Schrif­te­lijke vragen Vervolg­vragen over de snoei van popu­lieren aan de Rijn­ken­ne­merlaan


Indiendatum: 6 apr. 2023

Schriftelijke vragen 75/2023

Op 30 maart stelden verschillende fracties mondelinge vragen over de rigoureuze snoei van alle populieren langs de Rijnkennemerlaan. In de beantwoording liet de wethouder weten dat elke afzonderlijke boom gecontroleerd is en alleen de dode en slecht aangehechte takken uit de boomkroon verwijderd zijn. De lage takken tot 4 meter zouden verwijderd zijn in verband met de wettelijke doorrijhoogte bij het fietspad. En vervolgens om een eenduidig beeld te krijgen ook aan de andere zijde van de boom en bij bomen die verder van het pad afstaan.

Met name de antwoorden over de wettelijke doorrijhoogte en het eenduidige beeld verbaasden ons. Daarom hebben we de volgende aanvullende vragen:

1. De gemeente communiceert op de eigen website dat langs fietspaden tot 2,5 meter wordt gesnoeid. Deze afstand komt ook overeen met het uitvoeringsbesluit BABW). Dat is dus minder dan de 4 meter die op de Rijnkennemerlaan is aangehouden. Waarom is er op de Rijnkennemerlaan niet voor 2,5 meter gekozen zoals als gemeentelijk beleid gecommuniceerd wordt?

2. CROW hanteert ook richtlijnen voor het inrichten van de infrastructuur. Dit zijn echter richtlijnen en geen voorschriften. Er kan dus per locatie maatwerk geboden worden door een keuze af te wijken van de richtlijnen. Waarom heeft het college daar niet voor gekozen?

3. De 2,5 meter geldt voor bomen direct boven het fietspad. Als de bomen verder van het pad afstaan en takken niet over het fietspad hangen belemmeren deze de vrije doorgang niet. Bij een flink deel van de Rijnkennemerlaan staan de bomen aan de zuidzijde 4 meter van het fietspad af en aan de noordzijde 2 meter. Het gegeven dat er al afstand tussen bomen en fietspad is biedt ook ruimte om te kiezen voor minder rigoureus snoeien. Waarom heeft het college daar niet voor gekozen?

4. De bomen aan de zuidzijde staan dus nog verder van het fietspad af dan die aan de noordzijde. Deze helft had nu nog helemaal niet gesnoeid hoeven worden. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de zuidzijde niet te snoeien, zodat deze bomen nog wel verder konden groeien?

5. Doordat nu veel takken weggezaagd zijn, zijn veel zaagvlakken ontstaan. Dat brengt risico op wondinfectie of inrotting mee. Hoe heeft het college dit risico meegewogen in het besluit om van álle populieren de stammen te snoeien?

6. De natuurlijke groei en het beeld van een Italiaanse populier is een zuilvormige groei vanaf de tam tot de top. Het afzagen van alle takken van de onderste 4 meter bij álle bomen gaat in tegen de normale groeiwijze van dit soort bomen. Waarom heeft het college niet gekozen voor maatwerk en hoe heeft het college in haar besluit de specifieke kenmerken van de Italiaanse populier meegewogen?

7. De wethouder gaf in beantwoording aan dat de inspecties per boom zijn uitgevoerd en die informatie beschikbaar is. Wanneer kan het college het inspectierapport naar de raad sturen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
David Bosch, PVV
Charlotte Passier, Volt
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Indiendatum: 6 apr. 2023
Antwoorddatum: 9 mei 2023

Schriftelijke vragen 75/2023

Op 30 maart stelden verschillende fracties mondelinge vragen over de rigoureuze snoei van alle populieren langs de Rijnkennemerlaan. In de beantwoording liet de wethouder weten dat elke afzonderlijke boom gecontroleerd is en alleen de dode en slecht aangehechte takken uit de boomkroon verwijderd zijn. De lage takken tot 4 meter zouden verwijderd zijn in verband met de wettelijke doorrijhoogte bij het fietspad. En vervolgens om een eenduidig beeld te krijgen ook aan de andere zijde van de boom en bij bomen die verder van het pad afstaan.

Met name de antwoorden over de wettelijke doorrijhoogte en het eenduidige beeld verbaasden ons. Daarom hebben we de volgende aanvullende vragen:

1. De gemeente communiceert op de eigen website dat langs fietspaden tot 2,5 meter wordt gesnoeid. Deze afstand komt ook overeen met het uitvoeringsbesluit BABW). Dat is dus minder dan de 4 meter die op de Rijnkennemerlaan is aangehouden. Waarom is er op de Rijnkennemerlaan niet voor 2,5 meter gekozen zoals als gemeentelijk beleid gecommuniceerd wordt?

We onderhouden en beheren de bomen volgens de richtlijnen uit het Handboek bomen 2022 van het Norminstituut Bomen. Bij bomen binnen de invloedssfeer van wegen en paden (zogenaamde niet vrij uitgroeiende bomen) geldt een wettelijke vrije doorgang. Het Handboek Bomen 2022 heeft hiervoor de volgende richtlijn: de vereiste vrije doorgang is voor een auto(rij)weg 4,5 meter boven maaiveld, de vereiste vrije doorgang is voor voet- en fietspaden 2,5 meter boven maaiveld. Wanneer voet- en fietspaden mede worden gebruikt door andere voertuigen (bijvoorbeeld hulpdiensten, veeg- en strooiwagens etc.), dan geldt de vereiste vrije doorgang voor rijwegen. Dit is
ook het geval op de fietspaden langs de Rijnkennemerlaan. Voor de meeste niet vrij uitgroeiende bomen geldt een opkroonhoogte (takvrije stamlengte) van 6 meter om de 4,5 meter vrije doorgang te kunnen bereiken. Omdat de Italiaanse populieren een zuilvormige groeiwijze hebben, is langs de paden en de wegen een takvrije stamlengte van 3,5 tot 4 meter voldoende om voor de toekomst de doorrijhoogte te garanderen.

2. CROW hanteert ook richtlijnen voor het inrichten van de infrastructuur. Dit zijn echter richtlijnen en geen voorschriften. Er kan dus per locatie maatwerk geboden worden door een keuze af te wijken van de richtlijnen. Waarom heeft het college daar niet voor gekozen?

Zoals aangegeven bij vraag 1, onderhouden we de bomen volgens de richtlijnen uit het Handboek bomen 2022. De gemeente heeft zich voor de wettelijke doorgang te houden aan de wettelijk voorgeschreven doorrijhoogte. Hier wordt langs wegen, fietspaden en parkeerplaatsen niet van afgeweken. We hebben bij het snoeien van de bomen rekening gehouden met de standplaats van de bomen: bomen langs de watergangen zijn niet verder dan 2 meter opgekroond.

3. De 2,5 meter geldt voor bomen direct boven het fietspad. Als de bomen verder van het pad afstaan en takken niet over het fietspad hangen belemmeren deze de vrije doorgang niet. Bij een flink deel van de Rijnkennemerlaan staan de bomen aan de zuidzijde 4 meter van het fietspad af en aan de noordzijde 2 meter. Het gegeven dat er al afstand tussen bomen en fietspad is biedt ook ruimte om te kiezen voor minder rigoureus snoeien. Waarom heeft het college daar niet voor gekozen?

Alle bomen langs het fietspad staan op een afstand van 1,5 tot 2 meter van het fietspad. Op enkele locaties staan de bomen verder van de rijweg. Hier zijn de bomen iets minder hoog opgekroond. Om een eenduidig beeld te houden, hebben we ervoor gekozen alle bomen op te kronen.

4. De bomen aan de zuidzijde staan dus nog verder van het fietspad af dan die aan de noordzijde. Deze helft had nu nog helemaal niet gesnoeid hoeven worden. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de zuidzijde niet te snoeien, zodat deze bomen nog wel verder konden groeien?

De bomen die verder van het pad staan, langs de watergangen, zijn minder hoog opgekroond: 1,5 tot 2 meter. We kozen ervoor om nu éénmalig alle bomen tot de gewenste opkroonhoogte te snoeien, waardoor de bomen direct hun eindbeeld hebben bereikt. Dit is een verantwoorde snoei-ingreep. Voor opkronen geldt een streefwaarde: verhouding stam:kroon = 1:2. Deze streefwaarde is met het snoeien van de bomen niet overschreden.

5. Doordat nu veel takken weggezaagd zijn, zijn veel zaagvlakken ontstaan. Dat brengt risico op wondinfectie of inrotting mee. Hoe heeft het college dit risico meegewogen in het besluit om van álle populieren de stammen te snoeien?

De populieren hebben een zeer goede conditie en vitaliteit en groeien daardoor erg goed. Populieren zijn sterke bomen en zeer goed in staat om de aangebrachte snoeiwonden af te grendelen en te herstellen. Binnen enkele jaren zijn de meeste snoeiwonden weer overgroeid met nieuw bastweefsel. Dit is een normale tijdsduur.

6. De natuurlijke groei en het beeld van een Italiaanse populier is een zuilvormige groei vanaf de tam tot de top. Het afzagen van alle takken van de onderste 4 meter bij álle bomen gaat in tegen de normale groeiwijze van dit soort bomen. Waarom heeft het college niet gekozen voor maatwerk en hoe heeft het college in haar besluit de specifieke kenmerken van de Italiaanse populier meegewogen?

De standplaats en de omgeving bepalen hoe we de boom beheren. De Italiaanse populier heeft inderdaad een zuilvormige groeiwijze. Dit betekent echter niet dat deze boomsoort vanaf het maaiveld vertakt moet zijn. Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 3 hebben we i.v.m. een eenduidig beeld ervoor gekozen om alle bomen op te kronen. Langs de wonden en op de afgezaagde takstompen zullen in het komende groeiseizoen weer nieuwe takken groeien. Aan het eind van het seizoen heeft een groot gedeelte van de stammen weer nieuwe takken.

7. De wethouder gaf in beantwoording aan dat de inspecties per boom zijn uitgevoerd en die informatie beschikbaar is. Wanneer kan het college het inspectierapport naar de raad sturen?

De inspectierapporten zijn bij deze beantwoording gevoegd.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
David Bosch, PVV
Charlotte Passier, Volt
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks