Commis­sie­bij­drage 17 november: Energie, duur­zaamheid en wonen


17 november 2022

Kookgasvrij Overvecht

Voorzitter, mijn fractie vindt het een goede ontwikkeling dat een buurt in Utrecht aardgasvrij gaat worden. Dat de gemeente regie neemt, vinden wij als Partij voor de Dieren logisch: vanwege de klimaatcrisis is er geen tijd te verliezen. Wij zien in dit bestemmingsplan een goede aanpak en ondersteunen de planning dat in 2023 voor deze woningen geregeld gaat worden, waarbij Mitros betaalt en bewoners ontzorgd worden.

Hoe ingewikkeld ook de hele operatie is, mijn fractie maakt zich wel zorgen over het tempo waarin het aardgasvrijmaken verloopt. Ook omdat we op pagina 18 van het bestemmingsplan lezen dat niet de gehele fase 3 aangewezen kon worden als plangebied. Welke planning kan de wethouder toezeggen voor de andere woningen in het oorspronkelijke plangebied, en eigenlijk heel Overvecht-Noord?

Klimaatpanel

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het een goed idee dat Utrecht gaat werken met een klimaatpanel.
Maar: wij willen dat de deelnemers van het klimaatpanel voor aanvang te horen krijgen wat er met hun input gebeurt, om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Ook willen wij dat er gewogen loting plaatsvindt, voor een optimale representatie, wat volgens mij zou kunnen aangezien de sluitdatum voor aanmeldingen vandaag sluit en er meer mensen aangeschreven worden dan er zitting gaan nemen. Ook wij willen dat aan de deelnemers van het klimaatpanel gevraagd wordt in hoeverre een klimaatberaad gewenst is en hoe zij een mandaat zouden invullen. Kan dit wethouder dit toezeggen?
Wij hopen en denken dat het klimaatpanel ook echt breder kijkt dan energie alleen, en de uitnodiging kondigt ook onderwerpen als vervoer en groen aan. Wijzelf denken ook aan consumptie en eiwittransitie, en hopen dat de gemeentelijke procesbegeleiding open staat voor een echt breed scala aan onderwerpen.
Overigens zijn wij ook voorstander van een klimaatberaad, ook omdat inwoners en organisaties in Utrecht hierom vragen. Het verschil ligt onder meer in een sterker mandaat, bijvoorbeeld in de richting van beslissingsbevoegdheid, binnen vooraf gestelde en heldere kaders. Wat ons betreft zouden er ook meer beraden naast of na elkaar kunnen plaatsvinden. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om panel te laten uitgroeien tot een beraad?
Tot slot vinden we het jammer dat de opname van onze motie 2021/177 in de coalitie verklaard wordt tot "per abuis" en dat bij de uitwerking van klimaatpanel nu gerefereerd aan motie 2022/100 die óók goed is, maar waarbij, zoals gezegd, wel echt een mandaat ontbreekt.

Rijnenburg

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld dat van het oorspronkelijke idee van 11 turbines en 260 hectare aan zon weinig over is en dat er in het voorontwerp en vergunningaanvraag nog maar sprake is van 4 turbines. We steunen het idee, en hopen, dat er later nog meer duurzame opwek toegevoegd gaat worden. Wat betreft de ontheffing voor de Wet natuurbescherming die aangevraagd is: wij gaan ervan uit dat hier alle wettelijke bescherming voor vogels en vleermuizen uitgevoerd gaat worden. Hier komen we ongetwijfeld op terug bij de behandeling van het bestemmingsplan – waarvan wij hopen dat die zo snel mogelijk plaatsvindt, gezien we de klimaatcrisis geen tijd te verliezen hebben. We zien uit naar het ongetwijfeld lange debat dat we dan gaan krijgen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage slotdebat Programmabegroting 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Akkoord inzet Meerjarenstrategie Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) 2023-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer