Schrif­te­lijke vragen Huiselijk geweld en corona


Indiendatum: 24 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Kinderen en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld gaan helaas ook door. Voor de slachtoffers is geen ontsnapping mogelijk.

1. Hoe zijn we in Utrecht de komende tijd alert op signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling? Kunnen alle betrokken partijen in deze tijd goed hun werk doen? Welke aanvullende maatregelen kan het college nog nemen?

2. Welke maatregelen worden genomen om gezinnen met problematische spanningen (waar bijvoorbeeld signalen zijn van mishandeling, geweld of overbelasting) een tijdelijke uitwijkmogelijkheid te geven waarbij bijvoorbeeld bepaalde gezinsleden tijdelijk elders kunnen verblijven? En hoe is dit geregeld voor huisdieren die het slachtoffer worden van huiselijk geweld?

3. Is in Utrecht ook geregeld dat kinderen met een onveilige thuissituatie mogelijk op school of in bibliotheken of op andere plekken opgevangen worden en les krijgen?

Minister Slob maakte afgelopen week bekend dat hij extra geld uitrekt om kwetsbare gezinnen te helpen. Gemeenten gaan ervoor zorgen dat kwetsbare leerlingen een plek krijgen om lessen te volgen, zoals in de bibliotheek of op school. [1]

4. Mocht Nederland overgaan op een lockdown, hoe kunnen we dan hulp bieden aan deze kinderen? Hoe bereidt de gemeente zich voor op dit scenario?

5. Zijn er noodplannen opgesteld voor het opvangen van extra huisdieren doordat huiselijk geweld uit de hand loopt? Zo nee, waarom niet?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] www.ad.nl/binnenland/laptops-en-lessen-in-de-bieb-voor-leerlingen-uit-kwetsbare-gezinnen~ab977c79

Indiendatum: 24 mrt. 2020
Antwoorddatum: 27 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Kinderen en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld gaan helaas ook door. Voor de slachtoffers is geen ontsnapping mogelijk.

1. Hoe zijn we in Utrecht de komende tijd alert op signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling? Kunnen alle betrokken partijen in deze tijd goed hun werk doen? Welke aanvullende maatregelen kan het college nog nemen?

2. Welke maatregelen worden genomen om gezinnen met problematische spanningen (waar bijvoorbeeld signalen zijn van mishandeling, geweld of overbelasting) een tijdelijke uitwijkmogelijkheid te geven waarbij bijvoorbeeld bepaalde gezinsleden tijdelijk elders kunnen verblijven? En hoe is dit geregeld voor huisdieren die het slachtoffer worden van huiselijk geweld?

3. Is in Utrecht ook geregeld dat kinderen met een onveilige thuissituatie mogelijk op school of in bibliotheken of op andere plekken opgevangen worden en les krijgen?

Minister Slob maakte afgelopen week bekend dat hij extra geld uitrekt om kwetsbare gezinnen te helpen. Gemeenten gaan ervoor zorgen dat kwetsbare leerlingen een plek krijgen om lessen te volgen, zoals in de bibliotheek of op school. [1]

4. Mocht Nederland overgaan op een lockdown, hoe kunnen we dan hulp bieden aan deze kinderen? Hoe bereidt de gemeente zich voor op dit scenario?

5. Zijn er noodplannen opgesteld voor het opvangen van extra huisdieren doordat huiselijk geweld uit de hand loopt? Zo nee, waarom niet?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] www.ad.nl/binnenland/laptops-en-lessen-in-de-bieb-voor-leerlingen-uit-kwetsbare-gezinnen~ab977c79

Antwoord college van B&W in de 'corona-raadsbrief' van 30 maart 2020:

Alle ketenpartners in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling proberen de dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook buurtteams zoeken actief contact met cliënten. Zowel bij de politie, Veilig Thuis als bij de opvang geweld in afhankelijkheid relaties zien we nog geen toename van extra meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Wel zijn er signalen van oplopende spanningen en overbelasting bij gezinnen. De alertheid bij hulpverleners op signalen van ongewenst gedrag (ook dierenmishandeling) blijft onverminderd groot. Gemeente en ketenpartners zijn dagelijks in gesprek met elkaar over signalen en knelpunten, en zetten naast bestaande instrumenten in op aanvullende oplossingen, zoals video hulpverlening, inzetten sociale netwerk, inhuren van extra hotelbedden voor tijdelijke time out opvang.

Scholen doen hun uiterste best om kwetsbare kinderen in beeld te hebben en houden. Daar waar nodig worden zij door de scholen opgevangen. De aantallen kinderen die worden opgevangen op scholen verschillen per dag, omdat dit o.a. afhangt van de rooster van ouders met vitale beroepen. Wij weten dat het op de meeste scholen gaat om de opvang van tussen de 5-10 kinderen. Op een aantal grotere locaties gaat het om 20-50 kinderen. Onder deze aantallen vallen ook kinderen die worden opgevangen i.v.m. onveilige thuissituatie. Het is in deze situatie erg belangrijk om nauw af te stemmen over de rolverdeling en samenwerking met partijen als het buurteam, de gecertificeerde instelling/Veilig Thuis, het samenwerkingsverband, leerplicht en de jeugdgezondheidszorg. De structuur die hiervoor in Utrecht bestaat (‘kernpartneraanpak’) wordt hiervoor benut en er is een afwegingskader in de maak om professionals te ondersteunen.

Er is een vast contactpersoon van de gemeente die beschikbaar is om te ondersteunen op het moment dat het niet direct lukt om de opvang te organiseren. Samen met het onderwijs, buurtteam en andere partners, zoals JoU, Dock en SportUtrecht kijken wij welk alternatief aanbod wij verder kunnen organiseren. Wij zien bij alle betrokken partijen veel bereidheid om hier een bijdrage aan te leveren. Het Rijk heeft inmiddels toegezegd dat voor een deel van de extra inzet de kosten worden vergoed, voor de overige meerkosten (zoals het inhalen van uitgestelde zorg) zijn we in gesprek met het Rijk.