Schrif­te­lijke vragen Plant­based Treaty


Indiendatum: 20 apr. 2023

Schriftelijke vragen

In navolging van de populaire Fossil Fuel Treaty is inmiddels ook de Plant Based Treaty gelanceerd. De Treaty is ontworpen om het belang van voedselsystemen te benadrukken in de strijd tegen klimaatverandering. Dit verdrag heeft als doel de aantasting van essentiële ecosystemen door de veehouderij te stoppen en een verschuiving naar gezonde, duurzame en plantaardige voedingspatronen te bevorderen. Minder dierlijke landbouw en meer plantaardige voeding zijn nodig om uitstoot van methaan en andere broeikasgassen te laten dalen en de klimaatdoelen te kunnen halen.

In 2019 riep Utrecht de klimaatcrisis uit en in 2022 deden we hetzelfde voor de biodiversiteitscrisis. Utrecht ondersteunt ook de Global Goals actief. In dezelfde lijn ligt het voor de hand dat Utrecht de doelen van de Plant Based Treaty publiekelijk onderschrijft en als eerste gemeente in Nederland de Treaty ondertekent. Het ondertekenen van de Plant Based Treaty is juridisch niet bindend en brengt om die reden ook geen juridische risico’s met zich mee. Wereldwijd hebben verschillende steden de Plant Based Treaty ondertekend, waaronder Edingburgh. De fracties Volt, Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de Plant Based Treaty? Wat vindt het college van deze Treaty?

2. Welke acties / aandachtspunten van de Plant Based Treaty zijn al onderdeel van Utrechts beleid?

3. Welke acties / aandachtspunten van de Plant Based Treaty zijn (er nog meer) mogelijk om op lokaal niveau te implementeren?

4. Is het college bereid om namens Utrecht de Plant Based Treaty te ondertekenen? Zo nee, waarom niet?

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks