Schrif­te­lijke vragen Het Jaar van de Merel


Indiendatum: 14 feb. 2022

Schriftelijke vragen 34/2022

Het laatste weekend van januari deden meer dan 170.000 mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Sinds de coronapandemie is vogels kijken enorm in populariteit toegenomen.

Eén van de bekendste vogels van Nederland is de merel. Het gaat slecht met deze vogelsoort. In drie à vier jaar tijd is de populatie in Nederland afgenomen met 30%. Het gaat om honderdduizenden vogels.

Het usutu-virus, waaraan veel merels zijn bezweken, lijkt inmiddels te zijn verdwenen uit Nederland. Vogelkenners vermoeden dan ook dat er iets anders aan de hand moet zijn. De Vogelbescherming en Sovon, het kennisinstituut over het voorkomen en de ontwikkeling van vogels, gaan dit jaar onderzoek doen naar de gezondheid van merels en hun leefomstandigheden. 2022 is dan ook uitgeroepen tot het Jaar van de Merel.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen naar aanleiding van bovenstaande:

1. In hoeverre is het college bekend met de zorgelijke stand van zaken met betrekking tot de merelpopulatie in Nederland?

2. In hoeverre is het college bekend met het onderzoek van de Vogelbescherming en Sovon, dat meer duidelijkheid moet gaan geven over de reden(en) van de afname van het aantal merels?

3. Is het college bereid om na te gaan of er behoefte bestaat bij Vogelbescherming en Sovon aan eventuele samenwerking dan wel ondersteuning met/door onze stadsecologen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om bij Vogelbescherming Nederland en Sovon na te gaan welke aanpassingen in groene gebieden zoals bijvoorbeeld parken en openbaar groen nú al kunnen worden doorgevoerd om de omstandigheden voor merels in onze gemeente te verbeteren, en hier op te acteren? Zo nee, waarom niet?

Begin 2019 deed de Vogelbescherming al eens de oproep aan heel Nederland om zich in te zetten voor een ‘merelvriendelijke’ tuin.

5. Is het college nu alvast bereid om bij Vogelbescherming en Sovon na te gaan welke aanpassingen bewoners van Utrecht kunnen doen in hun tuin om de merel te accommoderen, en vervolgens via onze gemeentelijke website bewoners hierop te attenderen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om de uitkomsten van het onderzoek van de Vogelbescherming en Sovon tot zich te nemen, en de aanbevelingen die er mogelijk uit volgen, op te volgen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

Schriftelijke vragen 34/2022

Het laatste weekend van januari deden meer dan 170.000 mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Sinds de coronapandemie is vogels kijken enorm in populariteit toegenomen.

Eén van de bekendste vogels van Nederland is de merel. Het gaat slecht met deze vogelsoort. In drie à vier jaar tijd is de populatie in Nederland afgenomen met 30%. Het gaat om honderdduizenden vogels.

Het usutu-virus, waaraan veel merels zijn bezweken, lijkt inmiddels te zijn verdwenen uit Nederland. Vogelkenners vermoeden dan ook dat er iets anders aan de hand moet zijn. De Vogelbescherming en Sovon, het kennisinstituut over het voorkomen en de ontwikkeling van vogels, gaan dit jaar onderzoek doen naar de gezondheid van merels en hun leefomstandigheden. 2022 is dan ook uitgeroepen tot het Jaar van de Merel.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen naar aanleiding van bovenstaande:

1. In hoeverre is het college bekend met de zorgelijke stand van zaken met betrekking tot de merelpopulatie in Nederland?

We zien dat de merel het moeilijk heeft; in Utrecht meten we helaas ook een (matige) afname van de broedvogel. Sinds 2017 volgen we de aantallen broedvogels via Meetnet Urbane Soorten (MUS) van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

2. In hoeverre is het college bekend met het onderzoek van de Vogelbescherming en Sovon, dat meer duidelijkheid moet gaan geven over de reden(en) van de afname van het aantal merels?

Wij zijn bekend met dit onderzoek.

3. Is het college bereid om na te gaan of er behoefte bestaat bij Vogelbescherming en Sovon aan eventuele samenwerking dan wel ondersteuning met/door onze stadsecologen? Zo nee, waarom niet?

Onze stadsecologen werken regelmatig samen met Vogelbescherming en Sovon en geven bijvoorbeeld gezamenlijke interviews over vogels. Binnenkort vindt ambtelijk een kennismaking plaats met de beleidsadviseur stadsvogels van Vogelbescherming; we zullen bespreken waarin we elkaar kunnen versterken.

4. Is het college bereid om bij Vogelbescherming Nederland en Sovon na te gaan welke aanpassingen in groene gebieden zoals bijvoorbeeld parken en openbaar groen nú al kunnen worden doorgevoerd om de omstandigheden voor merels in onze gemeente te verbeteren, en hier op te acteren? Zo nee, waarom niet?

De merel is een soort van de Utrechtse Soortenlijst waarvoor we inspanningen plegen voor behoud en ontwikkeling van het leefgebied, zoals bijvoorbeeld het aanplanten van besdragende struiken, het behouden van voldoende gras als foerageergebied en het bieden van geschikte nestgelegenheid met groene gevels en beplanting die beschutting biedt. Waar de contacten met de Vogelbescherming en Sovon daarin behulpzaam kunnen zijn, zullen we deze gebruiken.

Begin 2019 deed de Vogelbescherming al eens de oproep aan heel Nederland om zich in te zetten voor een ‘merelvriendelijke’ tuin.

5. Is het college nu alvast bereid om bij Vogelbescherming en Sovon na te gaan welke aanpassingen bewoners van Utrecht kunnen doen in hun tuin om de merel te accommoderen, en vervolgens via onze gemeentelijke website bewoners hierop te attenderen? Zo nee, waarom niet?

We zullen bewoners van Utrecht attenderen op het Jaar van de Merel en op manieren waarop ze hun tuin kunnen aanpassen voor de merel. We zullen dit doen in afstemming met Vogelbescherming en Sovon en ook Utrecht Natuurlijk hierbij betrekken.

6. Is het college bereid om de uitkomsten van het onderzoek van de Vogelbescherming en Sovon tot zich te nemen, en de aanbevelingen die er mogelijk uit volgen, op te volgen? Zo nee, waarom niet?

We zullen de uitkomsten van het onderzoek bestuderen en waar mogelijk gebruiken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren