Schrif­te­lijke vragen Schrappen ecolo­gische ambities Groene Lint Overvecht


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Schriftelijke vragen 78/2023

In de raadsbrief “Voortgang diverse vergroeningsprojecten” van 9 maart jl. is de raad geïnformeerd over de wijzigingen binnen het project Groene Lint Overvecht. Het uitgangspunt van het Groene Lint Overvecht was het versterken van de groenstructuur door het verbinden van belangrijke groene gebieden in Overvecht: het Vechtzoomgebied, park Watertoren, het Gagelpark en polder Ruigenhoek. De Partij voor de Dieren vindt die verbinding zeer gewenst, omdat het zowel goed is voor dieren die een groter leefgebied tot hun beschikking krijgen als voor mensen die makkelijker en langer op een gezonde plek kunnen sporten en ontspannen.

Bij de bespreking van het ambitiedocument Samen voor Overvecht in commissie en raad in 2019 had de wethouder mooie woorden over ecologie en het betrekken van Natuur en Milieu Overvecht. Het college nam motie 270/2019 over. Deze motie riep op om bij de uitwerking van het Groene Lint groene en blauwe verbindingen tussen de Vecht en het Noorderpark te maken en faunapassages aan te leggen. Voor het project was 1,7 miljoen beschikbaar, waarvan 1 miljoen vanuit het Meerjaren Groenprogramma en aanvullend nog gelden uit de regiodeal en coronagelden.

In de raadsbrief van begin deze maand deelt het college mee dat het uitgangspunt om groene gebieden te verbinden is losgelaten en er in plaats daarvan is/wordt geïnvesteerd in verbetering van een aantal hofjes in de buurt. Van de ruim anderhalf miljoen euro die beschikbaar was om groen te verbinden blijkt nu dat 1 miljoen al is besteed aan participatie en ontwerp en aan de uitvoering van 1 hof (Okapidreef) en 1 ecologische berm (Carnegiedreef).

Hoewel de Partij voor de Dieren participatie van inwoners in Overvecht ook belangrijk vindt, zijn we verbaasd over de keuze van het college om budget uit het Meerjaren Groenprogramma te besteden aan participatie en ontwerp en de keuze om in plaats van een ecologische impuls aan de groenstructuur te geven, te investeren in het aantrekkelijker maken van op zichzelf staande hofjes.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Hoe is de 1,7 miljoen die beschikbaar was voor het Groene Lint Overvecht precies verdeeld tussen kosten voor participatie, ontwerp, en voor het daadwerkelijk vergroenen van de afzonderlijke hofjes?

2. Hoe draagt deze investering volgens het college bij aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van en de leefbaarheid voor wilde dieren in deze hofjes?

3. Waarom lijkt het college het vergroenen van op zichzelf staande hofjes belangrijker te vinden dan het verbinden van groene gebieden in Overvecht?

4. Hoe heeft het college uitvoering gegeven aan motie 270/2019? Heeft de uitkleding van de groene ambities met het Groene Lint hier invloed op en zo ja, hoe? Zo nee, hoe zit het dan?

5. In hoeverre heeft het college bij het besluit de uitvoering van het Groene Lint te wijzigen de belangen van flora en fauna (leefgebied, migratiemogelijkheden, foerageren) meegewogen?

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met het schrappen van de ambitie de groenstructuur in Overvecht meer te verbinden een waardevolle mogelijkheid om de ecologie een impuls te geven wordt vergooid? Zo nee, waarom niet?

7. In hoeverre ziet het college kansen om het Vechtzoomgebied en polder Ruigenhoek wél met elkaar te verbinden, van welk budget en wanneer?

Bij de Ivoordreef is onlangs een breed stuk van de groenstructuur vernietigd, voor de uitbreiding van sportpark Vechtzoom is veel bosplantsoen vernietigd en bij het Zandpad is een paar jaar geleden al een brede strook van 230 bomen gekapt, waarvan de compensatie nog lang niet op het oude niveau is.

8. Deelt het college onze indruk dat er in de groenstructuur in Overvecht vooral wordt gesnoeid en gekapt en weinig wordt toegevoegd? Zo nee, waarom niet, en welke structurele verbeteringen zijn er dan de laatste jaren toegevoegd?

9. Zo ja, naast de genoemde 3 locaties, waar zijn en worden nog meer substantiële hoeveelheden groen vernietigd in Overvecht? En wat gaat het college doen om dit te stoppen én juist te versnellen in het vergroenen van Overvecht?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Beheer Utrechtse parken

Lees verder

Mondelinge vragen Rigoureuze beschadiging Italiaanse populieren Rijnkennemerlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer