmiddels minimaal 17% van alle dierenklinieken in Nederland in hun handen is. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor dierzorg sterk opgevoerd worden en dat mensen met huisdieren die voor zulke hoge kosten worden gesteld vaker de zorg voor hun dier uitstellen of niet naar de dierenarts gaan. Ook hanteren steeds meer van deze praktijken kantoortijden, waardoor mensen aangewezen zijn op de spoedzorg, die nog veel duurder is. Of zij wachten tot na het weekend, met alle gevolgen van dien.

Niet alleen particulieren lopen tegen deze problemen aan, maar ook het asiel en de Dierenambulance. Zij moeten steeds meer geld betalen voor huisdieren en wilde dieren die op dat moment bij hen verblijven en die medische hulp of euthanasie nodig hebben. De commerciële ketens geven (meestal) geen speciale tarieven voor dierenhulporganisaties, met als gevolg dat de dierenhulporganisaties ook steeds verder in de financiële problemen komen. Door dit alles staat de wettelijke zorgplicht voor dieren onder druk. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Ziet het college dat internationale ketens ook in Utrecht dierenartspraktijken opkopen en in hoeverre maakt het college zich zorgen over de gevolgen van de hierdoor gestegen kosten en aangepaste openingstijden voor particulieren en dierenhulporganisaties?

2. Is het college bekend met signalen van de Dierenvoedselbank, het asiel, de Dierenambulance, U-Pas houders, Buurtteams en/of andere (vertegenwoordigers van) gedupeerden over de gestegen dierenartskosten en dat mensen het niet of nauwelijks meer kunnen betalen?

Op 28 november 2023 stond in de raadsbrief “Verzamelbrief stand van zaken en afhandeling diverse toezeggingen en moties Dierenwelzijn” dat het college in gesprek was met de Dierenbescherming en in gesprek zou blijven met de ketenpartners over de gestegen dierenartskosten, Er stond ook dat er in december 2022 in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om een onderzoek in te stellen naar de prijsstijgingen en de mogelijkheden te bezien om deze te beperken. Dit onderzoek is helaas behoorlijk vertraagd en daarom zou het helpen als gemeenten druk uitoefenen op de (demissionair) minister. In Amsterdam werd op 20 december 2023 door vrijwel de gehele gemeenteraad een motie aangenomen om het college van B&W te vragen een lobby te starten richting het Rijk rond de gestegen dierenartskosten.

3. Is het college bereid om zich bij deze lobby aan te sluiten en de drie gevraagde dictumpunten[1] van Partij voor de Dieren Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam en wellicht ook andere gemeenten op te pakken? Zo nee, waarom niet?

4. Welk nieuws heeft het college over de gesprekken met de Dierenbescherming, het asiel en de Dierenambulance en hoe zij steeds meer tegen de gestegen dierenartskosten, maar ook de krappere openingstijden van dierenartspraktijken en de dure spoedzorg aanlopen?

4A. Hoe gaat het college de vinger aan de pols houden en de dierenorganisaties zoveel mogelijk steunen?

5. Aangezien dierenartsen (afgezien van 1 of 2 praktijken) niet bereid of in staat lijken te zijn mee te werken aan korting op dierenartskosten voor minima via de U-Pas: welke opties ziet het college nu nog voor minima die ernstig zieke dieren hebben en de dierenartskosten niet kunnen betalen (afgezien van de pilot met de Dierenvoedselbank, waar we volgens het college eind 2024 meer over horen)?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een lobby te starten richting het Rijk – eventueel samen met andere gemeenten, de G4 of VNG – met als doel:

  • Het aangekondigde onderzoek naar de prijsontwikkeling in de sector versneld te laten uitvoeren.
  • Het invoeren van een Btw-tarief van 9% voor dierenartsen.
  • Het reguleren van de prijzen van diergeneeskundige zorg zoals dat ook in andere medische sectoren het geval is.

Indiendatum: 5 feb. 2024
Antwoorddatum: 5 mrt. 2024

Schriftelijke vragen 26/2024

Dierenartspraktijken worden steeds vaker overgenomen door commerciële dierenartsketens, waardoor inmiddels minimaal 17% van alle dierenklinieken in Nederland in hun handen is. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor dierzorg sterk opgevoerd worden en dat mensen met huisdieren die voor zulke hoge kosten worden gesteld vaker de zorg voor hun dier uitstellen of niet naar de dierenarts gaan. Ook hanteren steeds meer van deze praktijken kantoortijden, waardoor mensen aangewezen zijn op de spoedzorg, die nog veel duurder is. Of zij wachten tot na het weekend, met alle gevolgen van dien.

Niet alleen particulieren lopen tegen deze problemen aan, maar ook het asiel en de Dierenambulance. Zij moeten steeds meer geld betalen voor huisdieren en wilde dieren die op dat moment bij hen verblijven en die medische hulp of euthanasie nodig hebben. De commerciële ketens geven (meestal) geen speciale tarieven voor dierenhulporganisaties, met als gevolg dat de dierenhulporganisaties ook steeds verder in de financiële problemen komen. Door dit alles staat de wettelijke zorgplicht voor dieren onder druk. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Ziet het college dat internationale ketens ook in Utrecht dierenartspraktijken opkopen en in hoeverre maakt het college zich zorgen over de gevolgen van de hierdoor gestegen kosten en aangepaste openingstijden voor particulieren en dierenhulporganisaties?

Wij krijgen geen signalen dat er in Utrecht veel internationale ketens bestaande praktijken opkopen. Een globale analyse laat zien dat het aandeel dierenartsen dat eigendom is van internationale ketens beperkt is (ong. 10%). Wel krijgen we signalen dat dierenartsen duurder worden, voornamelijk in het weekend en de avonduren, omdat dan alleen de spoedzorg of de specialistische dierenziekenhuizen bereikbaar zijn. Wij maken ons ook zorgen om de gestegen kosten, omdat dit voor veel zorgen en problemen kan leiden voor de eigenaren, maar ook omdat dit kan betekenen dat eigenaren de zorg voor het dier uitstellen. Dit is natuurlijk niet goed voor het welzijn van de dieren. We houden daarom de situatie in de gaten en zijn scherp op extra signalen van particulieren en dierenhulporganisaties.

2. Is het college bekend met signalen van de Dierenvoedselbank, het asiel, de Dierenambulance, U-Pas houders, Buurtteams en/of andere (vertegenwoordigers van) gedupeerden over de gestegen dierenartskosten en dat mensen het niet of nauwelijks meer kunnen betalen?

Zoals beschreven in de raadsbrief van 28 november zijn we bekend met de signalen van de Dierenvoedselbank, het Asiel, de Dierenambulance en de Vogelopvang en breed vanuit de samenleving. In de Dashboardbrief Werk en Inkomen over het eerste kwartaal 2023 hebben wij u eerder geïnformeerd over het klanttevredenheidsonderzoek U-pas waarin naar voren kwam dat de behoefte naar het vergoeden van dierenartskosten uit de U-pas laag is. Wij krijgen op dit moment nog geen signalen vanuit het U-pasbureau dat de behoefte sterk gestegen is.

Op 28 november 2023 stond in de raadsbrief “Verzamelbrief stand van zaken en afhandeling diverse toezeggingen en moties Dierenwelzijn” dat het college in gesprek was met de Dierenbescherming en in gesprek zou blijven met de ketenpartners over de gestegen dierenartskosten, Er stond ook dat er in december 2022 in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om een onderzoek in te stellen naar de prijsstijgingen en de mogelijkheden te bezien om deze te beperken. Dit onderzoek is helaas behoorlijk vertraagd en daarom zou het helpen als gemeenten druk uitoefenen op de (demissionair) minister. In Amsterdam werd op 20 december 2023 door vrijwel de gehele gemeenteraad een motie aangenomen om het college van B&W te vragen een lobby te starten richting het Rijk rond de gestegen dierenartskosten.

3. Is het college bereid om zich bij deze lobby aan te sluiten en de drie gevraagde dictumpunten[1] van Partij voor de Dieren Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam en wellicht ook andere gemeenten op te pakken? Zo nee, waarom niet?

In principe zijn wij bereid om ons bij deze lobby aan te sluiten. Gemeente Amsterdam heeft de lobby uitgesteld totdat de uitkomst van het onderzoek bekend is, zodat bepaald kan worden of een verlaging van het btw-tarief of regulering effectief en haalbaar is. Daarnaast zijn recent vier moties in de Tweede Kamer aangenomen over de gestegen dierenartskosten. De moties vragen om maatregelen te onderzoeken om de kosten voor dierenbehandelingen laag te houden, onderzoek doen naar een prijsplafond, het ingrijpen in de overname van praktijken door bepaalde partijen en onderzoek naar mogelijkheden om de werkdruk te verlagen. Ook wij willen graag wachten op de uitkomst van het onderzoek. Zodra de gemeente Amsterdam de lobby uitvoert, verwachten wij hier ook bij aan te kunnen sluiten.

4. Welk nieuws heeft het college over de gesprekken met de Dierenbescherming, het asiel en de Dierenambulance en hoe zij steeds meer tegen de gestegen dierenartskosten, maar ook de krappere openingstijden van dierenartspraktijken en de dure spoedzorg aanlopen?

4A. Hoe gaat het college de vinger aan de pols houden en de dierenorganisaties zoveel mogelijk steunen?

De gestegen dierenartskosten zijn een terugkerend onderwerp tijdens de kwartaalgesprekken met de Dierenbescherming en ketenpartners. Daarnaast zijn wij altijd beschikbaar voor tussentijdse gesprekken over het onderwerp wanneer daar behoefte aan is. Wij ondersteunen oplossingen voor zover dit binnen onze invloedssfeer ligt.

5. Aangezien dierenartsen (afgezien van 1 of 2 praktijken) niet bereid of in staat lijken te zijn mee te werken aan korting op dierenartskosten voor minima via de U-Pas: welke opties ziet het college nu nog voor minima die ernstig zieke dieren hebben en de dierenartskosten niet kunnen betalen (afgezien van de pilot met de Dierenvoedselbank, waar we volgens het college eind 2024 meer over horen)?

Zie antwoord op vraag 2.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een lobby te starten richting het Rijk – eventueel samen met andere gemeenten, de G4 of VNG – met als doel:

  • Het aangekondigde onderzoek naar de prijsontwikkeling in de sector versneld te laten uitvoeren.
  • Het invoeren van een Btw-tarief van 9% voor dierenartsen.
  • Het reguleren van de prijzen van diergeneeskundige zorg zoals dat ook in andere medische sectoren het geval is.