Schrif­te­lijke vragen Schrappen ecolo­gische ambities Groene Lint Overvecht


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Schriftelijke vragen 78/2023

In de raadsbrief “Voortgang diverse vergroeningsprojecten” van 9 maart jl. is de raad geïnformeerd over de wijzigingen binnen het project Groene Lint Overvecht. Het uitgangspunt van het Groene Lint Overvecht was het versterken van de groenstructuur door het verbinden van belangrijke groene gebieden in Overvecht: het Vechtzoomgebied, park Watertoren, het Gagelpark en polder Ruigenhoek. De Partij voor de Dieren vindt die verbinding zeer gewenst, omdat het zowel goed is voor dieren die een groter leefgebied tot hun beschikking krijgen als voor mensen die makkelijker en langer op een gezonde plek kunnen sporten en ontspannen.

Bij de bespreking van het ambitiedocument Samen voor Overvecht in commissie en raad in 2019 had de wethouder mooie woorden over ecologie en het betrekken van Natuur en Milieu Overvecht. Het college nam motie 270/2019 over. Deze motie riep op om bij de uitwerking van het Groene Lint groene en blauwe verbindingen tussen de Vecht en het Noorderpark te maken en faunapassages aan te leggen. Voor het project was 1,7 miljoen beschikbaar, waarvan 1 miljoen vanuit het Meerjaren Groenprogramma en aanvullend nog gelden uit de regiodeal en coronagelden.

In de raadsbrief van begin deze maand deelt het college mee dat het uitgangspunt om groene gebieden te verbinden is losgelaten en er in plaats daarvan is/wordt geïnvesteerd in verbetering van een aantal hofjes in de buurt. Van de ruim anderhalf miljoen euro die beschikbaar was om groen te verbinden blijkt nu dat 1 miljoen al is besteed aan participatie en ontwerp en aan de uitvoering van 1 hof (Okapidreef) en 1 ecologische berm (Carnegiedreef).

Hoewel de Partij voor de Dieren participatie van inwoners in Overvecht ook belangrijk vindt, zijn we verbaasd over de keuze van het college om budget uit het Meerjaren Groenprogramma te besteden aan participatie en ontwerp en de keuze om in plaats van een ecologische impuls aan de groenstructuur te geven, te investeren in het aantrekkelijker maken van op zichzelf staande hofjes.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Hoe is de 1,7 miljoen die beschikbaar was voor het Groene Lint Overvecht precies verdeeld tussen kosten voor participatie, ontwerp, en voor het daadwerkelijk vergroenen van de afzonderlijke hofjes?

2. Hoe draagt deze investering volgens het college bij aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van en de leefbaarheid voor wilde dieren in deze hofjes?

3. Waarom lijkt het college het vergroenen van op zichzelf staande hofjes belangrijker te vinden dan het verbinden van groene gebieden in Overvecht?

4. Hoe heeft het college uitvoering gegeven aan motie 270/2019? Heeft de uitkleding van de groene ambities met het Groene Lint hier invloed op en zo ja, hoe? Zo nee, hoe zit het dan?

5. In hoeverre heeft het college bij het besluit de uitvoering van het Groene Lint te wijzigen de belangen van flora en fauna (leefgebied, migratiemogelijkheden, foerageren) meegewogen?

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met het schrappen van de ambitie de groenstructuur in Overvecht meer te verbinden een waardevolle mogelijkheid om de ecologie een impuls te geven wordt vergooid? Zo nee, waarom niet?

7. In hoeverre ziet het college kansen om het Vechtzoomgebied en polder Ruigenhoek wél met elkaar te verbinden, van welk budget en wanneer?

Bij de Ivoordreef is onlangs een breed stuk van de groenstructuur vernietigd, voor de uitbreiding van sportpark Vechtzoom is veel bosplantsoen vernietigd en bij het Zandpad is een paar jaar geleden al een brede strook van 230 bomen gekapt, waarvan de compensatie nog lang niet op het oude niveau is.

8. Deelt het college onze indruk dat er in de groenstructuur in Overvecht vooral wordt gesnoeid en gekapt en weinig wordt toegevoegd? Zo nee, waarom niet, en welke structurele verbeteringen zijn er dan de laatste jaren toegevoegd?

9. Zo ja, naast de genoemde 3 locaties, waar zijn en worden nog meer substantiële hoeveelheden groen vernietigd in Overvecht? En wat gaat het college doen om dit te stoppen én juist te versnellen in het vergroenen van Overvecht?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 mrt. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

Schriftelijke vragen 78/2023

In de raadsbrief “Voortgang diverse vergroeningsprojecten” van 9 maart jl. is de raad geïnformeerd over de wijzigingen binnen het project Groene Lint Overvecht. Het uitgangspunt van het Groene Lint Overvecht was het versterken van de groenstructuur door het verbinden van belangrijke groene gebieden in Overvecht: het Vechtzoomgebied, park Watertoren, het Gagelpark en polder Ruigenhoek. De Partij voor de Dieren vindt die verbinding zeer gewenst, omdat het zowel goed is voor dieren die een groter leefgebied tot hun beschikking krijgen als voor mensen die makkelijker en langer op een gezonde plek kunnen sporten en ontspannen.

Bij de bespreking van het ambitiedocument Samen voor Overvecht in commissie en raad in 2019 had de wethouder mooie woorden over ecologie en het betrekken van Natuur en Milieu Overvecht. Het college nam motie 270/2019 over. Deze motie riep op om bij de uitwerking van het Groene Lint groene en blauwe verbindingen tussen de Vecht en het Noorderpark te maken en faunapassages aan te leggen. Voor het project was 1,7 miljoen beschikbaar, waarvan 1 miljoen vanuit het Meerjaren Groenprogramma en aanvullend nog gelden uit de regiodeal en coronagelden.

In de raadsbrief van begin deze maand deelt het college mee dat het uitgangspunt om groene gebieden te verbinden is losgelaten en er in plaats daarvan is/wordt geïnvesteerd in verbetering van een aantal hofjes in de buurt. Van de ruim anderhalf miljoen euro die beschikbaar was om groen te verbinden blijkt nu dat 1 miljoen al is besteed aan participatie en ontwerp en aan de uitvoering van 1 hof (Okapidreef) en 1 ecologische berm (Carnegiedreef).

Hoewel de Partij voor de Dieren participatie van inwoners in Overvecht ook belangrijk vindt, zijn we verbaasd over de keuze van het college om budget uit het Meerjaren Groenprogramma te besteden aan participatie en ontwerp en de keuze om in plaats van een ecologische impuls aan de groenstructuur te geven, te investeren in het aantrekkelijker maken van op zichzelf staande hofjes.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Hoe is de 1,7 miljoen die beschikbaar was voor het Groene Lint Overvecht precies verdeeld tussen kosten voor participatie, ontwerp, en voor het daadwerkelijk vergroenen van de afzonderlijke hofjes?

Plankosten* € 430.000
Participatiekosten* € 175.000
Uitvoeringskosten ecologisch beplanting € 275.000
Uitvoeringskosten hof Okapidreef € 190.000
Gerealiseerd (tot en met 2022) € 1.070.000
Uitvoeringskosten 5 hoven in 2023 € 630.000
Totale kosten € 1.700.000

*Bij participatiekosten tot en met 2022 zijn alleen de kosten opgenomen van het externe bureau en de participatiespecialisten die we hebben ingehuurd. Bij de plankosten zitten de participatiekosten die door de eigen medewerkers zijn gemaakt. Echter er is niet geadministreerd welk deel voor participatie is en welk deel voor planvorming.

2. Hoe draagt deze investering volgens het college bij aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van en de leefbaarheid voor wilde dieren in deze hofjes?

Langs de Carnegiedreef hebben we eind 2021 ecologische beplanting aangebracht. Samen met de hoven die als stepping stones fungeren is dit onderdeel van het toekomstige raamwerk en daarbij realiseren we een verbetering van de ecologische waarden door toevoeging van soorten die daarvoor van belang zijn. Daarbij gaat het om inheemse soorten die een toevoeging aan het ecosysteem zijn, bijvoorbeeld vruchtdragende soorten (is voedsel voor dieren) en soorten die van belang zijn voor bijen vanwege hun nectar.

3. Waarom lijkt het college het vergroenen van op zichzelf staande hofjes belangrijker te vinden dan het verbinden van groene gebieden in Overvecht?

Wij vinden beide doelen van belang. Het Groene Lint maakt onderdeel uit van het proces om bewoners naar buiten te laten gaan om bij te dragen aan de gezondheid. Het vergroenen van de hoven past als stepping stones in de ecologische verbinding. Voor de verbindingen tussen de parken zelf zijn grootschaliger ingrepen nodig in de bestaande verkeerstructuur (zoals de oversteekbaarheid van de grote doorgaande verkeersstructuren, het invoeren van 30 km/h inclusief een versmalling van wegen). Om die reden is ook het grotere raamwerk van het Groene Lint nu gesplitst in korte termijn en lange termijn realisatie. Een grotere structuur van aaneengesloten groene routes naar o.a. de parken vraagt om die grotere ingrepen en
die opgave kan alleen in samenhang met overige opgaven in Overvecht ontwikkeld worden, zoals de opgaven voor wonen en mobiliteit. Die verbindende groenstructuur vraagt om een uitwerking in de Omgevingsvisie Overvecht die nu gestart is en die opgave is daarin ook benoemd.

4. Hoe heeft het college uitvoering gegeven aan motie 270/2019? Heeft de uitkleding van de groene ambities met het Groene Lint hier invloed op en zo ja, hoe? Zo nee, hoe zit het dan?

Er vindt geen uitkleding van de groene ambities plaats. Eerder is er een versterking van de ambities met de wijze waarop we invulling willen geven aan uitwerking van de uitgangspunten bij 'Groen Overvecht’ als onderdeel van de uitgangspuntennotitie voor de Omgevingsvisie Overvecht. Daarmee ontstaan kansen om verbindingen tussen en binnen het groen op een groter schaalniveau te ontwikkelen. De motie heeft deels al invulling gekregen door langs de Carnegiedreef ecologische beplanting aan te brengen.

5. In hoeverre heeft het college bij het besluit de uitvoering van het Groene Lint te wijzigen de belangen van flora en fauna (leefgebied, migratiemogelijkheden, foerageren) meegewogen?

Ja, dit is meegewogen. In het collegebesluit staat uitdrukkelijk dat we een herkenbare groene (route)structuur voor Overvecht verder uit werken in de Omgevingsvisie Overvecht (in samenhang met de bouwopgave en de mobiliteitsstructuur). Om de belangen van flora en fauna te verbeteren zijn die grootschaliger ingrepen nodig.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met het schrappen van de ambitie de groenstructuur in Overvecht meer te verbinden een waardevolle mogelijkheid om de ecologie een impuls te geven wordt vergooid? Zo nee, waarom niet?

Nee, zoals hierboven aangegeven is deze ambitie niet geschrapt, maar uitgewerkt in korte termijn en
lange termijn.

7. In hoeverre ziet het college kansen om het Vechtzoomgebied en polder Ruigenhoek wél met elkaar te verbinden, van welk budget en wanneer?

Waar dit onderdeel is van het groen in Overvecht wordt dit meegenomen in de Omgevingsvisie. De uitwerking en verdere budgettering hangt af van de beschikbare middelen binnen het Meerjaren Perspectief Ruimte (Groen, Mobiliteit en de bouwopgave). We zoeken die kansen door werk met werk te maken. Rondom de Vecht werken we nu aan een aantal plannen, zoals Natuurpark Zuilen en de uitbreiding van het Niftarlakepark tot aan de Vecht.

Bij de Ivoordreef is onlangs een breed stuk van de groenstructuur vernietigd, voor de uitbreiding van sportpark Vechtzoom is veel bosplantsoen vernietigd en bij het Zandpad is een paar jaar geleden al een brede strook van 230 bomen gekapt, waarvan de compensatie nog lang niet op het oude niveau is.

8. Deelt het college onze indruk dat er in de groenstructuur in Overvecht vooral wordt gesnoeid en gekapt en weinig wordt toegevoegd? Zo nee, waarom niet, en welke structurele verbeteringen zijn er dan de laatste jaren toegevoegd?

Nee dat delen we niet. Voor de genoemde projecten is een uitvoerige integrale afweging gemaakt, waarover uw raad ook heeft besloten en waar een groencompensatieplicht geldt volgens gemeentelijk beleid. In een groeiende stad zal het altijd nodig zijn om dergelijke afwegingen te maken. Als structurele verbetering hebben we eerder de verbinding tussen park de Gagel en het Noorderpark gerealiseerd met de fietsbrug. Bij de Zambesidreef is al eerder het noordelijke deel verwijderd en
omgevormd als onderdeel van het park rondom de NRU. Bij de Einthovendreef (Bastionweg) is in de onderdoorgang naar Blauwkapel een groenere inrichting gemaakt door het opheffen van meerdere rijbanen.

9. Zo ja, naast de genoemde 3 locaties, waar zijn en worden nog meer substantiële hoeveelheden groen vernietigd in Overvecht? En wat gaat het college doen om dit te stoppen én juist te versnellen in het vergroenen van Overvecht?

De afweging over ingrepen in Overvecht (tussen Wonen, Mobiliteit en Groen) zijn altijd onderdeel van plannen die aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming. We hebben te maken met ingrepen die vaak die integrale afweging vragen. In dat kader werken we het komende jaar aan de Omgevingsvisie voor Overvecht waarin we de (woning)bouwopgave, de toekomstige mobiliteitsstructuur en de groenstructuur in samenhang uitwerken. Het versterken van de kwaliteit van het groen is daarbij één van de uitgangspunten. De Omgevingsvisie is een visie en geen uitvoeringsprogramma.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Beheer Utrechtse parken

Lees verder

Mondelinge vragen Rigoureuze beschadiging Italiaanse populieren Rijnkennemerlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer