Raads­bij­drage Raads­voorstel Eerste stappen schaal­sprong OV/Alter­natief verbreding A27


10 maart 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren houdt het kort.

Onze fractie heeft besloten om tegen het raadsvoorstel te stemmen, omdat we wat betreft de metro té veel beren op de weg zien, in ieder geval voor nu.

Om te zorgen voor een betere aansluiting tussen fietsvervoer en openbaar vervoer staan wij op het amendement dat D66 zojuist al indiende. En wij willen graag af van de gesuggereerde koppeling tussen een alternatieve aanpak van de A27 binnen de bestaande bak en een ontsluiting van Rijnenburg, dus wij staan ook op de motie zoals zojuist ingediend door de SP.

Voorzitter, tot zover.