Schrif­te­lijke vragen Stand van zaken dB’s


Indiendatum: 21 apr. 2023

Schriftelijke vragen 87/2023

In 2017 diende GroenLinks samen met PvdA, SP en PvdD motie 157 in bij de raadsbehandeling van de woningbouwplannen Cartesiusdriehoek. Doel van de motie was dat de goede culturele voorzieningen in het gebied behouden zouden blijven. Helaas bleek dat niet mogelijk. Althans volgens de ontwikkelaar. Dat vinden de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1, Volt, Student & Starter en D66 nog steeds doodzonde. Inmiddels zijn we zo’n 6 jaar verder en zit dB’s nog steeds in het CAB gebouw. Er is een pand aangekocht aan de Vlampijpstraat waar ze op termijn naar toe gaan verhuizen. Het is een lastig traject geweest met veel vertraging en onduidelijkheid voor betrokkenen. Uiteindelijk is de huur van dB’s in het CAB-gebouw al meermaals verlengd met korte perioden als gevolg van vertraging van de nieuwbouw. Maar de tijd dringt.

Op de nieuwe locatie zit ook Perla Palace. Aanvankelijk leek het dat zij zouden vertrekken maar ze blijven nu toch. Om dB’s hier ook te huisvesten vereist dat een grootschalige verbouwing. In 2022 stelden de fracties GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, PvdD, S&S, US en D66 schriftelijke vragen 2022/145 aan het college. Hierin gaven de fracties aan dat het belangrijk is dat de bedrijfsvoering van het poppodium en oefenstudio’s naadloos over moest gaan naar de nieuwe locatie. Dit omdat de fracties zien dat dB’s voor veel Utrechters een enorm belangrijke plek is in het genieten en beoefenen van cultuur, zowel voor professionals als amateurs. Daarnaast is voor dB’s zelf ook, zeker na de coronajaren, continuiteit een vereiste voor de bedrijfsvoering. Richting dB’s en de raad is daarom ook steeds aangegeven dat er alles aan gedaan wordt om dit mogelijk te maken. Die belofte moeten we nakomen.

Nu blijkt dat er in de laatste plannen een zogenaamd informeel fietspad is opgenomen over het privéterrein van Vlampijpstraat 67, eigendom van Popal Real Estate (PRE). Dit is de partij die de locatie voornemens is te verhuren aan Perla Palace en dB’s. Dit fietspad, wat een uitwerking zou zijn van amendement 2021/A27, zou dan lopen van de Julianaparklaan en komt uit op de Tractieweg. In eerdere plannen ging het juist om het opwaarderen van het fietspad via de Walserijstraat (50 meter verderop) en wandelroutes over privéterreinen.

Door het ‘informele fietspad’ wat hier nu bedacht is lijken er meerdere parkeerplaatsen te verdwijnen. Nu zijn wij in de regel voor meer fietspaden en voor minder parkeerplaatsen. Maar zowel Perla Palace (verlovings- en trouwfeesten met capaciteit van 800 gasten) en dB’s (bands, optreden) hebben wel behoefte aan een substantieel aantal parkeerplaatsen. Daarnaast zien wij niet direct dat de plannen voor een informeel fietspad voortvloeien uit het bovengenoemde amendement en dat dit de meeste logische manier is om het gebied aantrekkelijker te maken voor fietsen. De noodzaak daartoe onderschrijven we natuurlijk, maar andere maatregelen lijken ons effectiever.

De afgelopen maanden lijkt er hierdoor (wederom) sprake te zijn van een impasse, of minimaal onduidelijkheid en vertraging in de plannen. Terwijl de tijd dringt. En iedereen alles op alles moet zetten om te voorkomen dat dB’s dit najaar uit het CAB-gebouw moet zonder dat zij naar een nieuwe locatie kunnen en daarom hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1, Volt, Student & Starter en D66 de volgende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente de eis van een fietspad heeft neergelegd zoals hierboven beschreven?

2. Kan het college toelichten of en hoe het besluit tot specifiek dit informele fietspad op deze plek voortvloeit uit het aangenomen amendement? En welke inspanningen zijn én worden gedaan om het gebied op andere wijze aantrekkelijker en veiliger te maken voor de fiets?

3. Is het college van mening dat dit een veilig fietspad wordt, met aan beide zijden dwars op de weg geplaatste auto parkeerplaatsen?

4. De plek van dit fietspad gaat over privéterrein vergt derhalve toestemming van eigenaar PRE. Heeft men die toestemming? Zo nee, hoe denkt men die toestemming te krijgen?

5. In de huurovereenkomst van dB’s staat dat er 55 gezamenlijke parkeerplaatsen zullen worden aangelegd voor Perla en dB’s. Is er, indien dit fietspad doorgaat, ruimte voor 55 parkeerplaatsen? Zo nee, hoe wordt dit opgelost?

6. Het lijkt er op dat het wel of niet aanleggen van een fietspad en de hoeveelheid parkeerplaatsen ten gevolge daarvan de oorzaak zijn van een impasse die op dit moment al enige maanden duurt. Klopt dit? Zo ja, hoe gaat dit opgelost worden? Zo nee, wat is er dan wel aan de hand? En hoe kan die impasse doorbroken worden?

7. Wat is nu de planning dat dB’s kan verhuizen naar de nieuwe locatie? En in hoeverre leiden de bouwactiviteiten tot beperkingen voor dB’s?

8. Is het college het nog steeds met de fracties eens dat wanneer dB’s uit het CAB-gebouw moet, ze direct naar een nieuwe passende locatie moeten kunnen verhuizen? Zo ja, hoe gaan zij dit mede mogelijk maken?

9. Eerder leek ook een ander pand aan de Vlampijpstraat in beeld voor de herhuisvesting van dB’s; het gebouw aan de Vlampijpstraat 87-91 waar het fietsdepot zou komen. Is dat nog steeds een (terugval) optie?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Louise de Vries namens Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Kelly de Haan namens Stevie Nolten, BIJ1
Dirk-Jan van Vliet, D66
Linda Bode, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter

Indiendatum: 21 apr. 2023
Antwoorddatum: 17 mei 2023

Schriftelijke vragen 87/2023

In 2017 diende GroenLinks samen met PvdA, SP en PvdD motie 157 in bij de raadsbehandeling van de woningbouwplannen Cartesiusdriehoek. Doel van de motie was dat de goede culturele voorzieningen in het gebied behouden zouden blijven. Helaas bleek dat niet mogelijk. Althans volgens de ontwikkelaar. Dat vinden de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1, Volt, Student & Starter en D66 nog steeds doodzonde. Inmiddels zijn we zo’n 6 jaar verder en zit dB’s nog steeds in het CAB gebouw. Er is een pand aangekocht aan de Vlampijpstraat waar ze op termijn naar toe gaan verhuizen. Het is een lastig traject geweest met veel vertraging en onduidelijkheid voor betrokkenen. Uiteindelijk is de huur van dB’s in het CAB-gebouw al meermaals verlengd met korte perioden als gevolg van vertraging van de nieuwbouw. Maar de tijd dringt.

Op de nieuwe locatie zit ook Perla Palace. Aanvankelijk leek het dat zij zouden vertrekken maar ze blijven nu toch. Om dB’s hier ook te huisvesten vereist dat een grootschalige verbouwing. In 2022 stelden de fracties GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, PvdD, S&S, US en D66 schriftelijke vragen 2022/145 aan het college. Hierin gaven de fracties aan dat het belangrijk is dat de bedrijfsvoering van het poppodium en oefenstudio’s naadloos over moest gaan naar de nieuwe locatie. Dit omdat de fracties zien dat dB’s voor veel Utrechters een enorm belangrijke plek is in het genieten en beoefenen van cultuur, zowel voor professionals als amateurs. Daarnaast is voor dB’s zelf ook, zeker na de coronajaren, continuiteit een vereiste voor de bedrijfsvoering. Richting dB’s en de raad is daarom ook steeds aangegeven dat er alles aan gedaan wordt om dit mogelijk te maken. Die belofte moeten we nakomen.

Nu blijkt dat er in de laatste plannen een zogenaamd informeel fietspad is opgenomen over het privéterrein van Vlampijpstraat 67, eigendom van Popal Real Estate (PRE). Dit is de partij die de locatie voornemens is te verhuren aan Perla Palace en dB’s. Dit fietspad, wat een uitwerking zou zijn van amendement 2021/A27, zou dan lopen van de Julianaparklaan en komt uit op de Tractieweg. In eerdere plannen ging het juist om het opwaarderen van het fietspad via de Walserijstraat (50 meter verderop) en wandelroutes over privéterreinen.

Door het ‘informele fietspad’ wat hier nu bedacht is lijken er meerdere parkeerplaatsen te verdwijnen. Nu zijn wij in de regel voor meer fietspaden en voor minder parkeerplaatsen. Maar zowel Perla Palace (verlovings- en trouwfeesten met capaciteit van 800 gasten) en dB’s (bands, optreden) hebben wel behoefte aan een substantieel aantal parkeerplaatsen. Daarnaast zien wij niet direct dat de plannen voor een informeel fietspad voortvloeien uit het bovengenoemde amendement en dat dit de meeste logische manier is om het gebied aantrekkelijker te maken voor fietsen. De noodzaak daartoe onderschrijven we natuurlijk, maar andere maatregelen lijken ons effectiever.

De afgelopen maanden lijkt er hierdoor (wederom) sprake te zijn van een impasse, of minimaal onduidelijkheid en vertraging in de plannen. Terwijl de tijd dringt. En iedereen alles op alles moet zetten om te voorkomen dat dB’s dit najaar uit het CAB-gebouw moet zonder dat zij naar een nieuwe locatie kunnen en daarom hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1, Volt, Student & Starter en D66 de volgende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente de eis van een fietspad heeft neergelegd zoals hierboven beschreven?

Antwoord: Nee, het is geen eis. Wel hebben we besproken dat een informele fietsverbinding een wens van de gemeente is die voortvloeit uit de Visie Werkspoorkwartier (zie ook antwoord bij vraag 2).

Voor de ontwikkeling van de Vlampijpstraat 63 hebben wij regelmatig contact met MONK Architecten. Zij werken in opdracht van zowel eigenaar PRE als in opdracht van dB’s. Beide opdrachtgevers hebben ons verzekerd dat MONK optreedt namens hen.

Op dit moment zijn er op het terrein 52 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen voldoen niet aan de NEN-normen voor de grootte en bereikbaarheid van parkeerplaatsen. Ook is er nu op het terrein geen ruimte voor fietsparkeren op eigen terrein.

Wij hebben daarom met MONK in februari 2023 een gesprek gevoerd over de terreininrichting en het aantal parkeerplaatsen. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij een informele fietsverbinding over het terrein wenselijk achtten, in lijn met de Visie Werkspoorkwartier. Maar alleen als dit niet ten koste zou gaan van het aantal parkeerplaatsen en veilig kon worden ingepast.

MONK heeft daarop verschillende varianten ingetekend. Daaruit bleek dat met én zonder fietsverbinding er maximaal 32 parkeerplaatsen conform de NEN-normen, inclusief voldoende fietsparkeerplekken, op eigen terrein gerealiseerd konden worden. Onze eigen parkeerdeskundigen onderschrijven deze conclusie

Omdat een informele fietsverbinding niet leidt tot minder parkeerplaatsen bij de Vlampijpstraat 63, hebben wij in overleg met MONK voor de variant met informele fietsverbinding gekozen.

2. Kan het college toelichten of en hoe het besluit tot specifiek dit informele fietspad op deze plek voortvloeit uit het aangenomen amendement? En welke inspanningen zijn én worden gedaan om het gebied op andere wijze aantrekkelijker en veiliger te maken voor de fiets?

3. Is het college van mening dat dit een veilig fietspad wordt, met aan beide zijden dwars op de weg geplaatste auto parkeerplaatsen?

4. De plek van dit fietspad gaat over privéterrein vergt derhalve toestemming van eigenaar PRE. Heeft men die toestemming? Zo nee, hoe denkt men die toestemming te krijgen?

5. In de huurovereenkomst van dB’s staat dat er 55 gezamenlijke parkeerplaatsen zullen worden aangelegd voor Perla en dB’s. Is er, indien dit fietspad doorgaat, ruimte voor 55 parkeerplaatsen? Zo nee, hoe wordt dit opgelost?

6. Het lijkt er op dat het wel of niet aanleggen van een fietspad en de hoeveelheid parkeerplaatsen ten gevolge daarvan de oorzaak zijn van een impasse die op dit moment al enige maanden duurt. Klopt dit? Zo ja, hoe gaat dit opgelost worden? Zo nee, wat is er dan wel aan de hand? En hoe kan die impasse doorbroken worden?

7. Wat is nu de planning dat dB’s kan verhuizen naar de nieuwe locatie? En in hoeverre leiden de bouwactiviteiten tot beperkingen voor dB’s?

8. Is het college het nog steeds met de fracties eens dat wanneer dB’s uit het CAB-gebouw moet, ze direct naar een nieuwe passende locatie moeten kunnen verhuizen? Zo ja, hoe gaan zij dit mede mogelijk maken?

9. Eerder leek ook een ander pand aan de Vlampijpstraat in beeld voor de herhuisvesting van dB’s; het gebouw aan de Vlampijpstraat 87-91 waar het fietsdepot zou komen. Is dat nog steeds een (terugval) optie?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Louise de Vries namens Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Kelly de Haan namens Stevie Nolten, BIJ1
Dirk-Jan van Vliet, D66
Linda Bode, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter