Schrif­te­lijke vragen Vogel­griep in Utrecht


Indiendatum: 17 jun. 2021

Schriftelijke vragen 160/2021

Tot groot verdriet van velen is de afgelopen week op Dierenweide Vleuten vogelgriep geconstateerd, met als gevolg dat 56 vogels vergast moesten worden, ook gezonde dieren. De dieren waren erg geliefd bij zowel de beheerders als de bewoners van Vleuten en woonden soms al vele jaren op de Dierenweide. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA hebben hierover de volgende vragen:

1. Werd het college betrokken bij de verwikkelingen op Dierenweide Vleuten en zo ja, welke rol vervulde de gemeente? Zo nee, heeft het college hier wel op aangedrongen?

2. Was het vergassen van de dieren een vereiste van het Ministerie? Zo nee, waarom is volgens het college niet gekozen voor een veel ‘humaner’ manier van doden, namelijk met een spuitje door een dierenarts (we begrepen dat vaccinatie geen optie is omdat dat landelijk wettelijk niet toegestaan is)?

3. Welke gevolgen ziet/vreest het college voor andere vogels in de gemeente Utrecht, zoals bijvoorbeeld de kippen in het Julianapark en de dieren op andere kinderboerderijen en steedes (die overigens voor zover wij weten al maanden opgehokt zijn vanwege de vogelgriep)?

4. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat andere (gehouden) vogels in de gemeente Utrecht het slachtoffer worden van de vogelgriep en de drastische maatregelen die hier (helaas) het gevolg van zijn?

5. Hoe ziet de communicatie er met het Ministerie nu uit rond vogelgriep in Utrecht en dringt het college aan op het feit dat dierenwelzijn (in plaats van het onmiddellijk doden van alle dieren, inclusief gezonde dieren) voorop moet staan? Zo nee, waarom niet?

6. Op welke wijze steunt de gemeente Dierenweide Vleuten in deze moeilijke tijd, maar ook op de langere termijn? Gaat hier iets in veranderen ten opzichte van de reguliere subsidierelatie? (NB de Dierenweide brengt normaal gesproken geen gezonde dieren naar de slacht. Ze laten hun dieren op de Dierenweide oud worden).

7. Is het college bereid om, gezien de urgentie, de vragen met spoed (in ieder geval binnen 14 dagen) te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Hester Assen, PvdA

Indiendatum: 17 jun. 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

Schriftelijke vragen 160/2021

Tot groot verdriet van velen is de afgelopen week op Dierenweide Vleuten vogelgriep geconstateerd, met als gevolg dat 56 vogels vergast moesten worden, ook gezonde dieren. De dieren waren erg geliefd bij zowel de beheerders als de bewoners van Vleuten en woonden soms al vele jaren op de Dierenweide. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA hebben hierover de volgende vragen:

1. Werd het college betrokken bij de verwikkelingen op Dierenweide Vleuten en zo ja, welke rol vervulde de gemeente? Zo nee, heeft het college hier wel op aangedrongen?

Ja, wij zijn betrokken en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de hoogte gesteld. De betrokken ambtenaar dierenwelzijn was aanwezig tijdens de ruiming en burgemeester Dijksma is langs geweest bij de dierenweide om steun te betuigen, hetgeen door betrokkenen zeer op prijs is gesteld.

2. Was het vergassen van de dieren een vereiste van het Ministerie? Zo nee, waarom is volgens het college niet gekozen voor een veel ‘humaner’ manier van doden, namelijk met een spuitje door een dierenarts (we begrepen dat vaccinatie geen optie is omdat dat landelijk wettelijk niet toegestaan is)?

Het vergassen is, voor zover wij konden nagaan, geen vereiste van het ministerie, maar voldoet aan de richtlijnen van LNV, die op het bestrijden van Vogelgriep van toepassing zijn. De NVWA heeft laten weten dat het vergassen van dieren een wettelijk toegestane en uit dierenwelzijn verantwoorde methode is (VERORDENING (EG) Nr.1099/2009). Het ministerie van LNV geeft aan dat deze methode ook door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) beschreven is als een internationaal geaccepteerde methode om pluimvee in het kader van dierziektebestrijdingsprogramma’s te doden. Zie ook de beantwoording van vraag 9 in de Kamervragen die daarover zijn gesteld in december 2020 (zie link). Daarnaast wordt de uitvoering
van de ruiming beoordeeld door een bij de ruiming aanwezige rijksambtenaar gespecialiseerd in dierenwelzijn.

Het is op dit moment niet mogelijk om vogels in Nederland te laten vaccineren tegen vogelgriep. Er zijn geen geregistreerde vaccins beschikbaar waarvan verwacht wordt dat zij voldoende beschermen tegen de huidig circulerende varianten van het hoog-pathogene vogelgriepvirus.

3. Welke gevolgen ziet/vreest het college voor andere vogels in de gemeente Utrecht, zoals bijvoorbeeld de kippen in het Julianapark en de dieren op andere kinderboerderijen en steedes (die overigens voor zover wij weten al maanden opgehokt zijn vanwege de vogelgriep)?

Voor commercieel gehouden vogels en risicovogels hoenderachtigen, watervogels en loopvogels geldt de ophokplicht in heel Nederland. Voor hobbydierhouders van risicogevogelte geldt de afschermplicht in heel Nederland. Eigenaren van hobbyvogels, die tot risicovogel (zoals pluimvee, watervogels en loopvogels) zijn benoemd, moeten voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep (afschermplicht). Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen
in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen. Voor de kippen -en andere vogels- in en rond het Julianapark zijn geen voorzieningen, omdat zij niet gehouden worden. De dierenweide Julianapark heeft maatregelen genomen om besmetting te voorkomen.

4. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat andere (gehouden) vogels in de gemeente Utrecht het slachtoffer worden van de vogelgriep en de drastische maatregelen die hier (helaas) het gevolg van zijn?

Zie antwoord bij vraag 3. De gemeente volgt de Europese en landelijke wettelijke kaders.

5. Hoe ziet de communicatie er met het Ministerie nu uit rond vogelgriep in Utrecht en dringt het college aan op het feit dat dierenwelzijn (in plaats van het onmiddellijk doden van alle dieren, inclusief gezonde dieren) voorop moet staan? Zo nee, waarom niet?

De NVWA heeft laten weten dat er op de Dierenweide Vleuten Hoog Pathogene Aviaire Influenza geconstateerd is van het serotype H5N8. HPAI is wettelijk door de Europese Commissie aangewezen als een bestrijdingsplichtige dierziekte die na positief testen onmiddellijk bestreden moet worden, omdat het zeer besmettelijk en een potentiële zoönose is. Het dierenwelzijn staat altijd voorop, ook bij het ruimen van de dieren. Zie ook antwoord op vraag 2.

6. Op welke wijze steunt de gemeente Dierenweide Vleuten in deze moeilijke tijd, maar ook op de langere termijn? Gaat hier iets in veranderen ten opzichte van de reguliere subsidierelatie? (NB de Dierenweide brengt normaal gesproken geen gezonde dieren naar de slacht. Ze laten hun dieren op de Dierenweide oud worden).

Het baggeren van de vijver is gepland in 2024. Stadsbedrijven heeft de mogelijkheid onderzocht om het baggeren van de vijver naar voren te halen in de tijd, het wordt nu begin 2022 uitgevoerd. Aansluitend herstellen we de beschoeiing waar nodig. Het wijkbureau bekijkt de mogelijkheden om te helpen bij de noodzakelijke modernisering van de opstallen. Vooralsnog zien wij geen reden om de reguliere subsidierelatie te veranderen. We blijven uiteraard in gesprek met de dierenweide. Los daarvan zijn wij, zoals aangegeven in de raadsbrief bij het Duurzaamheidsverslag, in gesprek met alle dierenweides over de nieuwe subsidierelatie. We willen alle dierenweides genoeg tijd geven om hun inbreng door te geven en dit kost meer tijd dan voorzien (toezegging 20/T493).

7. Is het college bereid om, gezien de urgentie, de vragen met spoed (in ieder geval binnen 14 dagen) te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Om de beantwoording zorgvuldig te kunnen doen en met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van LNV af te kunnen stemmen, is meer tijd nodig geweest.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Hester Assen, PvdA